Orvosi Hetilap, 1860. július (4. évfolyam, 27-31. szám)

1860-07-01 / 27. szám

I­. sz. Pest, 1860. Julius 1. Honi s külföldi gyógyászat és kórbavárlat közlönye. Szerkesztik : dr. Barkusovszky Lajos és dr. Poor Imre. Kiadja : Müller Emil. Tartalom : A görvélyi kütegek alakjai. II. Dr. Poor Imrétől. — Schuh tanár korodája. Heges húgyhólyag-An­vrely-s­poly. Közli dr. Mayer A. műtőnövendék. — Hazai könyvészet. Dr. Batizfalvi magángyógyintézete évi jelentése. — Dr. Tur­ner F. Szobránczi fürdő gyógy- és term­észettani tekintetben. Ismerteti dr. Markusovszky. — Lapszemle. Az ivó­viz ha­tása az ólomra.— Pneumatosis. — A meleg szüksége mérgezések gyógyításánál. Fü­ltőmirigy-taji izzadás. — Apróbb szemelvények. Tárcza : Magyar orvosi könyvek érdekében. — Orvosi pályadíjak , levelezés Tarczalról és Kalocsáról. — Budapesti, orvosegylet. — Vegyesek. -- Pályázatok. Előfizetési ár : helyben 4 frt. 50 kr., egész év 9 frt. vidéken félév 5 frt. egész év 10 frt tij pénzben. A lapot illető közlemények és fizetések bérmentesen küldendők. Hirdetések közöltetnek soronként 14 tijkvért. Megjelenik minden vasárnap. Megrendelhetni min­den cs. kir. posta­hivatalnál, a szer­kesztőnél újtér 10-dik szám, és a kiadónál Dorottya utcza 12-dik szám. MELYEK A GÖRVÉLYI KÖTEGEK ALAKJAI? (Formae morborum cutis scrofulosorum) Poor Imre tr., egyetemi m. tanító —és közkórházi osztályorvostól. TI. A görvélyes vérvegy , (diathesis, krasis scrofu­­losa) melynek lefolyása alatt fejlődnek ki a görvegek (scrofulides), nemcsak a bőrön, hanem a szervezet minden szövetében külöli magát, úgymint: a fakhár­­tyákban, nyirkmirigyekben, csontokban stb. Ehe­lyütt a görvegek terén közleményem tárgyát, a gör­vélyes vérvegynek egyebütti nyilatkozásait mellőzöm. A görvegek történelme. A görvegek tá­madása egykorú a görvélyével. Azon korban , mikor az orvostan s ennél inkább a kütegtan még bölcsőjé­ben ringott, mikor a vegytannal arany kutató alchy­­misták egyedárulkodtak, a kórboncztarnnak pedig nyoma sem volt, senki se sejtette a görvély és küte­­gei köztti oki viszonyt. Emiatt sűrű homály borítot­ta akkor a görvegeket, nem mintha, tán ezek amaz időben nem léteztek volna, hanem mivel egyéb be­tegségek neve és rovata alatt, lappangottak. Mikor Mózes (III. könyvében) a részint fertőző részint roncsoló bőrbetegségeket néhány jellegeikkel meg­említi — mikor Krisz­tus korában a fekélyes pok­­losokat (leprosi) az emberi társaságból a pusztá­ba űzték ki, — mikor a középkorban csupán Franczia­­országban a poklosok számára 10,000 kórház jön ál­lítva s ennyi épület sem fogadhatta be a nagyszámú poklos beteget (Hebra: Allgem, W. Mediz. Z. 1857. 206.) mindezt úgy kell értelmezni, hogy azon időben leprának híták egyátalán mindazon bőrbajokat, miket mi jelenleg p­okl­osság (elephantiasis azaz lepra Graecorum) —, bőrfarkas (lupus) —, átfúró vagy harapódzógöcsös bujag (syphilid tuber­­rulosa perforans vel­serpiginosa) —, ésgörveg (scrofulid) névvel jelölünk; a norvégek és nyűgat­­tengerpartiak spedialskhed, radezyge —, adria­­parti dalmatáink pedig sehe­rli evő néven jelölnek. Willan azon alkalommal, midőn a lepra féle kilteg­­zagyvaléktól a bőrfarkast elkülönözte , a göcsös és a fekélyedő görvegeket a szintilyen bujagokkal együtt a bőrfarkas rovatába sorozta, minthogy W. minden idillt­ göcsű és átfúró v. harapódzó fekélyű küteget bőrfarkasnak nézett. Mintegy tíz év előtt Willan nyomán azt hittük, hogy a közönséges bőrfarkas (lupus vulgaris Willani) szintúgy mint a zsírtüszeg (akne), szőrtíiszeg (sykosis), izzag (ektem­a) stb nem egyebek mint idült lábfolyamatok, melyek izzad­­mányt termelnek, mióta azonban Wirchows a kü­tegtan berlini tanítója Simon a bőrfarkas szövezetét górcsővel vizsgálván meg, rájöttek, hogy a bőrfar­kas szövetének megvastagodott helyein új kötszö­­v­e­t fej­l­ő­d­i­k, emiatt mind a berliniek mind Heb­ra a bőrfarkast a k­ötszöveti új képletek (Binde­­gewebsneubildung) közé sorozták (Die Hautkrank­heiten durch anatomische Untersuchungen erläutert von Dr. Gustav Simon et­ Berlin 1851. p. 294.) Ha a további górcsői vizsgálatok is igazolni fogják Virchow és Si­m­o­n észleleteit, akkor az újképle­ti bőrfarkas köréből végkép ki­válnak mind a gör­ögek mind a bujagok, mint melyek nem új képlet, hanem inkább sajátságos körvegyi lábfolyamat által idéztet­nek elő. A tudomány emódoni fejlődése által a görve­gek sok hányódás-vetődés után vergődtek önállóság­ra, mely önállóságukat Al­­­b­er­t nyomán máig csak D­e­v­e­r­g­i­e és Hardy ismerte még el. A görvegek jellegei. Nem mindegyik kö­­teg egyszersmind görveg, mely görvélyes egyénen mutatkozik. Ha valamely önszenvi pikkelysömörben (psoriasis idiopathica) gyötrődő egyén bujasenyvi to­roklábot kap, e betegnek pikkelysömrét nem lehet a bujasenyvnek fölróni, azaz nem lehet e pikkelysömrét búj ágnak tartani mindaddig, míg az nem a pikkelyes bujagnak (syphilid, squammosa), hanem az önszenvi pikkelysömörnek jellegeit viseli. Megesik sokszor, hogy görvélyes egyén oly akár heveny, akár idült küteget kap, mely semmi oki viszonyban sincs a gör­­vélylyel, p. a görvélyes megkaphatja a vörhenyt, kanyarót, himlőt, fehérvéri fakadékot, kelevényt, po­kolvart stb s ki meri ráfogni, hogy ez esetben a vör­­heny, kanyaró stb a görvélynek kifolyása? Lázheves kötegek alakjában a görvegek sohasem nyilatkoznak. 27

Next