Orvosi Hetilap, 1860. április (4. évfolyam, 14-18. szám)

1860-04-01 / 14. szám

271 Azért csalódnak a franczia gyakorló orvosok, ha azt hiszik, hogy Burg metallotherapiája valami új, eddig nem alajtott súlytalan hatályt képvisel. Burg szintúgy mint Duchen­­n­e villámgyógyász, azon különbséggel, hogy amaz a villám­nak folytonos l­emez pedig a villámnak szakadozott folyamat foganatosítja gyógyczélzatában. Gyógyszerészeti közlemények. A gyógyszerek készítése körül tett változtatásokról Wittke (Med. Zeitg des ärztl. Vereins in Preussen 1858. 103. 1.) számos példával bizonyítja mily czélellenes és hibás azon eljárás, melynél fogva újabb időben sok szernek készítése tisztán vegyészeti elvek alapján rendeltetett meg a pharmakopoeákban, holott gyógyhatásukat eredetileg egé­szen más úton kiállított készítményeken ismertük meg. Az új és régibb pharmakopoeák összehasonlítása által mindenki könnyen meggyőződhetik azon változásokról, mik a gyógyszerek készítésére nézve hozattak be, s melyek által a vegyített szerek sokkal inkább érdekeltetnek, mint a valódi vegyészi készítmények. W. ezen példák alapján bebizonyít­hatni véli, hogy a pharmakopoeák nem felelnek meg felada­tuknak midőn a gyógyanyagok készítésénél egyoldalú és ká­ros változtatásokat törvényképen megparancsolnak. Ha azon tagadhatlanul igaz szempontból indulunk ki, hogy gyógyszerek alatt csak oly anyagokat érthetni, melyek­nek hatását az élő szervezetre sok évi használat által már ki­fürkésztük, megismertük és­ valónak tapasztaltuk, úgy min­den önkényes változtatás készítésüknél ki van rekesztve; az orvos úgy mint a beteg csak oly szert óhajtanak, melynek ha­tása be van bizonyítva , s előttük egészen közönyös, hogy a jónak tapasztalt szer tisztán vegyészi egyület-e, vagy pedig csak mechanikus vegyízék. A vegyész ilyenkor a tudomány érdekében kifürkészheti a szer chemikus minőségét és alkatát, de előállításában elvileg addig változtatni nem szabad, míg a más úton készített anyagokról többoldali szorgos tapasztalat által be nem bizonyult, hogy ugyanazon vagy még jobb és biztosabb hatással bírnak mint az előbbiek. Vegyített gyógyanyagoknál (milyenek a fest­mények, ki­vonatok, kenőcsök, tapaszok sat.) ezen elvek ellen kifogás nem lehet, hanem egyszerű anyagoknál s ezeknek tisztán ve­gyészi együleténél is némileg alkalmazhatók. Egyszerűbb, tisztább és olcsóbb ez útoni kiállításuk ezen mit sem változtat, minthogy ez által allotropicus és isomericus módosulatok léte­sülhetnek, mint p. a nedves és száraz úton kiállított horgé­­rignél (Zinkoxyd), melynek ugyanazon vegyi összetétele van, de mit hatására nézve ugyanazonosnak egyátalán tartani nem lehet. Wittke-nek kétségkívül számos általa felhozott példánál igaza van, némelyeknél azonban mégis a túlságig ment, midőn p. az oleum tartani per deliquium készítményben valami egészen mást akar látni, mint a szénsavas haméleg vizbeni oldatában (Liquor hali carbonici).— Záradékban sz. felszólítja a gyógysze­részeket, hogy a gyógyanyagokat magok készítsék, s az orvo­sokat, hogy régi jó szereiktől magokat meg ne fosztassák. (Canstatts Jahresbericht 1858) T­Á­R­C­Z A. —­y. Pest mártius 29-én. Az OHL. szerkesztősége munkatársaihoz az 1859. évre hirdetett tiszteletdijak tárgyá­ban intézett kérdésére több választ kapott, melyekért a t. ügyfeleknek annál nagyobb köszönettel tartozik, minthogy vé­leményeiket okadatolva s nemcsak a lap érdekében adták elő, hanem hazai orvosi tudományos életünk lendítésére is becses javaslatokat hoztak fel. Lapunk tere nem engedi, hogy a szó­val és