Orvosi Hetilap, 1860. szeptember (4. évfolyam, 36-40. szám)

1860-09-02 / 36. szám

Megjelenik minden vasárnap. Megrendelhetni minden cs. kir. posta­hivatalnál, a szer­kesztőnél új tér 10-dik szám, és a kiadónál Dorottyám»a 12-dik szám. ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. Tulajdonos és felelős szerkesztő : dr. Markusovszky Lajos. Kiadó : Müller Emil. Tartalom: Kérdések a bujasenyv körül, Sigmund tanártól. Bécsben.IV. — Közlemények Skoda tanár korodájából Fürst Lajostól. Folytatás. — Lapszemle: Dülefolyás. — A hagymáz gyógykezeléséhez. — Gyomormetszés egy idegen test kivétele végett. — Szemcsésedések a méhszájon stb. — Tárcza . Összehasonlító megjegyzések a rondaságok eltávolításának újabb módszereiről. F­i­n­k­e­l­b­u­r­g után közli dr. K­á­r­o­l­y­i Sámuel. Vegyesek. — Szerkesztői levelezés. — Előfizetési ár : helyben 4 frt. 50 kr., egész év 9 frt. vidéken félév 5 frt. egész év 10 frt uj pénzben. A lapot illető közlemények és fizetések bérmentesen küldendők. Hirdetések közöltetnek soronként 14 újkrért. Pest, 1860. sz. September 2. KÉRDÉSEK A BUJASENYV KÖRÜL. Sigmund tanártól Bécsben. IV. A bujasenyv mely alakjai alkalmasak a higanykészítményekkel a szerelésre ? Határozottan csak a más­o­d­l­ag­o­s o­k , a minden elfogultság nélkül, elegendő kitartással és a legkülönbözőbb körülmények közt eszközlött észlele­tek vezetnek ezen következtetésre. Szabadjon itt saját orvosi tapasztalatimra egy rövid visszapillantást vet­nem, miután a tények melyekből ezen következtetést vonom, ugyanazzal a legbensőbb összeköttetésben van­nak és én minden tekintetben egyedül a saját magam nézeteiből, melyek mezeje minden esetre elég messzi­re terjed ki, merítem állításaimat. Midőn én a múlt évtized végével a syphilis részére egy tankóvoda ala­pítására irányzott sokszoros hasztalan kísérletek után a bécsi köz­kórházban végre egy terv szerint elkülönített osztályt a bújakórra magára átvevék, abban az úgynevezett egyszerű gyógykezelés volt a napi­renden : szárcsagyökér főzet, Zittmann főzet és iblany készítmények képezek a másodlagos alakok ellen használt belső, l­étező és száritó szerek, a kö­zönséges fürdőkön kivűl, pedig a külső gyógyszere­ket ; higany felette ritkán vétetett használatba s csak kivételesen akkor is a Czondi-féle lapdacsok, imitt­­amott a higiblacs (protojod. hydr.) és a Hahnemann készítménye alakjában.­­ Miután én mint vezető or­vos egy osztályt átvettem (1842) oda irányzom min­denek előtt egész figyelmemet, hogy a másodlagos bujakór ellen használatban lévő szereket sorra átvizs­gáljam, egyúttal pedig az esetek egy sorozatát a va­­lójában egyszerű gyógykezelésnek alá­vessem, más szóval, megfelelő étrend-szabályzat mellett épen semmi gyógytárbeli szert nem alkalmazni, tehát a különböző alakokat zavartalan folyamatoknak mind­addig átengedni, míg ebből lényeges hátrány a beteg­re nézve épen nem következik. A másodlagos buja­kórok legkülönbözőbb esetei ilyetén sorozatának ösz­­szehasonlító észletei következő tanúságot nyújtottak : 1) A másodlagos bujakór legelőbb a nyirk­mi­rigyeket támadja meg mint idült beszüremkedés, az­után a külbőrt és a rakhártyát, foltok, bibircsók és hólyagok alakjában, végül a zsigerek nagyobb mi­rigynemű szerveit szinte mint beszüremkedés, és legvé­gül a savós-rostos hártyákat, a csontporczot és az ideg­­rendszert, az általam (e lapok m. é. 30, 31. és ez évi 24. sz.­­ban) kijelölt módon. Erős szervezetek elviselik mindezen alakokat vagy sorra vagy részletesen, a­mennyiben az illető részek készülékeiben zavarok támadnak ugyan; ezen alakok azonban lefutnak és az előbbi egészség sértetlenül helyre áll. Az ilyszerű spontán gyógyulás időköze néhány év és néhány évtized közt forog. Vannak eseteim, melyeknél 2 — 3 év alatt többnyire bujakóros bőr­bajok (gyöngébb után-rakodásokban — Nach­schüben — fordu­lván elő) végre egészen eltűntek és azóta a bujakór semminemű alakjában nem mutatkoz­tak. Ilyen észleleteket mindkét nembeli betegeknél tettem, nőknél gyakrabban mint férfiaknál, és mind a két neműeknél egészséges gyermekek származását ta­pasztaltam. A különböző kóralakok huzamosságát és utánrakodását név szerint a bőrben, a torok lakhár­­tyájában, a savós-rostos képletekben, végre a por­ozok és csontokban egyes egyéneknél most 13 év múl­tával is tapasztalom. Csak azon esetek vannak ideszá­mítva, melyeknél épen semmi gyógyszerek nem al­kalmaztattak és legfölebb hidegvíz vagy közömbös ásványfürdők használtattak. 2) Már jelenlévő vagy a másodlagos bujakóros betegség folyama alatt csatlakozó alkati bajok (gümő­­kór, görvély, lép és májdaganatok, sápkór, és minden vérszegénység vagy vízvérhez vezető folyamatok) minden bujakór alakokat feltűnőbbekké tesznek, és ezek gyorsabb, terjedelmesebb kifejlődését és maka­­csabb tartósságát eszközük s a szövet­részek szerves elváltozására vezetnek, melyek igen gyakran az illető részek alakja s készülékei maradandó zavarát vonják maguk után. Ezen szö­vemény­eknél a különböző részek­ben — leggyakrabban a külbőrben, fakhártyában,to­vábbá a porozok és csontokban, végül a mirigynemű szervekben (máj, lép, vese, here stb) valamint a szem szöveteiben szöveti beszüremkedések, szövet­ roncso­­lások fejlődnek ki, részint elszigetelten, részint kü-35

Next