Orvosi Hetilap, 1860. október (4. évfolyam, 41-44. szám)

1860-10-07 / 41. szám

797 Eddig csak madarakon s pedig 16 galambon és 1 vérében tevek kísérletet, melyeknél fogva Flourens állításait teljesen igazolhatom. Való, hogy az ívjáratok átmetszése a madarak­nál a mozgási működések körében a legkülönösb za­varokat idézi elő, valamint hogy a három ívjárat minden egyes párjának megsértése külön zavarok által van kifejezve. Továbbá teljesen igaz, hogy midőn az állatok nyugalomra jutottak, a legcsekélyebb indutat ama zavarokat annál élénkebben idézi újra elő, mi­nél erélyesben és gyorsabban akarnak azok mozogni. A tünetek, részleteire szorgosabban áttérvén : 1. erősíthetem, hogy a mindkét oldali vízszin­tes fe­k­t­ű ívj­á­r­a­t átmetszése a fejnek ugyancsak vízszintes sikbani gyors ide­s­tova való rázása, mely jobbról balfelé, balról pedig jobb felé megy véghez, bekövetkezésével tünteti ki magát. A magára hagyott állati mozgásai akként válto­­zottak, hogy nagy hajlammal bír maga körül egyik vagy másik irányban forogni, avagy körben futni. Né­hány esetben láttam, hogy az egyensúlyát teljesen vesztett állat, mint a Varosféle híd megsértése után legnagyobbb erővel jobbra vagy balra maga körül fo­rogva, tova hentergett. A levegőbe hajítva a bizony­talan él repkedő állat saját tengelye körül forogván, azonnal földre esik. A mindkétoldali fel­ső függélyes ívjárat átmetszése után a fej folytonosan igenlőleg mozog s a járás vagy szaladásnál az eső felé való esésre határ­zott törekvés mutatkozik, míg az alsó függélyes í­vj­á­r­a­t­p­á­r átmetszése következtében a fej szintén igenlő mozgása mellett a járás vagy szaladásnál a hátra való esésre irányzott törekvés tűnik fel. Az alsó függélyes ívjáratpár átmetszése után az igenlő mozgások egészen rendkívüli gyorsaság és ro­hammal állottak elő, az állat tagjai felett való uralmát teljesen elvesztette s minden mozdingerre borzasztó erőszakossággal hátra felé irányzott bukfenczeket vetve (suite de culbures en arriére) rohant tova. Ezen forgásnál a fark legy­ezőszerűleg kiterjesztetvén felfe­lé a háthoz szorítkozott, a fej és a nyak pedig hátra­felé vettetett, minélfogva az állat gyűrűszerűleg volt összehajlítva, s a repkedő szárnyak, meg a szétvetett lábak által kerékként hajtatott tova. A Flourens felfedezte tünemények tehát az inté­zetünkben a galambokon végezett kísérletek által is igazoltattak, mindemellett azonban el nem hallgat­hatom, hogy azok igen különbözőn mutatkoznak az eljárás szerint a mint és a­hol az ívjáratokon a mű­tétet végeztetik. Az ívjáratok lefolyását követő visszéröblök meg­sértése s így a vérzés is minél inkább kerültetik, to­vábbá minél tisztábban vitetik véghez az ívjáratok megsértése, az említett mozgási zavarok annál cseké­lyebb hevességgel mennek véghez. Az ívjáratok megsértési helye is, mint látszik a zavarok fokára igen nagy befolyással van. A felhozott nevezetes tünetek tulajdonképi felté­telei tehát még csak távolról sem tarthatók megoldot­taknak, sőt még az is kérdés váljon bekövetkeznének,­­ ha a sértés kizárólag és egyedül a hárty­ás ív­­járatokra, melyek csontcsatornákba vannak zárva, szo­rítkoznék. Ezen kétely azért is megengedhető, mert az ív­járatok majdnem egészen szerkezet nélküli üvegsze­­rű hártyából állván, fel nem vehető hogy a mozgásra egyenesen befolyjanak, minél fogva minden esetben az ívjáratok megsértése és a mozgási működések roppant zavara közt közvetett összefüggést kell keresni. Mindezen kérdések megvilágítását és az egész ne­vezetes esemény (probléma) megfejtését tehát jövő kí­sérletek és bonczi tanulmányok részére kell hagyni. Az érdek, mely az életbúvárt ezen eseményhez köti igen nagy ha az ember meggondolja, hogy Flou­rens minden esetben az agy épségéről meggyőződött, s hogy a tünetek a három ívjárat mindegyik párjára nézve sajátságosan és jellegzen elütök, s hogy végtére az agy közvetlen megsértését a leírt tünetek soha nem követték. A gyakorló orvos érdekének előidézése tekinte­téből álljon itt Flourens munkájából azon hely, mely a fej sajátságos rázására (branlement impétueux de la tété) vonatkozik. Ő a 467. lapon mondja: „Le branle­ment impétueux de la tété qui vient d’être décrit est donc un phénoméne propre aux canaux semi-circu­­laires. En outre, ce phénoméne est d' autant plus im­portant à considérer qu’ il n’ est pas rare de le voir constituer un Symptome plus ou moins dominant dans plusieurs maladies, soit de l’ homme soit des ani­­maux, et c’ est sans doute un progrès de diagnostic, qui ne sera pas perdu pour la thérapeutique, que la détermination du siége d’un aussi singulier Symptome.3 4 * 6 *) •3? 1? Végre búcsúzóúl még néhány szót ügyfeleimhez. Régi szokás egyetemeknél, hogy a karba belépő 3. A fejmozgása a nyálaknál úgy mint a galamboknál nyugodt állapotban megszűnik ; megmozdulás által újra elő­áll s annál erősebb, minél gyorsabbak a többi mozgások. 4. A mozgások, melyeket az ívjáratok átmetszése elő­idéz, mindenkor ugyanazok ugyanazon ívjáratoknál, s min­denkor különbözők a különböző ívjáratok szerint, nyálaknál és galamboknál; s azon tény kétségkívül érdekes, hogy e mozgások épen annyi különféle irányban történnek, a­hány fő vagy sarkalatos iránya a mozgásnak átalán van: felülről alá­ás alulról fölfelé , jobbról balra és balról jobbra. 6. Végre a vízszintes és függélyes ívjáratok átmetszése által okozott fejmozgatás mindenkor állandóan megmarad úgy a nyálaknál mint a galamboknál, ámbár az elsőknél kisebb fokban mint az utóbbiaknál, s mindkettőjüknél daczára an­nak , hogy e mozgás megmarad, az állat megtartja életét, ér­zékeit és eszét. A sajátságos mozgás, mit az ívjáratok átmetszése létre­hoz, ennélfogva madaraknál és emlős állatoknál jön elő. E mozgás tehát ép oly feltűnő mint átalános tünemény. *) A fej heves rázkódtatása, melyet az imént leírtunk, tehát az ívjáratok sajátos tüneménye. A tünemény ezenfelül annál nagyobb figyelemre érdemes, minthogy sok betegségnek többé-kevésbbé feltűnő kórjelét képezi állatoknál és emberek­nél ; s a kórisme azon haladása, melynélfogva e különös tüne­mény székét meghatározni lehetne, a gyógyeljárásra nézve is csak hasznosnak bizonyulhatna. 798

Next