Orvosi Hetilap, 1859. október (3. évfolyam, 40-44. szám)

1859-10-02 / 40. szám

Dr. MARKUSOVSZKY L. MÜLLER EMIL, Tulajdonos és felelős szerkesztő, kiadó-könyvnyomdász. H­ah­xtiLad­ik évfolyam.. Tartalom: Adalék a húgycsőszorok gyógyításához különös tekintettel a húgycső metesz alkalmazására. (Folyt.) Dr. L­u­m­n­i­c­z­e­r Sándortól. _Töredékek a nőkózgyógyászat köréből. Méhrák. (Folyt.) Dr. Maizner J. —­­Gyógyszertani közlemények. Tárcza : Szeged sziksós tavairól és légkörének nedvességi forrásairól éghajlati szempontból. Dr. Altstädter Mór. — A hasonszenvi or­vosokat illető rendszabályok Würtemberg királyságban. — Vegyesek. — Pályázatok. Pest, 1859. 40. fl» October 2. megjelenik minden Vasárnap. Megrendelhetni minden cs. kár. posta-hivatalnál, a szerkesz­tőnél ujtér 10-dik szám, és a kiadónál Dorottya-utcza 12-dik szám. ORVOSI HETILA Honi és külföldi gyógyászat s kórbuvárlat közlönye. Előfizetési ára: helyben 4 fr. 50 fr. egészév 9 fr. vidéken felér 5 fr. egészév 10 fr. új pénzben. A lapot illető közlemények és fizetvények bérmentesen küldendők. Hirdetések közöltetnek soronként 14 új kirert. ADALÉK A HÚGYCSŐSZOROK GYÓGYITÁSÁ­­hoz különös tekintettel a húgycsőmetesz alkalma­zására. Dr. Lumniczer Sándortól. (Folytatás.) Gyógy­eljárásunk fonalát kissé megszakítva ku­tassuk közelebbről, va­jon mi okozhatta a vi­­aszszálacsnak egyik esetben állandó, a másikban oly­annyira szeszélyes fennakadását. Meg kell je­gyeznem , hogy időközben a gáton s végbélen ke­resztül is el nem mulasztott szigorú s szabatos puha­tolás nyomán a húgycső irány­változtatását előidéző álképlet vagy egyéb dag, vagy a húgycsőbe tolált idegen test jelenlétét bátran kizárandónak találtam, s meggyőződtem arról, hogy tiszta s első rendű húgycsőszerral lehet csak dolgom. A húgycső hártyás részén a szokatlan ingerre fejlődött görcsös öszszehúzódás, mely néha a szálacs alkalmazásánál minden gyöngédséggel páro­sult türelmes eljárás daczára is le nem győzhető aka­dályul szolgálhat , ezen esetekben nem idézhette elő e nehézséget. Mert hiszen a sodronyos 2-1es számú hengerded szálacscsal mindenkor könnyűséggel ju­tottam a hólyagig s még azt sem tapasztalom, hogy azt akár bevitelkor akár kivételkor a húgycső csak egy perczig is szorosan eve­zte volna. Az egyik — még pedig utóbbi esetekben — az egyenes szálacs akadozása megmagyarázható a s­z­á­r irányának tagadhatlan görbe vagy tekervé­­nyes irányából. E kórismét tény mellett világo­san szól a viaszszálacs feltű­nőleg egy iránybani elhaj­lása , a mintázó viasz lenyomata — de utólagosan ezeknél tán még világosabban a sodronynyal al­kalmazott ruganyos szálacsnak a szárban másodszori fennakadása s a fentebb leírt bevitel közbeni fogásnak sikeres eredménye. Az elsőbb esetben a húgycsőnek a szár folyamá­­­ban létező ezen tévirányút nem lehete okszerüleg se­m bebizonyitani , sem feltenni, mert az egyenes irány­ban vezetett s a faníven túl csak mutató ujjal támo­gatott sodronyos 2-dik számú szálacs a szűkülés he­lyén mintegy önként sikamlott keresztül, s rajta ez alatt sem tengelykörös, de még csak a legcsekélyebb oldalvászi irányváltoztatást sem lehetett észlelni. Ezen esetben a sebészi­ kórismészet azon ritka leletére gon­doltam, mely szerint billentyűs (valvulaire) szób­­a akadtam volna ? De mielőtt a fürkészet néha gö­röngyös ösvényéről e kényelmes kitérést megenged­­nék magunknak, kutassuk váljon a húgycsőnek ama szár előtti öble nem lehet e magában is elégséges az egyenes szála és csali könnyű fennakadás előidézésére? Az eset , melynek elemzéséből ezen önkénytelen kérdés merül fel, gyakorlatomban, mint már érintem, nem magán álló. Mióta ezen esettel foglalkoztam a húgycsőbántalmaknak szórókra vonatkozó vizsgálata közben még gyakrabban tapasztalom, hogy oly aka­dályt, mely minden ter­méjű viasz vagy minden egyéb sodrony nélkül alkalmazott egyenes szálacsnak a hiígycsö-gömöre táján következetesen gördült elébe, néha meglepő könnyűséggel sikerült húgycsap (ca­theter) alakjára görbített sodronyos szálacscsal nem legyőznöm , de egyszerűen elkerülnöm. S e módon néha a vizsgált szűkülésnek a képzeltnél sokkal kisebb fokáról, vagy az egész kórisme helytelenségéről győ­ződtem meg. Valamint a húgycső­szorok megett másodlago­san a vizelet tevőleges nyomásából, úgy a szűkülés előtt is a húgycsőnek rendes állapotban maradott s kórosan öszveszorult része közti aránytalanságából nemlegesen mindenkor fejlődik viszonylagos tágulás, mely a szűkülés fokához , neméhez és helyéhez ké­pest különféle idomú lehet , s felvett tárgyamtól né­mileg eltérve jegyzem meg, hogy ezen körülmény a húgycsőszorok észleletében , nevezetesen a viaszszá­­lacsok kezelésénél talán nincs elég figyelemre méltatva. E tágulás igen gyakran nem oly tölcsérszerű , hogy fala a viaszszálacsnak a legegyenesebb irányú s nem is nagy fokú szűkülés nyílásába biztos kalauzul szol­gálhasson — különösen ha ez a hártyás részen fészkel, hol az egyenes műszer a húgycsőnek e helyen homorú

Next