Orvosi Hetilap, 1859. február (3. évfolyam, 6-9. szám)

1859-02-06 / 6. szám

Előfizetési ára: helyben 4 fr. 50 fr. egészév 9 fr . vidéken félév 5 fr. egészév 10 fr. új pénzben. A lapot illető közlemények és fizetvények bérmentesen küldendők. Hirdetések közöltétnek soronként 14 új krért. 6. SZ. ORVOSI HETILAP. Honi és külföldi gyógyászat és kórbavallat közlönye. Dr. MARKITSOVSZKY L. MÜLLER EMIL, Tulajdonos és felelős szerkesztő, kiadó-könyvnyomdász. H­armadik évfolyam. Tartalom: A járvány­szerű kártyás közhartyalobról. Dr. Hi­r­s­ch­l­e­r­­ 6­­. — A medenczehajlás meghatározása tárgyában Spiegelberg szerint. Dr. Maizner J. — Ördöglátás. Orvos-rendőrségi eset. Dr. Hamari D. — Gyógyszertani közlemények. Tárcza. Néhány szó orvos-gyógyszerészi tudományos állásunkról a teendőinkről. I. — Vegyesek. Pest. Bécs, Boroszló. — Pályázat. — Szerkesztői levelezés. Pest, 1859. Megjelenik minden Vasárnap. Megrendelhetni minden cs. kir. posta-hivatalnál, a szerkesz­tőnél ujtér 10-dik szám, és a kiadónál Dorottya-utcza­i 12-dik szám. Február 6. A JÁRVÁNYSZERÜ HÁRTYAs KÖThÁRTYA-lobról. (Conjunctivitis membranacea.) Dr. Hirschlertől. Én ezen könnyen félreérthető név alatt a köthár­­tyalobnak azon eseteit értem , hol a szemhéjak belső felszínének többé kevésbbé korlátolt helyén, különféle, de rendesen nem épen nagy vastagságú hártyalera­kodások jönek elő, melyek alatt a felhámjától (epi­dermis) megfosztott vérző lokhártya , de rendesen egyszersmind annak tökéletesen ép szövete is láthatók, kisebb nagyobb hurutos fellazulás, megfelelő nyákel­választással, és gyakran bibircses fakadékok a szem­teke lakhártyáján kísérik ezen tüneményeket. Hogy a szemhéjakon ily hártyás izzadmányok épen nem rit­kák, azt minden szorgalmasan észlelő szemész tapasz­talta , de a baj elnevezése iránt még meglehetős zavar uralkodik a gyakorló szemészek közt, és pedig leg­inkább azért, mivel ily hártyák képződéséhez a köt­­hártya mindennemű körfolyamatai adhatnak alkalmat, melyeknek épen csak az esetlegesen jelen levő alhár­­tyájuk közös, de mely utóbbi el is maradhatna, a­nél­kül, hogy a lob természete ez által lényegesen meg­változnék. A félebbi értelmezés röviden foglalja magában mind­azon ismereteket, melyek által az úgynevezendő hártyás­­ köthártyalobot (conjunctivitis membranacea) határozottan meg lehet különböztetni mind­azon köt­­loboktól, melyeknél az álhártya mint mellék tünemény jön elő. Legközelebb a csecsemők takáros kötlobjától, melynél, mint tudva van , gyakran ily hártyák kép­ződnek , és az által különbözik, hogy itt a csecse­mők takáros kötlábjánál jelenlevő takár minden tüne­ményei hiányzanak , nevezetesen mindenek előtt a szemölcsös test (Papillar Körper) túlságos dagadása, a tömeges genyelválasztás , a szemhéjak vizenyős be­­szű­rödése, a chemosis, a szaru­hártya hamar beálló crouposus bántalma stb. — amint azokat e lapokban a heveny takaros szemlék taglalása alkalmával leír­tam. Az álhártya azon esetekben valóságos crouposus izzadmány jellegeivel bír, s valamint puszta szemmel úgy górcsövel is mint genyhártya világosan felismer­hető , de az egész körfolyamatra nézve, mely boncz­­tanilag mint az összes szemölcstest heveny túltengése (Hypertrophie des Papillar - Körpers) kidőli magát, mint mondám, mindig csak mellék­je­lentőséggel bír. Képzeljük ugyan­is ezen álhártyát ta­karos ködlábnál hiányzani, vagy távolítsuk el azt erö­­művileg , a takár mindig az marad, a­mi addig volt; ha ellenben az általunk jélőbb meghatározott esetek­ben , álkártya nincs jelen , úgy legföljebb még huru­tos bántalomról lehetne szó, s így a kórkép egészen különböző lenne. És­­gy különbözik a szóban lévő betegség az ezen lapokban közzé tett roncsoló köt­­hártyaláb (conf. dipht.) alakjától, mely először valóságos térimbeles izzadmány által a lakhártya szö­vetében , ezenkü­l roppant hevenyes és veszély lefo­lyása — de különösen a szaruhártya sebesen terjedő roncsolása (Abstossung) által jelzi magát. — Midőn ezen rasz nemű robot és a közönséges heveny takárt illetőleg azon körü­lményesb rajzra , s különösen az ott tárgyalt kölcsönviszonyra utalnám az olvasót, ezen alkalommal még sem akarom említetten hagyni, hogy én G­r­a e­f e oly könnyen félreértett s zavart fogal­makra alkalmat adó „Conjunctivitis diphteritica“-féle névvel azóta felhagytam , s helyette tisztán boncztani nevét térimbeles köthártyalob (Conjunctivitis paren­chymatosa) használom, mely nem mond ugyan annyit mint amaz, de kelletinél többet nem is fog egy hamar jelenteni. A hártyás kötlob tiszta képét észlelhetni azon, minden esetre ritka, esetekben , hol vegyi bárányok általi égetés által a szemhéj belfelületén a fönt leírt­­hoz hasonló láb támad, mint azt egy fiúnál alkalmam volt észlelni, ki egy választó vízzel telt fazekat kezé­ből kiejtvén, abból néhány csepp a szemébe fecscsen­­tett. De itt nem ezen esetekről akarunk szólani, hanem csupán azokról, melyek egy ismeretlen belső ok által tételeztetnek föl s a gyermeki kor nem épen ritka bántalmát képezik. Az általunk e helyütt taglalt kor t. i. kiválóan a gyermeki kor sajátja , és pedig azon

Next