Orvosi Hetilap, 1860. május (4. évfolyam, 19-22. szám)

1860-05-06 / 19. szám

363 lapjaiknak nagy területtel kell bírniük. Sok apró elem, miknek lapösszege egyenlő marad, hatályos (intens) folyamot idézne elő, melynek belterje azon arányban növekszik, amint egyenlő lapösszeg (Flä­chenstmme) mellett a kis elemek száma szaporodik. Mindamellett nem lehet ott hol több elem összeállítá­sáról van szó, a mennyiséget és hatályosságot köze­lítve tüzetesen egymástól elválasztani. A folytonos állandó folyamok ezen két viszonya a gyakorlatban csaknem mint az egyik vagy másik tulajdon túlnyo­­mósága lép föl. Midőn nagy mennyiséggel szándékunk működni a nélkül hogy a folyam hatályosságát tekintetbe ven­­nék, nem szabad az elemeket egy lánczba zárnunk, hanem a hasonnevű sarkokat kell egymással összeköt­nünk, s a lapok terjedelmét minél nagyobbra szab­nunk. Midőn ellenben hatályos folyamot akarunk elő­idézni, az elemeket egy lánczba kell zárnunk, azaz a különnemű sarkokat egymással összekötnünk. A la­pok nagysága itt csak alárendelt jelentőséggel bír s végpontjaik ez esetben az elemek számához egyenes arányban álló hatályossági folyamot fognak szolgál­tatni.­­ Természetesen szükséges, hogy az elemek és összekötettéseik tiszták legyenek s az alkalmazott fo­lyadékok is ne legyenek elhasználva, hanem frissek vagy megújítottak. Ha mennyiséget képvise­lő folyamnál a sodro­nyok végei ideiglenes érülésbe hozatnak, itt is a jel­­legző szikraszórást láthatni. Ezen szép physikai tüne­mény ennél fogva a gyógyczélokra szükséges villám­­tényezők minden mennyiségi képviselőinél határozot­tan jelentkezik, s mutatja egyszersmind egymássali hasonságát azon erőknek, melyek orvosi alkalmazás­nál ismételve láthatók. Orvos -gyógytani viszonyaik. Valamint physikailag a villamosság különböző tényezői egymáshoz hasonlók, úgy orvosi tekintetben is hasonsággal bírnak azon hatályra nézve, mit az ideg- és izomrendszer működései zavaránál gyakorol­nak, s ha e hatásban némileg el is térnek egymástól, az csak alakjuk különbsége és nem lényegek által té­­teleztetik föl. Az összes villamosság mennyiségi behatásának az idegek érző szálai — az érzés köre — felelnek meg, s e hatást semmi kórnál nem láthatni jobban és világo­sabban mint csúznál — rheuma —, kezdve a legcseké­lyebb kellemetlen érzésen, mely a légvonal által föl­­szabadúlt (?) villamosság s ennek következtében meg­zavart idegműködésnél fogva — mint futó csúzos fáj­dalom jelenik meg, — föl egészen a csúzos zsugoro­dások , hű­dések és a legkeményebb zsábokig. Ezen kölcsönös hatás tény, mely minden észlelők consta­­tirozta számos tapasztalaton alapszik. A hasonság gyógytani oldala még következő támpontokat szolgáltat : A dörzs-villamossági folyamnak minden kétsé­gen kívül van hatása, midőn például meghűlés után, a háromosztatú ideg (trigeminus) ágai csúfos fájda­lomtól lepetnek meg; ugyanazon módon hat ugyan­ezen folyam erősebb, a zsábát megközelítő csúfos fájdalmaknál, s hat a legtisztább zsábanemeknél (Al­­gien) is, hol biztosabb szert alig fogunk találni ezen folyamnál, melyet ily esetben néhányszor, napjában 5 — 8 perczig kell alkalmaznunk, — a­mint ezt már 1841-ben a magyar orvosok és természetvizsgálók pesti gyűlése alkalmával a villamosság gyógyerejéről szóló értekezésemben közöltem. Sajátságos hogy en­gem gyógyeljárásomban hasonló eseteknél ezen fo­lyam soha cserben nem hagyott, s hol alkalmazását tökéletes gyógyulás nem is követte, mi mégis ren­desen és rövid idő alatt megtörtént, ott legalább je­lentékeny könnyebbülés állott be,­­ föltéve minden­kor azt, hogy torlódás vagy épen lobos állapot használatát nem ellenezték. Azonban a villamosság tana napjainkban már annyira gyarapodott, hogy más úton és más folyamokkal is ugyanazon czélt, hasonló idő és ugyanoly biztosság­gal érhetni el. Mindamellett úgy látszik, mintha a villamos áramlás ezen alakját csak ott kellene használni, hol felszínes idegek szenvednek, például szemgödörtá­ji , arcz, felső és alsó meder zsáboknál. E nézet mel­lett szól a gyakori és gyors gyógyulás. Más mélyebben fekvő képletekben és könyékben fészkelő csúzos bántalm­aknál, a dörzs­folyam csekély belterjénél fogva gyógyítólag kevesebbé hatni látszik, s jótékonyabbaknak bizonyulnak más folyamok,­­ a gal­­van-villamos inductio és a folytonos folyam. A delej-villamos forgógép bevezetése, még ak­kor is ha a mennyiségi henger (Quantitäts-Rolle) be­­illesztetik, a fájdalmak enyhítésére nem igen kedve­zően hat, valószínűen azért, mert a villamfolyam rit­kán, másodperczenkint csak 4 — 8-szor szakíttatik félbe. Csúfos izomzsugorodás — Contractor — ellenben be­folyásának nehezen fog soká ellentállani. Itt már a delej-villamosság jelentékeny electro­lyticus hatása jön működésbe és számításba, mert tudva van, hogy egyenlő folyamerőnél a delejvillamos forgógépek vil­­lambontó hatása a galván-villamos bevezető készülé­kek erejét jóval felülmúlja. A forgó készület alkalmazásának aránylag szűk és korlátolt köre ezekből önkényt tűnik ki. E korlátolt­ságnál fogva a forgógép nem sokára és szinte átalá­­nosan az öntevékenységű galvan-villamos bevezető készülékek által kiszoríttatott, ámbár tagadni nem lehet, hogy erős, villambontó tevékenységénél fogva, némely, ámbár ritkábban előforduló eseteknél előny­ben fog mindenkor maradni. A villamfolyamok analógiája vezérfonalán a gal­van-villamos bevezető készülék első­ folyamához ér­tünk, mely hatását a szervezet mélyében fekvő ré­szekre is gyakorolja, kivált akkor, ha folyamának kö­zéptől futó (centrifugal) irányát tartjuk meg. A hallás­szerv csúzos bántalmai s az őket gyakran kísérő nehéz hallás ezen folyam bevezetése által a kül­­üljáraton, alkalmilag gyorsan s meglehetős biztossággal gyó­gyulnak meg. Minden e betegséggel orvoslás alá ke­rült beteg eddig zúgást érzett a fülében, mely gyak- 364

Next