Orvosi Hetilap, 1859. december (3. évfolyam, 49-52. szám)

1859-12-04 / 49. szám

EGY TANULMÁNY A BUJALENYVTAN KÖRÉBŐL. *) Dr. Korányi Frigyestől. II. (Folytatás.) Tanulmányunk utolsó szakaszát azon kérdéssel fejeztük be : Vann­ak-e ismerve az ideggyur­mának bujakór-okozta oly kórboncztani változásai, melyeknek összefüggése az idegrendszer elsorolt kóros nyilvánulá­­saival tudományilag biztosítva van? Mily nehézségekkel járjon ezen pont megvilágí­tása, az nyilvános teend, ha szem előtt tartjuk, hogy a kutatandó szerv érzékeinktől áthatlanul el van zár­va, hozzá csak a bonczasztalon férünk ; bonczasztalra pedig — hála a gyógy­tan jelen állásának — tiszta bujakór következtében ritkán kerül hulla. Hol ez szö­­vődések folytán történik meg, ott mind az életben nyilvánuló kórtünetek, mind a halál után világosság­ra jövő boncztani változások nem egy, hanem több tényező eredményei; kellett tehát hogy a tudomány előbb birtokában legyen oly eseteknek, hol a halál valóban csak bujakór által idéztetett elő, az innen nyert eredményből kiindulva aztán használhatókká váltak a szövődöttebb leletek is azáltal, hogy nyerve jön egy mérv, mely szerint egy adott esetben a több­­nemű változásokat egymástól elkü­lönözni és értékesí­teni lehetett. Ugyanezen nehézségeket kellene szem előtt tar­tanunk és csak némi tartózkodással fogadnunk ha — mint Leubuscher f. id. munkájában említi — némely észlelők súlyos idegtüneteket, görcsöket és hüdéseket minden boncztanilag kimutatható ok nélkül vélnek létrejöhetni. Ezekhez tartozik Wunderlich is, kinek szavait már följebb idéztük volt. Ellenkezőleg ezekkel mai nap már a legnyoma­tékosabb tekintélyek odanyilatkoznak , hogy bujakór folyamatában képződnek magában az agygyurmájá­ban határozott alakú szövetváltozások, melyekkel a működési eltérésekben nyilvánuló kórtünetek okbeli viszonyban állanak. Csak tudomás vétel végett említjük hogy F­a­u­­r é­s vegetatiokat talált a negyedik agygyomrocs bel­­hártyáján (ependyma), Lallemand fügölyöket a nyúl­agyon, hogy túltengés, lágyulás, tömlők stb. találtattak bujakórosoknál. De az alak, melyben a bujafenyv terménye az agyban rendesen előfordul, a gümő — tuberculum. — Engel tanár (Prager Vierteljahreschrift 1855. Über Tuberkel) a gümösödésnek különnemü alapok­ból fejlődhetését fejtegetvén mondja, hogy „bujakó­rosoknál erre nem ritkán nyújtatik adat, sőt gümőne­­mű termények fejlődése bujakórnál a közönséges ese­ményekhez tartozik.“ Baerensprung már épen rendes tünemény­nek tartja a gü­mőképződést bujakórnál, annyira, hogy eltérve a Ricord által felállított hármas időszakú chronologicus felosztástól, kórboncztani alapokra fek­teti a bujakór felosztását, és állítja, miszerint míg a másodlagos bujakór csak vértúlteltséget (hyperaemia) és egyszerű izzadmányokat termel, addig a harmad­­lagos magát mindig gümösödő izzadmány által tünteti ki; ezen bujakórból eredő izzadmány azáltal különbözik a czukros búgyár (diabetes), alkoholismus, görvélykór után fejlődő gümőlerakodásoktól, hogy emezeknél sokkal hosszabb ideig megmarad mint ko­csonyás (gelatineses) izzadmány és visszafejlődésre is sokáig képes. Ennélfogva Baerensprung a harmadla­­gos tüneményeket bujafenyves gümőkór neve­zet alatt indítványozza egybefoglalni (Deutsche Kli­nik 1858). Nem igényelhetjük magunknak bírálni és meg­ítélni ezen felosztási kísérlet érvényét, czélunkra elég keresekül bírni ezen két tekintélyt a bujakórból szár­mazó gümösödő izzadmányokra nézve; idézett nyi­latkozataik nekünk választ adnak Wunderlich szavai-49 *) Lásd lapunk 42, 43, 45 és 46. számát. S­z. Megjelenik minden Vasárnap. Megrendelhetni minden cs. kir. posta­hivatalnál, a szerkesz­tőnél ujtór 10-dik szám, és a kiadónál Dorottya-utcra 12-dik szám. Honi és külföldi gyógyászat s kórbavárlat közlönye. Dr. MARKUSOVSZKY L. MÜLLER EMIL, Tulajdonos és felelős szerkesztő, kiadó-könyvnyomdász. Tartalom: Egy tanulmány a buja könyvtan köréből. Dr. Korányi Frigyestől. (Folytatás.)— Dr. Batizfalvi magán gyógyinté­zetéből. Rostos rák két esete az emlőben, Végbélsípoly két esete. Gyógyszertani közlemények. Santonin, Tárcza : Úti töredékek. XIV. London. — Simpson Jr. a sebészi láz okairól. Apróbb lapszemelvények. — Vegyesek. — Felszólítás az u. n. szénakór tárgyában. — Pályázatok. — Adakozások. Előfizetési ára: helyben 4 fr. 50 fr. egészév 9 fr. vidéken félév 5 fr. egészév 10 fr. új pénzben. A lapot illető közlem­é­nyek és üzetvények bérmentesen küldendők. Hirdetések közölteinek soronként 14 új krerl. 49, Sí. December 4.

Next