Orvosi Hetilap, 1860. július (4. évfolyam, 27-31. szám)

1860-07-01 / 27. szám

a görvélyesekben jelenkező idült küteget pedig csak akkor van okunk görvegnek nyilvánítani, ha azon idült kü­teg sajátságos önszenvi jellegeit a görvegeivel fölcseréli. Fölcseréli, mondom, mert nem ritka eset az, hogy görvélyes egyén akár rüh — akár fehérvér stb. következtében teszem azt fakadók által lepetik meg; s ha a fakadóknak az­ok gyors elhárítása által elejét nem veszszük, a fakadók lassankint genytüszős görvegbe (scrofulides pustulosa) megy át, mit abból tudhatni meg, mivel a görveg genytüszői szintúgy fekélyednek és ma­radandó hegeket szintúgy hagynak maguk után, mint a bujag genytüszői, holott az önszenvi, rüh­ okozta, meg a fehérvéri fakadék sohasem sekélyedik, és mindenkor heg nélkül gyógyul meg. A kütegek körül tett tapasztalatok tanúsítják, hogy a különböző vérmérséklet (temperamentum) és alkat (constitutio) különböző kütegre teszik az em­bert hajlandóvá. E hajlandóság akkora, hogy a vér­­mérsékletet és alkatot méltán lehet a kütegek előké­szítő (disponens) okának tartani, így tapasztaljuk, hogy a pikkelysömör (psoriasis) a vérmes­e, a kor­­pag (pityriasis) az epés vérmérsékletüeken szokott fejlődni; a viszketeg (prurigo) és dobrocz (lichen) az ideges alkatuakat — az i­z­z­a­g (ektema) és fakadék (impetigo) a nyirkos alkatuakat (const. lym­phatica), minek a görvélyesek, lepi meg. Példát hozok föl. Ha nyirkos-vérű vagy görvélyes egyén m­ihesedik meg, e bőrélődi­ bajnak nem a hó­­lyagcsás — sem a bibircses — hanem a genytüszős alakját fogja a rüh legtöbb esetben nyilvánítani. Ha nyirkos vérű vagy görvélyes egyénen öröklékeny kü­­teg (Dartres, Flechte) tör ki, ez nem fog pikkelysö­mör, viszketeg vagy dobrocz lenni, hanem izzag, s ennek is többnyire ama fajtája, melyet fakadékos iz­­zagnak vagy izzagos fakadéknak (ekzema impetigi­­nodes, v. impetigo ekzematodes) nevezünk. Valamint távol van tőlünk, hogy­ a véralkat által föltételezett küteghajlam nyomán a viszketeget és dobroczot az idegbajok közé stb sorozzuk: éppenúgy a nyirkos­­vérűek izzagját és fakadékját sem lehet a görvélyi kistegekhez igtatni csupán azért, mert azok görvélyes vagy nyirkos egyénben jelenkeznek , mert a betegség­­re a hajlam nem teszi a betegséget magát. Ellenben mind az izzagot mind a fakadékot igen is a görvegek közé sorolandom, ha ezen kütegek a görvegek jelle­geit tükrözik vissza. A görvélyes kütegek jellegei jelölik ki a határt, melynek körén belül a görvegek, körén kívül pedig a nem-görvélyes kütegek foglalnak helyet. Valamint Brett a butagok közös sajátságait a bőrön kereste és találta meg, remélem, hogy ugyanezen járt ösvény legbiztosabban vezet el a görvélyi kötegek közös sa­játságainak s így a görvegek kórisméjének megálla­pítására. Mielőtt a görvegek jellegeinek egyenkénti elősorolásába bocsátkoztam, megemlítem, hogy a gör­vegek jellegeit föltűnőleg módosítja a görvélyes alkat­nak cselekvő vagy s­z­e­n­v­e­d­ő­ j­e­ll­e­g­ű iránya. Tudós tanárunk Sauer kinyomatott előadásaiban a