Orvosi Hetilap, 1860. február (4. évfolyam, 6-9. szám)

1860-02-05 / 6. szám

elnevezésére tartjuk fel, melyek a keleti mirigy­vész (Pestis orientalis, Bubonenpest)1) helybeli tüne­ményeinek egyikét, a leglényegesebbikét képezik; s ha tekintjük azt, hogy a pokolvar, kivált első szakában, tisztán helybeli baj, akkor a carbunculosis*) féle czimet, mely alatt inkább valamely átalános kórt ért­hetnénk, okszerűebben a keleti mirigyrész jelölésére kellene fordítani. Szerény véleményem tehát az, hogy egyéb tudo­mányos s köz­ elfogadott czím hiányánál fogva, azon kóralakot, mit mi pokolvarnak nevezünk, egyedül pustulamaligna (Mitzbrandblatter) névvel kellene czimezni; az anthrax s carbunculus kifejezések pedig alkalmaztassanak azon sajátságos bántalmakra, milyek­­ne kizárólag illenek, s melyeknél félreértések többé rém fordulhatnának elő. A pokolvar jelei. A korbavárlati anyag, mely jelen értekezésemnek alapul szolgál, 28 esetet foglal magában. A bántal­mazott egyéniségek túlnyomó része (19) a földmivelő osztályhoz tartozott, a többi 9 egyén között volt 3 kárpitos, 1 szappanos, 5 gyapjúval s bőrrel kereskedő egyén s igy egyetlen­ egy esetet sem észleltem, hol a bántalom kü­tfejére közvetve vagy közvetlenül reá­ismerni ne lehetett volna. És pedig a földmivelők­­nél — többnyire férfiak — lépfenés marhák lenyúzá­­sávali foglalkozás előzte meg a baj támadását, mit az illető párok, mint bajaik kútfejét ritkán vallottak be, hanem, mint „önmagától keletkezett fakadást“ tekin­tetni igyekeztek, de egyenes kutató kérdésem: vállon elesett marha körül nem foglalatoskodtak-e­),mindenkor igenlésre talált. A többi pokolvaras egyéneknél pedig a ragályozást mirigy­részes marhákból származott ré­szektől (u. m. bőr, gyapjú, szőr, fagyától) feltételezni, csaknem a bizonyossággal határos dolog volt. Míg azonban a földmivelők a pokolvart kizárólag karjaikon vagy kezeiken mutatták fel, a kézműveseknél vagy gyapjúkereskedőknél a pokolvart az arcában legin­kább a szemhéjak körül­i pofákon lehetett észlelni. Miután gyakran egy betegnél sőt ugyanazon testrészen, például karon vagy kézen, a pokolvar kü­lönböző fokozatait észlelem, kórrajzom egyedül énész­­leltem tünemények előterjesztésére szorítkozik. A­nélkül, hogy a megbántott egyén különös fáj­dalmat érzett volna, kezén ujjain vagy karján nem­különben pofáján vagy szemhéjai egyikén lencse vagy borsó idomú hólyagosat veszünk észre. Ezen kórter­mény keményded krajczárnyi­­ tallérnagyságúig ter­jeszkedő sötétpiros talajon csirázik fel, s majd barna­­veres , majd fekete kék savós folyadékot tartalmaz. Ilynemű alakban a pokolvar legfölebb 24 — 36 óráig mutatkozik, mi alatt a hólyagosa vagy magától szét­reped vagy felvakartatik s igy a vörhedt savószerü tartalom kiürülése után a pokolvar úgy szólván má­sodik szaka — a bőrirha üszkösödése követ­kezik. A hólyagosa központi tájékán kezdődik t. i. az irha legfelsőbb rétegének, az úgynevezett Malpighi­­féle hálózatnak megfeketülése, mi szemlátomást mind kifelé (centrifugai) az eredeti sötétpiros talaj határ­széleihez közeledve, mind az irha mélyebb szöveti ré­tegei­be terjeszkedik, s eleinte kissé nedves, később tökélyesen kiaszott szénfekete bőrkét (Schwarze) vagy pörköt képez, mely 1 — 4 sőt több vonalnyi vas­tagságú, értéktelen, a bőralatti sejt, s zsírszövethez erősen odaenyvezve az élettani bőrszövet teljes elron­csolódtát tünteti élénkbe. A bőrke képződésével egyidejűleg a szomszéd részek savós beszűrödés következtében felduzzadnak; nevezetesen ha arcában vagy szemhéjakon fejlődött a pokolvar, akkor az illető oldal orbán ezszerűleg megdagad, az alkari pokolvaraknál a kézhát újjaival együtt felpöffed, s nem ritkán a felhám alatti vérki­szivárgástól eredt vöröskék pettyek s foltok észleltet­nek a még bántatlan bőrfölszinén. Ide tartozik azon tünemény is, mely szerint a nyirkedények s mirigy­­csoportok a bántalomban részt vesznek, amazok t. i. rózsaszin csikolatokban fájdalmasan megdagadván az al­­s felkar, vagy nyakoldal bőrfelszínén piroslanak át, a mirigyek pedig a hónalj s állkapcsa alatt ke­mény, tapintatra fájdalmas daganatocskákat tüntetnek elő, mi­által a végtagok s illetőleg az egész fej moz­gatása tetemesen akadályoztatik. A másod tünemények sorozatába tartoznak végre, a beköszöntő epés csorvás láz jelenségei, minőket a hagymáz kezdetében észlelünk, nem hallgathatom el azonban, hogy ezen átalános belső zavarok leginkább fiatalabb gyöngédebb alkotásúnknál, nőknél s kivált akkor fordultak elő, ha a pokolvar az areában fészkelt, míg izmosabb pokolvaras betegeim nagyobb része a baj első hetében feltárólag kezeltethetett. Ha a hólyagosa felszökkenését mint első, az üsz­kös pörk képződését mint a pokolvar második idő­szakát tekintjük, úgy az életművezet azon igyekezete, mely szerint az üszkös pörköt a többi egészséges test részeitől elkülönözni törekszik, mint a kérdéses kórfo­lyamat harmadik időszakát mesterkedés nélkül nevezhetjük. Hogy pedig a pokolvar ezen utolsó idő­szakát elérte, onnan kitetszik, hogy az üszkös pörk körszéle­s az egészséges bőr között has­ad­ék tá­mad, ekkor a bőrke állománya is lazábban ragaszko­dik talajához, minthogy csipeszszel megfogva könnye­dén bár darabosan levonhatóvá válik. Míg azonban a természet ereje által a pokolvaras pörk kiküszöböltetése sikerülne, addig a környező ré­szekben az evfertőzte izzadmányképzés folytonosan tart, mi által a savósrostos szövetekben, izmokban. ’) 1. Canstatt Handbuch 2 Bd. S. 446. 2) Lobert a hires zürichi tanár s érdemdús kórodász leg­újabb kézi könyvében (Handbuch der medicin. Praxis I. 1859.) a pokolvar plane „Carbunculose und pustula malignat” czim alatt tárgyaltatik, miből némely olvasó azt gyaníthatná, hogy itten két különféle bár rokon b­aj tárgyaltatik. 3) Rendesen egy dögös hullától többen fertőztettek meg, mely s esetekben a pokolvarbeli példányok egymáshoz hasonla­tossága oly nagy volt, mint ama védhimlők genytüszői, melyek egy oltó anyagból vették eredetöket.

Next