Orvosi Hetilap, 1860. február (4. évfolyam, 6-9. szám)

1860-02-05 / 6. szám

Pest, 1860. 6. sí-Február 5. Megjelenik minden Vasárnap. Megrendelhetni minden cs. kir. posta-hivatalnál, a szerkesz­­tőnél Újtér 10-dik szám, és a kiadónál Dorottya-utea a 12-dik szám. ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. 3* *Teágedli]14: é’wí’oly'írn­.. Szerkesztik : dr. Markusovszky Lajos és dr. Poor Imre. Kiadja : Müller Emil. Előfizetési ára: helyben 4 fr. 50 fr. egészév 9 fr. vidéken felév 5 fr. egészév 10 fr. új pénzben. A lapot ülítő köztervelvek és fizetések bérmentesen küldendők. Hirdetések közöltetnek soronként 14 új krért. Tartalom: A pokol va­r. Dr. Popper József, a miskolczi közkórház elsődorvosától. — Lapszemle. Laryngismus stridulus gyógysze­reibe gyomor-tágulat. Tárcza : A budapesti. — Gógyszerészi testülethez. — Győzzön a mi jobb. — Budapesti orvosegylet jan. 21—ki gyűlése. — Budapesti gyógysze­részi tisztujitás. — Vegyesek — Szerkesztői levelezés. A POKOLVAR [ANTHRAX]. Dr. Popper József — a miskolczi közkórház elsődorvosától. Bár a tárgy, melylyel jelen közleményem foglal­kozik, az Orvosi Hetilap 1-ső évfolyamában köztisz­telt ü­gytársunk dr. L­e­n­g­y­el Endre­) által dolgoz­tatott fel; mégis hivatva érzem magamat ugyan­ezen kóralakról, e térem­ be tapasztalásaim nyomán, ismét értekezni, még­pedig azért, mert: 1- ször a pokolvar, marhát dúsan tenyésztő ha­zánk vidéklakosaira nézve rendkívüli fontossággal bír, és tájkóri természeténél fogva, annak kórbuvár­­lati minden oklabróli fürkészése kiválólag a hazai or­vosok föladatukká vál. 2- er mert daczára annak, hogy a pokolvar el­méleti részét a legkitűnőbb kórbuvárok egyike, Vir­chow tanára) legújabbban kimerítőleg és minden ol­dalukig ismertette meg, mégis a sokféle elneveztetése ugyanazon bántalomnak, melynél határozottabb és félreismerhetlenebb kóralak az összes kórtanban alig ta­lálkozik , a baj tiszta felfogását zavarba hozza; n­­or mert az eddig közzé tett gyógymódok nem oly egyszerűek, sem oly gyökeresen czélhoz vezetők, szóval nem oly határozottan ajánlottak, hogy e tekin­tetben újabb adalékok egészen nélkülözhetők len­nének , holott számos észlelésem folytán ösztönözve érzem magamat saját gyógymódom könnyedségét s sikerteljességét ügytársaimnak, kivált a pokolvar kö­rül kevesebb tapasztalással biró fiatalabbaknak figyel­mébe ajánlani. Közleményemnek tisztán gyakorlati jellegét akar­ván megőrzeni, ebből mindent kirekesztek, mi vitára nyújthatna alkalmat, hova leginkább az oktani mozza­natokat számítom: jelen czikkem csupán a következő pontokra terjeszkedik: 1- ör a pokolvar fogalmán alapuló különböző, hasonértelmű (synonim) érvénynyel biró elnevezésekre, 2- or a pokolvar jeleire s 3- or annak gyógykezelésére. * *) *) 1. az OHL. 1857-iki 22-24 számokat. *) 1. Handbuch der speciellen Pathologie u. Therapie re­dig. von P. Virchow II. Bd. 1. Abth. A pokolvar fogalma s hasonértelmű elneveztetései. Mig hazai nyelvünkkel azon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy szerfölötte helyes, népszerű névvel bú­zunk a kérdéses koralak jellegzésére, — addig tudo­mányos műnyelvünk (Terminologie) oly neveket kebe­lezett be, melyek a legkártékonyabb fölcserélésre­­nyitnak tért. Pokolvár alatt a börirhának azon körülírt fenésedését értjük, mely (mint valamennyi hűséges igaz tapasztalmányok tanusítják) soha önkényt, hanem mindenkor akként támad, hogy a mirigyvészbe (Rin­derpest) esett vagy elhullott marhák ragályanyaga fertőzi meg az emberbőrt. A latin kifejezések ellenben, úgy mint pustula maligna, anthrax, carbunculus, a mellett, hogy minden tudományos alap nélküliek, még külön­féle melléknevekkel(Typhus carbunculosus, carbunculus contagiosus, Puge de Bourgogne, carb. Sibiriens, Pas­tel von Aleppo) kapcsoltatnak össze; itt a zavar már annyival inkább is tetőfokát éri el, minthogy az elő­sorolt czimek között olyanok is vannak, melyekkel más mind eredetök- mind lényegökre s körfolyamatokra nézve egészen különböző, bár a bőrben fészkelő s üsz­kösödéssel párosult bántalmak is neveztetnek el. Ide tartoznak leginkább az anthrax s carbunculus féle czimek. Amaz t. i. oly elnevezés, melyet használunk egy szintén sajátságos, de duzzanat-képződéssel járó körülírt börlek jellegzésére, mely bántalom azonban nem­csak mindenkor önkényt vagy­is n­e­m r­a­g­á­l­y­o­s kü­l­­hatányok által jö létre , hanem a pokolvartól egészen eltérő tartósságot tüntet elő, mint ezt alább bővebben fogom taglalni. Az ilynemű börkelevényeket aztán benignus vagy simplex melléknevek által külön­böztetik meg a pokol vartól, ezt anthrax ma­lign­u­s­n­ak tekintvén; mintha bizony nem elég eset fordulna elő, hol az úgynevezett jó (!) indulatú anthrax a legterjedtebb roncsolásokat okoz nemcsak a bőrben, hanem az egész életmű­vezetben, s mintha nem talál­koznánk ismét számos pokol varpéldányokkal melyek­nél legkisebb veszély sem forog fenn. A carbunculus nevet oly bőrduzzanatok (Beulen) .

Next