görvélyes alkat eme homlokegyenest ellenkező irá­nyait ekkép adja elő: „Az öröklött görvély-hajlam s kétfélekép nyilvánul: a) izgékony (erethica, versa- S­tilis), azaz cselekvő-jellegű alakban, b) lomha (tor­pida), azaz szenvedő-jellegű alakban. Az izgékony görvélyes alkatúak teste gyöngéd, karcsú ; bőre fehér, vékony; arczvonataik kellemesek, porjaik és ajkaik pirosdadok, fogaik szép fényesek, orruk és ajkaik mérsékelt duzzadtak; az ily egyének élénkek, tevé­kenyek, ingerlékenyek, tanulékonyak; képzelmek, emlősök (memoria) és szellemi tehetségeik könnyen fejlődik ;­­ a gümősödésre hajlandók. A lomha gör­vélyes alkatúak bőre ellenben pöffedt és petyhedt, szennyes halvány; az arcz duzzadtsága és színlelt kö­vérsége nincs arányban a szűk mell és sovány végta­gok karcsúságával; az ábrázat bárgyúságot külöl; a szemek pillantása lankadt, az orr és ajkak jelentéke­nyen duzzadtak ; a has dagadt, a végtagok mozgása lassú; a visszaidéző és szellemi tehetségek tompák; ezek az idült elválasztási kórokra (fülfolyás, hasme­nés stb) hajlandók.(Celeberr. Prof. Ignatii Sauer praelectiones ex Pathol. et Therap. speciali Medica. 1854. T. IV. p. 393.). Ha nem csalódom, az izgékony görvélyes alkat nem egyéb, mint a görvélynek nyilatkozása tüzes vérmérsékletű (tempe­ramenti sanguinei) egyénben; a lomha görvélyes alkat pedig a görvélynek nyilatkozása nyál­kás vérmérsékletűben. Menjünk most át a görvegek jellegeire egyenkint. A görvegek mindannyian sajátszerű bőrlobok, olyatén bőrlábok, melyekben a lábfolyamat a gör­vélyes vérvegy uralma alatt áll. Ez okból a gymladá­­si folyamat a görvegekben is szintúgy vörösség, da­ganat, fájdalom, hőnagyobbodás és életműködési za­var által jelenkezik, mind az önszenvi lobokban. El­vonva e sarkalatos lábtünetektől, a görvegek tulaj­donai annyira elütnek az önszenvi lobéitól, hogy könnyebb meghatározni, miben különböznek a gör­vegek az önszenvi lobtól, mint meghatározni azt, miben egyeznek meg egymással. A görvegeknek az önszenvi lobtól eltérő, közös sajátságaik következők: a) A bőr színezete. A görvélyesek bőre ott, hol küteg nem fészkel, halavány és petyhedt, min­denütt vékony és áttünő; hol pedig tanyát ütött a görveg a bőrön, ott sajátságos színezetet nyer; e szí­nezet nem sötétvörös, mint az önszenvi lobé; nem világos, rózsapiros, mint a lázheves kü­tegeké; nem sárgáskékbe játszó, rézvörös, mind a bujagoké;­­ hanem i­b­o­l­y­a­s­z­í­n­ű kék vörös az izgékony (az­az tüzes-vérmérsékletű) görvélyesekben , és ibolya­­színű vöröskék a lomha (azaz nyálkás-vérmér­sékletű) görvélyesekben ; amazt a világosle­emezt a sötétebb ibolyaszín képviseli. E sajátszerű színt sok­kal könnyebb a betegek ágya körül megszokni és tanulmányozni, mint szavakkal leírni. b) A b­ő r duzzadtsága, d a g a n a t a. A gör­vélyesek némely testrészein a bőr duzzadt, mint­egy felfúvódott, mint ezt alkalmunk van kisebb na­­gyobb mértékben láthatni az arezon, főleg az orron és ajkakon) mi itt nem ezen duzzadtságról szólunk, hanem arról a több mint duzzadtság — inkább da-

Next