írásban előttünk kifejtett véleményeket ezúttal mind elsoroljuk; csak azokat hozzuk itt fel, mik a kérdés eldön­tésére s tevékenységünk legközelebbi jövőjére lényegesen be­folytak. „A közlendő írásbeli válaszokat Korányi Frigyes, Kán Tamás, Verebélyi József és Weszelovszky Károly urak, t. munkatársainktól vettük. Korányi Fr. tudor a következő levelet intézte hozzánk: „Szerkesztő úr! A pesti orvosegylet díj­osztó bi­zottmányának az O. H. L. 8-ik számában közölt jelen­tése folytán Ön szíves volt az ügyet nyílt megvitatás tárgyá­vá kitűzni, a­mit mi őszinte örömmel fogadunk, miután re­méljük , hogy a tiszt, orvosi közönség nem tekintve a húsz arany ki- vagy ki-nem osztását a kérdés főoldalának, hanem magasabb nézpontra emelkedve, alkalmat veend szőnyegre hozni és talán némely életre való indítványokkal előlépni a tudományos működés ösztönzését illetőleg. Előlegesen is kijelentvén, miszerint a legszívesebben hozzájárulunk a bizottmány azon indítványához, hogy a kitű­zött húsz arany újólag tűzessék ki ez évre pályadíjul, mégis bátorságot veszünk magunknak igénytelen észrevételeinket a fölhozott tárnokokra és a szerkesztőségnek tett indítványra nézve elmondani. Az okok, melyek a választmány jelentésében föl vannak hozva mint okai a pálya­díj ki nem oszthatásának, a jeles munkálatok nagy száma és a themák sokoldalúsága. Ismételve óvást teszünk minden olynemű értelmezés el­len, mintha a jelenleg kérdésben forgó pályadíj kiosztását akarnók szorgalmazni; mi egészen elvontan akként tettük le­ magunknak a kérdést: hogy lehet-e átalában ily alakban ki­tűzött pályadíjat hasonló körülmények közt odaítélni, mint mi­nekkel a választmánynak küzdeni kellett ? Valóban mi azt hisszük, hogy az akadályok nem áthághatlanok , mert ha az O. H. L. — mint azt egy hason irányú lap nem is teheti más­ként — egyenlőn kielégítő osztályrészt juttatott olvasóinak az orvosi tudomány számos ágazataiból, úgy bizonyára ki le­het belőle szemelni a legjobbakat, ha előbb összehason­lítva szülészit szülészivel, sebészit sebészivel, belgyógytanit belgyógytanival, szemészit szemészivel sat. minden ágazatá­ból a tudománynak az összehasonlitva legjobb kivá­­lasztatik, az ekkint versenyzőkül fennmaradt czikkek pedig viszonyittatván az illető tudományágazat fejlődési fokához, az maradand pályanyertes, mely ezen viszonyításban legelőnyö­sebben áll helyt. Távol legyen tőlünk, hogy részletezett tanácsokat akar­junk adni a választmánynak, melynek tagjait a haza legjele­sebb orvosai közé sorozva tiszteljük; ezen tudományos férfiak bizonyára hivatvák arra hogy megítéljék, melyik dolgozat gazdagítja új felfedezésekkel, alapos észleletekkel a tudo­mányt , melyik dérit világosságot egy netalán homályos kér­désre , melyik tud már ismert tapasztalatokból vagy nézetek­ből újabb , esetlegesen helyesebb bevezetéseket vonni, mind megannyi — és sok más — tulajdonok, melyeknél fogva egy az illető rovatot és illető sorozatot talán lehetene kimutatni. Áttérve a választmány azon javaslatára, mely szerint tűzne ki az O. H. L. szerkesztősége pályadíjat egy a gyógyászat köréből merített kérdésre: igen kérdéses előttünk, hogy váljon egy így kitűzött pályakérdés megfe­lel-e akár a szerkesztő álláspontjának, akár a lap érdekének. Egy meghatározott kérdésre kitűzött pályadíjnak eredménye okvetlenül az leend, hogy kik a kérdést kutatásuk tárgyává teszik, megfejtésére alkalmasint hosszabb időt fognak szük­ségeim , mint mennyit egy orvosi átalános lap munkatársai egy tárgynak szentelhetnek a lap kára nélkül; végül aztán 272

Next