Orvosi Hetilap, 1858. november (2. évfolyam, 44-47. szám)

1858-11-07 / 44. szám

Honi és külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. Dr. Markusovszky L. Tulajdonos és felelős szerkesztő. Müller Emil, kiadó-könyvnyomdász. Előfizetési éra : helyben félév 4 fr.egészév 8 fr. idében félév 4 fr. 30 fr. egészév 9 fr.pp. A lapot illető közlemények és Szelvények bérmentesen küldendők. M. $Z. Pest, 1858. November 7. Megjelenik minden Vasárnap. Megrendelhetni minden cs. kir. posta-hivatalnál, a szer­­kes­ztőnél ujtér 10-dik szám . és a kiadénál Dorottyá­nné* * 12-dik szán ORVOSI HETILAP, 1t másodéki folyam. Tartalom : A hurutár. Különösen a Miskólcon és környékén 1857/1-ben uralkodott járvány. Kun Tamás orvos tudortól. — Tudósítás a pesti gyermekkórház 1857. évi működéséről. (Folyt.) Gümős agykézleb. Dr. Bókai igaz. főorvos vezérlete mellett közli Dr. Koller Gy. — M­éhvérf­olyás sikeres megsz­ü­n­t­e­t­é­s­e. Közli Dr. Lengyel E.— Könyvis­mertetés. Klinik der Leberkrankheiten von Dr. Fr. Th. Fre­riohs. Osmerteti Eckstein F. orvos tr. — D­u­f­t­o­s A. Chemisches Apothekerbuch Anleitung zur Prüfung chemischer Arzneimittel. Közli K­á­t­a­i G. — Lapszemelvények.— Vegyesek.— A HURUTÁR (Grippe). Különösen a Miskolcon és környékén 1857/8-ban uralkodott járvány. Dr. Kún Tamás miskolci gyógytudortól.*) A hurutár az életszervek rakhártyájának (mem­brana mucosa) előttünk ismeretlen légköri járványos gerl (miasma) által előidézett heveny kóros bántalma. Némelyek szerint a légzés szerveinél tovább nem terjed és az emésztés meg bélhuzam fakhártyáját csak együttérzés útján (per consensum), másodlagosan vonja maga körébe. Mások szerint, — kik között Canstatt hurutról a tanában eléggé kifejti, — a hurutáni járvány ra­gályának fölvételi gócai (focus) az orrüreg, torok, gög, légcső, hörgők, gyomor és bélhuzam, a­mint egyik vagy másik helyen fészkeli magát a ragály, mely gyakorlat igazolta elméletnek magam is követője vagyok. Lényegére nézve az egyszerű hurutról, a­mely a lakhártya vérteliségén alapszik (hyperaemia), mit sem különbözik, csupán származási módja, s kóroktani (aetio­­logicus) viszonyaira nézve, a­mennyiben az egyszerű hu­rutot mindig a változékony légköri hatányoknak (agens) a test felületére, vagy­is a bőrrendszerre való kártékony behatása, meghűlés által idézi elő, míg a hurutáni ragály­nak fölvételi góca az orr stb. lakkártyája lévén, a kór ki­fejlődését mindig gerji fertőzés előzi meg. Hogy ez valóságos tény, eléggé tanúsítja azon körül­mény, mely szerint a hurutáni járvány, rövid és ugyanazon idő alatt, egész vidékek lakosainak nagyobb részét meg­lepi. A kurutáni járvány származási történetére vonatko­zólag igen érdekes tudni , hogy már Hippocrate­s korában is említve van ily nem­i járvány; különböző alakú s természetű ugyan e korunkbelitől, de azon csodálkozni épen nem lehet , ha meggondoljuk, miszerint már csak a mi időnkbeli járványok is, az eredetitől igen nagyon el­tértek, mind alakjok,­­ mind természetek, mind kül- és belterjűségekre nézve a különféle járványi s helyi viszo­nyok és más külségi hatályok befolyása által. Igen érdekes tudnunk, hogy e járvány történeti leí­rásának bölcsőjét a 14. században kereshetni, a mikor dél­keletről, észak­nyugat felé tartó irányt von és egész Eu­rópát dühöngve bejárta. Az 1557-ki járvány még terje­delmesebb volt. Ázsiából Európába s később Amerikába is átvándorolt. Késő ősszel tört ki, s tartott következő egész télen, tavaszon és nyáron , nem kimélve életkort, ivart (sexus), egyiránt dühöngött hegyes, lapályos és pos­­ványos vidékeken Az 1580-ki hurutáni járvány délke­letről északnyugat felé egész Ázsiában , Afrikában és Európában elterjedt; különösen romboló erővel dühöngött ekkor honunkban is. — Európában borzasztó kiterjedésű volt az 1729. és 1736—ki hurutár. Több szó bizonyítása szerint öt holnap alatt ellepte Orosz-, Lengyel-, Magyar-, Német-, Svéd- és Dánországokat. Az 1762—ki — 1775- diki járvány bejárta szintén Európának nagyobb részét. Az eddig említett járványok közt mind bel-, mind külterjére nézve első helyen áll az 1782—ki, mely Orosz­országban kezdődvén, bejárta Svéd-, Dán-, Német-, Holland-, Francia-, Olasz-, Spanyol-, Portugál- és An­golországokat, sőt honunkban is uralkodott, különösen Bor­sod megyében is miről Dr. Benkö akkori megyei főor­vos havi tudósításaiban említést tesz *). 1831-ben 1833- ban Párist látogatta meg, és a Cholerát követvén minde­nütt ugyanazon irányt tartotta meg. Az 1837-diki járvány, utónyomaira nézve korunkig legemlékezetesebb. Uralkodott Európában, Ázsiában, A­­frikában és a halandóság igen nagy volt ; még a kutyákon és lovakon is valódi hurutos bántalom ütött ki. Pontos leírását a hurutáni járványnak csak ezen idő óta leírjuk **), mely időtől kezdve ügyfeleink azt nagyobb figyelemre is méltatják. 1837. óta uralkodott e valahol kurutáni járvány, megvallom nem tudom. Erre vonatkozó adatok nyomára sehol sem találtam. Lehet, hogy az igen terjedelmes or­vosi irodalomban , csekély figyelmemet kikerülte, mely hiányt az 1857/8-iki járványról, hitem szerint, nem utolsó írván honunkban , más valaki pótolni fogja. Az 1857/8-ban uralkodott kurutáni járvány, a mivel­­tebb világrészek mely helyeit foglalta legyen el : őszin­tén megvallom,­­ hogy e tárgyról mit sem olvasván ed­ *) Ideje már, hogy a gyakorló (practicans) nevezettel fölhagyjunk, és helyette a gyógytudor (medicus praeticus) nevet használjuk.**) **) Eddig tudor annyit jelentett mint: Doctor — akadémiai rangot és címet, de nem azt, hogy ily ranggal bíró egyén tu­dományát gyakorlatilag is érvényesíti, p. gyógyít; erre a szó e . származása sem látszik feljogositni. S­z­e­r­k. *) Medicinische Ephemeriden aus dem lateinischen übersetzt von Jos. Eyerel. *¥) Gluge. Die Influenza oder Grippe nach den Quellen historisch­pathologisch dargestellt. Preisschrift Minden 1837.

Next