Orvosi Hetilap, 1860. április (4. évfolyam, 14-18. szám)

1860-04-01 / 14. szám

269 határozata. Az­által, hogy a különböző fémekből készült le­mezeket egymásutáni időben rakosgatjuk föl a betegnek ér­­zékenytelen vagy mozgékonytalan tagjára, sikerülni fog a kérdéses egyén számára a megfelelő fémet föltalálni: egyik­nél a réz , másiknál a vas vagy aczél, harmadiknál az ezüst vagy arany, avagy két bizonyos fémnek ötvözménye (Leghrung) szolgáland kórisme vagy gyógyhatány gyanánt. Föltalálván az illető fémet, magától értetik, hogy csupán ezt kellene használni nemcsak külsőleg a lemeznek tagra illesztése által, hanem belsőleg is, így például a sápban (chlorosis) szenvedő hölgyet, ki a fölnevezett fémlemez-kisérlésnél csupán a réz­lemez irányában fogékony, nem gyógyíthatni meg vaskészít­mények által, hanem ennek belsőleg is rézkészítményeket kell adni be azalatt, míg a rézlemezeknek külső használása által a bőrnek érzékenységét s az izmok összehatékonyságát kifejteni törekszünk. Lássunk példákat először, miképen szolgálhat a fémlemezek külső alkalmazása kórismer-tájékoz­­tató gyanánt; másodszor minő betegségekben használ­hatni a fémlemezeket gyógyhatásyul. A fémlemezek, mint kórisméi tájékoztatók. Oly hüdéseknél, melyek a középidegrendszernek vagy a kör­széli idegeknek szervi változatából támadtak, mind az érzé­kenység , mind az izommozgékonyság állandósa­g úgy szűn meg, hogy az érzéshiányt meg a mozgáshiányt fémlemezek rátevése által elhárítani többé nem lehet, ellenben ha az érzékenytelenség és mozgékonytalanság nem származik szervi idegváltozatból, mind az ér­zéshiányt, mind a hürdést fémlemezek haszná­lása által megszüntethetni. Utóbbi időben Trous­seau betegosztályára a párisi Hotel-Dieu kórházban egy el­­sassi 20 éves leány vétetett föl, bal oldalhüdéssel(hemi­plegia). Hószáma később köszöntött be a szokott időnél, s szabálytalanul jelenkezett mindekkorig. Hüdése­nként táma­dott, hogy havadzása közben este egy férfi nagy robajjal top­pant be szobájába, erre a leány megijedt, öntudatát néhány perczre elveszté, hószáma rögtön fenakadt,­­ mire föleszmélt, bal oldala hüdve volt. E bajt kiki torlódási a­g­y­r­a­k­a­­lóknak (metastasis congestiva ad cerebrum) tartotta volna, Tr. azonban azt méhzavari oldalhüdésnek (hemi­plegia hysterica) nevezvén, egyéb szerelést mellőzve, egyszerű langyos fürdőt rendelt a betegnek, mire a büdés gyorsan javulásnak indult. Eközben a beteg homloktáji élénk fejfá­jásról panaszkodott; bőrének érzékenysége egyenetlenül volt fölosztva, némely helyen teljes f­á­j­d­a­l­o­mne­m­ é­r­z­é­s (analgesia) és mozgékonyságcsökkenés mutatkozott. Ily helyzetben Trousseau Burg tudott­aíta meg koro­dájára a végre, hogy ez rakja föl fémlemezeit a beteg bő­rére. Néhány sikernélküli kísérlet után az érzékenység éledni kezdett az aczéllemez alatt, melyet B. a bántalmazott előkar feszoldalával hozott érintkezésbe, a­z erő­mérő pedig az izom összhaték­onyságnak gyarapodását mutatta! Másnap Tr.­eret vágatott a betegen azon czélból, hogy fenakadt havadzását indítsa meg, de eredmény nélkül. Miután a beteg bőrére is­mételve alkalmazva jön az aczéllemez, mind az érzékenység, mind az izom mozgékonyság helyreállott. A beteg leány oldalhüdéséből, fájdalom­­nemérzéséből meg mozgáscsökkenéséből kigyógyulva hagyta el Tr.­kozódását, ámde méhzavarát csekély látáshomályo­­dással magával vitte. A s­á­p (chlorosis) megkülönböztetése a vér­­szegénységtől (olygaemia, mert anaemia annyit tesz, mint vérhiány) fémlemezek által. E két betegségnek küleme és tünetei csaknem ugyanazok. Burg a sáp és vér­­szegénység közötti megkülönböztetésül ajánlja a következőket figyelembe venni. V­érszegény emberben az érzékenység fölötte gyéren változik meg, s ha az izommozgékonyság arány­lag csekélyebb is a szabályszerűnél, az izomerőnek csökkenése mindenkor épen oly aránylagos mértékben történik, mint aránylagos mértékű volt az izomerő a vérszegénység előtt, például, azoknál, kik szokványosan jobb karokat gyakorlot­tak többet, a vérszegénység mellett is az arányosan gyöngült tagokban a jobbik biránd túlsúlylyal a kevesbbé gyakorlott bal kar izomereje fölött. Nem így áll a dolog a sápban. A sáp­betegeknél a bőr annál kevesbbé érzékeny , minél huza­­mosb tartósságú a sáp, úgy hogy, a­ki tíz év óta szenved sáp­ban , annak bőre egész testén mindenütt érzékenytelen; az izommozgékonytalanság pedig az által föltűnő, hogy a sáp­beteg nő kevesbbé gyakorlott bal karjával az erőmérőn (dy­­nameter) nagyobb erőt bír kifejteni, mint az inkább gyakorlott jobbikkal, ha az erőmért karokra aranylemezt vagy egyéb fémet rakunk.