Orvosi Hetilap, 1860. április (4. évfolyam, 14-18. szám)

1860-04-01 / 14. szám

Pest, 1860. Sz­. Április 1. Előfizetési ár : helyben 4 frt. 50 kr., egész év 9 frt. vidéken félév 5 frt. egész év 10 frt uj pénzben. A lapot illető közlemények és fizetések bérmentesen küldendők. Hirdetések közöltetnek soronként 14 új ávért. Megjelenik minden vasárnap. Megrendelhetni minden cs. felr. posta­hivatalnál, a szer­­kesztőnél újtér 10-dik szám, és a kiadónál Dtrottyavsca a 12-dik szám. ON­VOSI HETILAP Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. i.o . Szerkesztik­­. dr. Markusova­zky Lajos és dr. Poor Imre. Kiadja : Müller Emil. Tartalom: A vérfoltok vizsgálatáról. Dr. Balogh Kálmán tanársegédtől. Lapszemle. Fémmel gyógyítás. Metallotherapia. — Gyógyszerészeti közlemény. Tárcza : Az OHL. által 1859-re kitűzött pályadijak megítéléséről. — Egy kis curiosum. — Vegyesek. A VÉRFOLTOK VIZSGÁLATÁRÓL. Közlemény a pesti egyetem élettani intézetéből, Dr. Balogh Kálmán tanársegédtől. Moleschott „Untersuchungen zur Naturlehre“ czimű folyóirata 4-ik kötetének 98-ik lapján a többek közt megemlíti, hogy Donders a sikrhedt ham­­éleg-oldatnak (lol. kali­caust. conc.) a törvényszéki vizsgálatoknál való alkalmazhatóságára figyelmeztet, miután az kitűnő szer a száradt vér sejtjeinek (Blut­­zellen) láthat­ékonynyá tételére s biztossággal való megismerésére nézve. (Holländische Beiträge, 57. lap) Ezen figyelmeztetést oly jelentékenynek találtam, hogy olvasta után rögtön a kísérlettételhez fogtam, — az eredményt pedig ezen lapok hasábjain közleni azért találtam czélszerűnek, mert a fentebbi figyel­meztetés nem hatott el még annyira, hogy a tapasz­talatnak, melyen alam­ít, megerősítése felesleges volna. Minden előtt jónak látom a tömény haméreg-ol­­datnak a hevenyen bocsátott vér sejtjeire való hatását leírni. A tárgy és fedüveg (Deckglas) közé vékony, azon tért egészen kitöltő vérréteg vézetett. A fedő­­üveg egy vagy két szélére tömény haméreg-oldat cseppentetett, minél fogva ezen hatószer működése a szélekről a közép felé történt, még pedig lassan kint, úgy hogy a haméregoldat és a vérsejtek összejövetele következtében előállott s az időtartam szerint külön­böző változatokat ugyanazon górcsői tárgyon észlelni, és még teljesen ép vérsejtekkel összehasonlítni le­hetett. A­mint a színes vérsejtek a haméregoldattal érü­­lésbe jönnek, két oldali mélyedésüket elvesztik, göm­­bölydedek lesznek és szamócsaszerű külemet vesznek fel. Ezen állapotban alakjukat igen könnyen változ­­tatják, például ha kívülök levő hatás következtében mozgásba jönnek, idomuk, a tér szerint hol el­halad­­niok kell, gyorsan és különfélekért módosul, a nyug­­helyzetekben pedig egymást szögletesekké nyomják. Később egészen gömbölyűek és simák lesznek, majd pedig többen lapjuk szerint való érintkezésük helyén egygyé olvadnak, míg végtére sárgás folyadékká tel­jesen feloldódnak. A tömény haméregoldat hatásának a színtelen sejtek sem állanak ellen. A száradt vér, melyet kísérleteimnél használtam saját magamból volt vére­s tárgyüvegen (Objectiv­­glas) csepp alakban 22 napig hagytam azt a szobában szabadon a sfor és jég hatásának kitéve feküdni. Mi­dőn pedig a tömény hamélegoldat hatásának kitettem, ez apró jól bedugaszolt üvegcsékben történt, hogy így, mennyire lehet gátoltassék, nehogy a haméleg a község vizéből és szénsavából felvegyen, s így a tiszta hatás megrontassék. Ezen üvegcsékből vettem az alant megjelölt időszakok letelte után a górcsői tárgyakat. A vérdarabkákat alaki részeire a fedőüveg­­re gyakorolt nyomás által választottam szét. Minden ebbeli kísérleteimnél a szoba hőmérséke 15 — 20° C. közt ingadozott. 1:50 órai hatás után a vérdarabkák erősebb nyo­másra szétestek, elszigetelt vérrögcséket pedig csak igen gyéren láttam, s ezek is annyira össze voltak zsugorodva , hogy alakjukból biztosan ítélni nem le­hetett, színük azonban annyira jellegző volt, hogy jelzési szempontból milétükre utalásként fel lehetett venni. 3 óra után a vérdarabkák már csekélyebb nyo­másra szétestek és összezsugorodott sejtek igen nagy számmal voltak észlelhetők. 5 óra eltelte után hellyel-közzel már látha­tók voltak vérsejtek, melyek lázi sajátságaiból kettős homorú alakra következtetést lehetett vonni. 6 óra lefolyása után a kettős homorú vérsejtek valamivel nagyobb mennyiségben tűntek szem elé. 8 órai hatás következtében ép kinézésű színes vérsejteket nagy mennyiségben találtam. 24 órai állás után a kettős homorú, szépen kifej­lett vérsejtek feles számmal voltak jelen. Mindeddig a haméleg, mely a száradt vérrel érülésben állott, egé­szen színtelen maradt. 16 napi érintkezés után a hamélegoldat zavaros sárgás színűvé vált, de még meglehetős nagy meny­­nyiségben lehetett találni szépen kifejlett kettős ho­morú vérsejteket. 14

Next