Orvosi Hetilap, 1859. december (3. évfolyam, 49-52. szám)

1859-12-04 / 49. szám

ra, ki többször idézett munkájában 4-ik K. 149-ik lapon igy szól : „Harmadlagos bujakórosoknál talál­tattak némelykor az agyban gümök, melyeknek ösz­­szefüggése a bujakórral még bizonyítékokra vár; úgy szinte ezen nyilatkozatokból merítjük a jogot, mely­­lyel Flemmingnek fent idézett bonczleletét a buja­­fenyves agybajok rovatába vontuk. E jogunkat szi­lárdítja Lendet ki egy harmadbujakór folyamatában létrejött agyvérömleny, és követ­kezőlegesen elme­­gyöngeség és az emlékezet elveszte által jellegzett, halállal végződött esetben az agy egyik féltekéjé­ben egy mézganemű dagot talált, mely az agy gyur­májából látszott fejlődni és górcső alatt ugyanazon alakokat, mutatá mint a kötszövet hasonnemű lerako­dásai.“ Hasonnemű esetet hallottunk Ricordtól előadásai közben említeni. Ha már ez elsorolt nevek méltányos igényt tar­tanak hitelre; tapasztalataikat tetemesen szilárdítva látjuk V­irchow által, kinek egy értekezése Ü­b­e­r die Natur der constitution­ell syphilit. Af­fe­cti­o­n­e­n (Archiv, f. Physiol, u. Patholog. Anato­mie) sajnálkozásunkra csak kivonatban fekszik előt­tünk, a­mint az a Prager Vierteljahrs, f. é. folyamá­nak 3-ik kötetében van közölve. V. ezen czikkben sorba véve minden szerveket, az agynál előre bo­csátja, hogy ezen szerv bujakóros változásai még ke­véssé vannak ismerve; azután összeállítván Schützen­berger, Lallemand, Romberg és mások tapasztalatait, csak érinti az agynak némely, bujakórosoknak nem biztosan mondható változásait, és azoknak, melyek a hüvelyektől átterjedhetnek, de mint legsúlyosabbat, legfontosabbat kiemeli a mérgadagot (Gummige­schwulst), „melynek megkülönböztetése a s­a­j­á­tt­a­g­o­s agygümötől rendkívül nehéz.“ Simon (Wirc­ows Path. u. Therapie B. II. pg. 576) magában az agyban látott gümös anyagokat, létre jőve bujafenyves befolyás alatt, többi között egy bujakóros öngyilkosnál. Ennyi és ily nyomós bizonyítékok mellett a leg­jobb orvosi észlelők részéről, tény gyanánt fogad­hatjuk el a baj­akóinak képességét: az agy­­gyurmájában terményeket létre­hozni. A termény képződése következő módon látszik történni : hevenyebb vagy lassúbb láb folytán izzad­­­mány létetik az agygyurmába. Ezen láb lefolyása alatt, körébe kötszövetsejteket hajt, melyekből új képzésű úgynevezett alaktalan kötszövet (formloses, embryonales Bindegewebe) támad; vagy pedig az a rostany tartalmú izzadmányból válik, a­midőn emez kocsonyanemű anyaggá mállik el, melyben sejtek és kötszövetmagok (Bindegewebskörner) képződnek. Ha a képződés ezen fokán vizsgálat alá kerül a termény, az mind külalakjára, mind górcsővel fölis­merhető alkatrészeire nézve meg fog egyezni a buja­­kóros körülírt csonthártyalobnák mézgadag (gumma) név alatt ismeretes terményével, nem számítván ide természetesen azon : górcsövi alakokat, melyeket az érdeklett körben szétomló ügyeletnek szolgáltatnak. A két­ szerv terménye még abban is­­megegyezik egy­mással, hogy tapasztalatszerűen — más körfolyamok­nál szokatlan — hosszú ideig marad meg ezen alaku­lási fokozaton s azért felszívhatási képességét sokáig megtartja (Baerensprung). Ha ezen eset be nem áll , akkor érvényre jut a termény hiányos szerveződési hajlama, minek folytán a­helyett hogy alakult köt­­szövetté válnék, bekövetkezik egy szétbomlási folya­mat, mely alatt a termény, a zsírnak a szervezett egyesülésből kiválása, a sejtek és magok szétomlása vagy zsugorodása stb. mellett azon külemet ölti ma­gára, mely a gümő nevezet alatt ismeretes. A gyakorlati méltánylás végett fontos emlékbe hozni, miszerint már az izzadmányképződés folyama alatt az agyrostok részint kinyomottak helyzetökből részint az izzadmány és átalakulásainak befolyása alatt szétrroncsoltattak. Ha egyszer a gümös átalakulás létre jött, akkor a további lefolyás kifelé izgatás, befelé genyes szét­­omlásban áll. Az első irányú hatás alatt kötszövet­­képződés jöhet létre, mely esetleg a gümöt betokoz­­h­atja, újabb gümösödő izzadmányra, vagy terjedtebb agylábra nyuttathatik alkalom; a második irányban ellenben, függetlenül valamely körzeti lobos folya­mattól a gümös képlet szétmállik és a kötanyag (Bin­­demassa) szétfolyás mellett genykülemü folyadékká válik, miáltal létre­jő a genyüreg (Caverne), melynek falait az érintett kötszövettermődés képezheti. A genyesen szétfolyó gümös képletből kiinduló következések sokkal ismertebbek, sem hogy azoknál időzni szükséges volna, azt azonban megjegyezzük, hogy elméleti szempontból bár­mennyire kedvezőknek látszassanak a helybeli viszonyok arra, hogy egy szétfolyó agygü­mőben a krétásulás létrejöjjön, és erre tulajdonképen a gü­mőkórban — habár ritkán — fordul is elő eset : bujakórból fejlődött agygümönek ilynemű kimenetelét följegyezve sehol sem találtuk. ---| Í1+*--­Midőn a bujakór terményének az agy gyurmában való képződési módját, annak bekövetkezhető átala­kulásait, a körében létrejöhető szövetváltozásokat távolról sem tüzetesen, hanem csak futólag vázlato­san tárgyaltuk, önként folyólag odaértünk , hogy szóljunk azon kórjelekről, melyek ezen képződés, átalakulás vagy következményes állapotok kíséreté­ben fölmerülnek, melyekből jelenlétüket és netaláni bujafenyves természetüket concret esetben fölismerni lehessen. (Vége követk.) Dr. Batizfalvi sebészi és orthopädiai magán gyógy­intézetéből Pesten. Rostosrák — scirrhus — két esete az emlőben. Részletes emlő­irtás. Gyógyulás. D. H. 40 é­s, földbirtokos neje Tolnamegyéből. Négy­­ év előtt — ismeretlen okból — galamb petényi dagot vett ész­tre jobb emlőjében, mely hova tovább növekedve tompa, se-

Next