Orvosi Hetilap, 1860. május (4. évfolyam, 19-22. szám)

1860-05-06 / 19. szám

ADATOK A VILLAMFOLYAMOK hasonságához physikai és orvosi tekintetben. Dr. Frommhold-tól. Azt, hogy a galván-villamos bevezetési készü­lék (Inductions-Vorrichtung) elsőd folyama hasonló a dörzs-villamosság tevő folyamával, — a delej­­villamos forgógép bevezetett mennyiségi folyamá­val, — s végre a folytonos állandó folyam elemeinek térnagyságával (Flächenraum), — a villamosságról író szerzők egyikénél sem találjuk följegyezve, s az még is physikailag ép oly érdekes, mint a physikai gyógytanra nézve figyelemre méltó tünemény. Arra, hogy e hasonságot, mely orvosi jelentő­ségét a kórok , például minden fokú csúzok irányában folyton megtartja, szembetűnővé tehessük, természe­tesen mind a négy berz-tényező fölött egyidejűleg kell rendelkezhetnünk. Az analógia minél gyorsabb kitalálására szüksé­ges , hogy egyúttal tekintettel legyünk a másod­fo­lyam egyenletességére (Gleichmassigkeit) a nemleges dörzs-villamossággal, továbbá a delej-villamos for­gógép beltermi (hatályossági, Intensitätsstrom) folya­mával, végre egy sok elemű teleppel (Batterie von vielzähligen Elementen), tehát a folytonos folyam belterjével, melyek összesen ismét az ellenkező oldalt képviselik s kiváltan a mozdidegekre (motorische Nerven) hatnak. Physikai tulajdonságaik: Az első­ folyam visszanyitva a bevezetett fo­lyamhoz mindig vastag elszigetelt réz sodronyban fut le rövidebb úton, az elemben kifejlett galvanismus egész mennyiségével, aránylag feszülés nélkül. Hogy a mindig visszonylagos mennyiséget lát­hatóvá tegyük, a vezető érez­zsineg vagy rézsodro­nyok helyett előbb izzított (durchgeglüht) vassod­ronyt kell illesztenünk, aztán egyikét vagy másikát nyugodtan hagyva, ezt a másikkal időszakonkint érintenünk, midőn is a két sodrony érü­lési pontján az érintés pillanatában kicsinyben oly levelő szikra fog­­ támadni, milyent a fehérre izzított vas nagyban szo­kott szórni, midőn azt pörölylyel az ülőn verik.­­ Ezen szórt szikra jellegző azon villamos készülékekre nézve, hol a folyam a mennyiséget képviseli, s azt, hogy ha az apparátus nem fölötte gyönge, ottan min­denkor meg is fogjuk találni. A folyam rövidsége miatt túláradó (überwiegend) berz-mennyiség az, mit ezen átugró szikrák jellegzenek. Hogy ha valamely üveg dörzsgépnek egyszerűen átcsapó (überschlagend) szikráját megszakasztjuk, ak­kor a tevő­folyamban ugyanazon tüneményt ismételve látjuk és pedig a következő módon. Az elszigetelt szikracsaló (Funkenzieher), mely nagyobb területű sárga réz golyót képez, lefolytában fehérre előbb izzí­tott vas sodronyba megy át. (Vas sodronyt e kísérlet­nél azért teszem eléje minden más érezsodronynak — mely különben szintén használható — mivel a szikra­szórást legszebben tünteti föl.) A szikracsaló ezen sod­­ronynyújtványával állandó érülésben, de keresztbe té­ve hagyunk egy másik vas sodronyt, mit tetszésünk szerint vagy kezünkbe veszünk, vagy bárhová elvonó­­lag elhelyezünk. Midőn a gépet tevékenységbe hoz­zuk s a tevő villamszikra a szikravonóra átcsap, a két vas sodrony érü­lési pontján ugyanazon tüneményt, ugyanazon szikrát veszszük észre mi­ galván-villa­mos elsőd folyamnál, minthogy itt is a villamosság mennyisége működik.­­ A nemleges vagyis a beltersi (hatályos, Intensitätsfunke) szikra e tüneményt nem hozza elő, s rendesen csak egyszerű, mindig fehér szik­ra jelöli e helyen az átcsapó villamosságot. Ugyanezen tünemény s ugyanoly fényesen mint a dörzsgépen, látható a delej-villamos forgógépnél is, és pedig akkor, midőn a mennyiségi folyamot indít­juk meg, a vastag sodronynyal körülfont orsónak (Spule) beillesztése által. Az eljárás ugyanaz mit a galván-villamos bevezető készüléknél használtunk; ez is a kerék forgatásánál szikrát fog szórni, jeléül ezen villamáramlások physikai hasonságának. Végre a folytonos folyamat illetőleg a hasonság következő eljárás által lesz szembetűnővé. Mennyiségileg kitűnő folytonos folyam előállí­tására az elemeknek nem szabad soknak lenniök, de 19 Szi*6. Előfizetési ár : helyben 4 frt. 50 kr., egész év 9 frt. idéken félév 5 frt. egész év 10 frt új pénzben. A lapot illető közlemények és fizetések bérmentesen küldendők. Hirdetések közöltétnek soronként 14 újkrért. Megjelenik minden vasárnap. Megrendelhetni minden cs. kir. posta­hivatalnál, a szer­kesztőnél újtér 10-dik szám, és a kiadónál Dorottya utcza 12-dik szám. ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. 1W -fi Szerkesztők : dr. Markusovszky Lajos és dr. Poor lenne. Kiadja : Müller Emil. Tartalom : Adatok a villamfolyamok hasonságáh­oz physikai és orvosi tekintetben. Dr. Frommh­ol­d—tól. — Magángyakorlat. Kopo­nyán átható seb agyroncsolással és agyvesztéssel — agytályog — gyógyulás. Mr. Saar­y A. — Lapszemle. A dülk­ai­­rigy túltengése angol írók szerint. — Köszvényes húgyhólyagláb. — Apróbb szemelvények. Tárcza : Orvosi pályakérdéseink ügyében. — Fogházaink ét- és életrende. — Budapesti orvosegylet ápril 28-ki r. gyűlése. — Vidéki levelezés. — Vegyesek — Pályázatok. — Hirdetések. Pest, 1800. )

Next