­­ Továbbá B. véleménye szerint a vérszegény­séget ezélszerű táplálás és belsőleg adagolt vaskészítmények által könnyű meggyógyítani, ellenben a sápot csak azon fém­nek kül- és felhasználása által lehet hosszú idő alatt eltávo­lítani , mely fémeknek lemezeik a sápbeteg bőrén bizsergést, hőnagyobbodást és párolgást idéznek elő. A fémlemezek mint g­y­ó­g­y h­a t­á n­y­o­k. Múlt legközelebb évi ápril 7-én hároméves lányka adatott át gyó­gyítás végett Bouchut tudornak Párisban; a lányka tagja egy nap óta össze voltak zsugorodva, a kéz- és lábujjak vö­rösek, duzzadtak, zsugorodottak és annyira fájdalmasak vol­tak , hogy azokhoz nyúlni se lehetett. Bouchut kilencz da­rab 1­j—1 hüvelyk széles sárgaréz lemezt rakott a kis beteg­nek részint fölkarjaira és előkarjaira, részint c­ombjaira és lábfejeire,­­ e rézlemezeket szalagok által kötötte az illető tagokra. A rézlemezek fölrakása utáni éjszakán a lányka nyugodtan aludt; másnap észre lehetett venni, hogy a túlér­zékenység jelentékenyen alábbhagyott; a rézlemezeket B. he­lyeiken hagyta, mire a túlérzékenységet észrevétlenül érzés­­hiány váltotta föl, s a mi még föltünőbb, a végtagok és ujjak zsugorodottsága, duzzadtsága elenyészett végkép, s minden ízület szintoly hajlékonynyá lön, mint ép állapotban volt. Maga Burg az 1849-iki hányszékelési járványban (epi­demia cholerae) a zsábás görcsöket rézlemezek egyszerű föl­­rakása által oszlatta el, oda rakván a rézlemezeket, hol a zsábás görcs nyilatkozott róla. Az első cholerabeteg , ki­b­o­­n a­­ osztályorvos korodájára hozatott, a behozatal napján délelőtt ép volt; délutáni 3 órakor pedig — a kórházbahoza­­tal órájában — folyton hányt, hasa ment, ürülékei sajátságos jellegzetesek: kékülés, végtaghidegülés és heves lábikra­ gör­csök voltak jelen, miután esti hét órakor alkalmazott két me­leg levegőfürdő — s a legváltozatosabb bőrdörzölés semmi enyhülést sem hozott elő , rézgyűrű­sön téve a zsába-görcsös izmok fölé, mire a görcsök és fájdalom nemsokára megszűn­tek ; félórai görcsszünet után meg lön kísérelve a rézgyűrűk eltávolítása , azonban a görcsök csakhamar megújultak s a be­teg könyörgött a rézgyűrűk isméti fölrakásáért, kívánságának elég­tétetvén, a fájdalmas görcs megint megszűnt; éjjel a görcsök a beteg karjaiban kezdtek mutatkozni: a beteg maga levette lábáról az egyik rézgyűrűt s azt érintkezésbe hozta a görcsös izmok bőrfelszinével, mire a görcs mindenütt meg­szűnt , s reggel a beteg jobban érzette magát. (Zeitschrift für Natur u. Heilkunde 1860. Nr. 11 és 12.) Közlő véleménye szerint a metallotherapiai fémmelgyó­­gyítás nem képez valami új , eddig nem ismert gyógymódot. A fémmelgyógyításnak alapja a villám (electricitas); elmélete ugyanaz, a­mi a voltaoszlopé, vagy kicsinyben az egyszerű Bunsenelempáré; hatása pedig ugyanaz, a­mi a villám folyto­nos folyamáé (currens continuus electricitatis). Eszerint a fémlemezek hatása is az érintés által létrehozott börzeség hatá­sával azonos. Itt is ama természettani törvény áll: ha kétféle fém egymással,­­ méginkább ha fém egyéb nemfémes szilárd testtel vagy egyik nemfém (ametallum) másfajú nemfémmel érintkezik, a kötött villám tevő és tagadóra vál szét, s így villámkeringés fejlődik ki. Valamint a horgany és szén stb. között, úgy bármely fém s a szerves emberi test között a köl­csönös érintkezés villámkeringést létesít; a­ki nem hiszi, al­kalmazza a fájós bőrre a Bunsen elempár két sarkát, vagy ha kézzelfoghatólag akar meggyőződni, alkalmazza a több elempárból álló villamtelepnek két sarkát a bőrre, s fogja ta­pasztalni az azonos eredményekből, hogy mind a metallothe­­rapiában, mind az elektrotherapiában ugyanazon erő működik. 14* 270

Next