Orvosi Hetilap, 1860. szeptember (4. évfolyam, 36-40. szám)

1860-09-02 / 36. szám

705 706 jenféle összeköttetésekben, együttesen, és majd egyi- i­dejűleg (ritkábban) majd időközös utó­rakodásokban (gyakrabban) . Ezen alakok azok, melyeket mi bu­jakórosoknál a leg­közönségesebben kisebb nagyobb­részt élesen határozott vonásokban láthatunk, mi­után bujakórban a leg­kisebb számú egyének betegszenek meg ily szövemények nélkül. 3) A külső befolyásoknak a különböző kóralakok lefutására igen lényeges befolyásuk van; a kedvezők szelidítik és rövidítik azt, míg a kedvezőtlenek a kül­ső ártalmas befolyások száma és arányának megfele­­lőleg, épen az ellenkezőt eredményezik. Az évszak, éghajlat és életmód oly föltűnő befolyást gyakorol­nak, miszerint elődeink teljes joggal küldték betegei­ket gyógyulás végett a szelidebb déli éghajlat alá, a­mit az oroszok s más éjszaki lakosok mai napiglan is tesznek és mi Amerikában is napról napra szokásosabb eljárássá válik. Ezen majdnem 20 évi észleletekből vont követ­keztetéseket előreb­ocsátva, előszámlálom a különböző gyógyszerekkel tett kísérleteim eredményét : I. A betegek azon csoportjánál, mely 1­ számmal van jelölve, a kóralakok szelidíttettek és lefolyásuk­ban tetemesen megrövidíttettek az által, hogy higany­szerek nyújtattak : mindenekelőtt a szürke zsír hasz­nálata (mint bedörzsölési módszer) és a híghólyag (oldatban vagy labdacsokban), végre hígiblacs (lab­dacsokban) bizonyult legalkalmasabbnak; egyedül illanyszerekkel egy alak sem gyógyult meg tartó­san; a szárcsa-gyökér magában semmi eredményt nem mutatott, és ennek csak dárdány, higany s más hasonlókkal­ azon összetételei voltak némi sikerrel, melyek a különböző nevek alatt ismeretes főzeteket képezik. Valamely alak 6—8 hetes folyamat utáni el­múlása a természetes lefolyásnak számítandó be, s en­nélfogva egyik szernek sem róható föl. A régibb és újabb alakok visszatérései és utánrakodása minden szerelés mellett is előjön, ezek azonban higany­szerek­­keli kezelésre ritkábbak, szelídebbek és rövidebb le­folyásnak; e szerekkel végre gyorsabban és tar­tósan oly kóralakok is eltávolittattak, melyek minden más gyógyszereknek ellenállottak. II. A betegek azon csoportjánál, mely 2. sz. alatt közelebbről érintetett, a leglényegesebb gyógyszer a bujafenyves kóralakok ellen szintén a higany maradt, itt azonban az orvos ismerete és tapasztalata válságos megpróbáltatásoknak van alávetve, miden esetről esetre minden egyes egyénnél a különböző szö­ve­m­é­n­y­e­k­e­t egy­i­d­ej­ü­l­eg kell gyógykezel­nie: iblanyfélék, vas, kina, mákony, savak, csuka­­máj-olaj stb képezik itt azon szereket, melyeknek a higanyfélékkeli teljes összekapcsolása vagy időnkinti és részletes adagolása az orvos mesteri belátására van bízva, és mivel a szövemények egymástól gyakran igen különbözők, egy óvatos és körültekintő bujakór­­gyógyász sem fog a bujakóralakok kezelési módjának egyoldalú, átalában szokásos és gépszerű keresztülvi­telében megnyugodni; mi a szerek megválasztását és azok alkalmazási módját illetőleg csupán a lényeges kiindulási pontokat jelöljük ki, magának a gyógyel­­járásnak vezetése mindenkor az orvos dolga lévén. III. A legczélszerűbben rendezett gyógy­szere­­lés, kedvezőtlen külső befolyások alatt, semmi vagy igen kevéssé kielégítő sikert eredményezett; az étrend helyes szabályzásának, mind a kezelés folyama alatt, mind pedig azután, határozottan és a l­eg­körülményeseb­ben kell az orvost foglalkoztat­­nia; a­ki egyes esetben a czélszerűen megalapított ét­rendi szabályzatnak engedelmeskedni nem tud vagy nem akar, az a bujasenyvből nem gyógyulhat ki; ezen körülménynek pedig nem a gyógy­tudomány, de a be­teg az oka. IV. Azon bujakór-alakok, melyek szöveményei nem gyógyíthatók, gyakran gyógyulatlan maradnak, azonban az I. II. III. pontok szerint kezeltetvén, szeli­debb módon lépnek fel, sőt éves tartósságuk után is — ártalmas befolyások közt — leginkáb­­, úgy foly­nak le, mint e kórnak csupán gyönge nyilvánulásai. V. A kór­alakok igen rövid időközök alat­ti gyógyulása, azok elegendő hosszas tartóssá­gánál fogva, soha nem ígérhető; a leg­kedvezőbb esetekben (1 és 1) az egymásra következő kórtünetek, az észlelési idő és a gyógykezeléssel együtt 9 —12 hónapra terjed; kevésbé kedvező eseteknél azonban (2 és 3) az észlelési és szerelési körök az egész életen keresztül tartanak; az ilyen esetekben nevezzük a bu­jakórt gyógyíthatlannak. A kór és gyógytani szempontok ilyetén fölfogá­sából, mint azt épen most fejtegettük, azon kérdés­re, mely szerint a bujakórok mely alakjai alkalmasak a higany­szerekkeli kezelésre? — a czikkünk elején kimondott categoricus felelet következik, hogy egész határozottan csupán a másodlagos alakok. — Ehhez azonban rögtön csatlakozik az adott felelet közelebbi meghatározása is, hogy t. i. ha a bujaseny­vet, gyógytani ismereteink jelen állása mel­lett, saját lefolyásának átengedni nem akarjuk, annak legczélszerűbb gyógyszerét a tett tapasztalatok értel­mében csupán csak a higanykészítmények teszik. Én e sorokat Párisban írom, miután a francziák né­hány legnagyobb kórintézetét és csaknem valamennyi némethoni kórházat láttam és e mellett a leg­tudo­mányosabb képzettségű és jellemeknél fogva becsüle­tes szakférfiakkal érintkeztem volna. Hogy a bujakó­ros alakok gyógykezelését illetőleg a gyógy­tudomán­nyal csakugyan foglalkozó orvosok közt még ma is különböző nézetek léteznek, az a jelenleg ismét a kül­földön bebizonyult észleletek után a következő oko­kon alapszik. A) Az orvosok egyáltalán nem alkalmazzák ma­gukat valamely pontosan és jellemzőleg meghatáro­zott terminológiához; gyakran találunk takaros ala­kokat, elsődleges és következmény, de nem másodla­gos bujakór-alakokat, másodlagos alakokkal össze­ke­verve, sőt nem ritkán az épen nem bujakóros alakok is ezekhez soroztatnak. B.) Csak igen kevés orvosok engednek maguk­nak elég időt gyógykezelési módjuk eredményének megítélésére, az orvosok közül sokan az alakok­ra­

Next