Orvosi Hetilap, 1860. november (4. évfolyam, 45-48. szám)

1860-11-04 / 45. szám

Pest, 1860. Szj. November 4. Megjelenik minden vasárnap. Megrendelhetni minden cs. kir. posta-hivatalnál, a szer­kesztőnél újtér 10-dik szám, és a kiadónál Dorottya utca a 12-dik szám. ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kórbavárlat közlönye. ww a w w •"<* ■ sm ■■■ . Tulajdonos és felelős szerkesztő : dr. Markusovszky Lajos. Kiadó : Müller Emil. Tartalom : A gyermekágyi láz fölötti vélemény-különbség köztem s az angol orvosok között. (Folyt.) Semmelweis J. egyetemi tr.-tól Magángyakorlat: Gümős vérköpés terhes nőnél a hetedik hóban, dr. Kun Tamástól. — Lapszemle: A süketnémaság lényege. — Az agyag mint leghatásosabb és legártalmatlanabb szer­­ütegeknél és bűzös izzadásoknál. — A syphilisatio kérdésé­hez, stb. stb. Tárcza : Orvosi ügyeink. — Budapesti orvosegylet. — Vegyesek. Előfizetési ár : helyben 4 írt. 50 kr., egész év 9 frt töbében félév 5 frt. egész év 10 frt uj pénzben. A lapot illető közlemények és fizetések bérmentesen küldendők. Hirdetések közöltetnek soronként 14 újkrért. A gyermekágyi láz fölötti vélemény-különbség, köztem s az angol orvosok között. Semmelweis J. egyetemi tanártól. (Folyt.) Az említett dr. Routh-vali levelezésből kivilág­lik Simpson tanár tévedése, gyermekágyi-lázró­­li tanaimat az angol orvosokéval azonosnak tartván. Jólehet az angol orvosok tapasztalák, hogy a szétbom­­lott állati anyagoknak egészséges gyermekágyas nőkrel átvitele gyermekágyi lázat hoz elő, de ők ebből egé­szen más következtetést húztak, mint én, mit is a kö­vetkező angol észleletekből később bebizonyítandunk. Dr. Ar­ne­th-nek ezen angol észleletekre vonatkozó munkájában *) következőket olvasunk : Egy egész bosszú sorozata az angol észleletek­nek bizonyítja, hogy a rothadt anyagoknak általában, különösen pedig a hulla maradványoknak a szülő nőkrei átvitele gyermekágyi­ lázat hoz elő. De ők ezen ese­teket, mint alább látandjuk, egész másként magya­rázzák. „E tárgy fölött megjelent szakiratok közül Londonban mi sem gerjeszte nagyobb figyelmet, mint Sto­rrs Robertnek egy hirlapi czikke. S. írásba keres­te meg kortársait e tárgy feletti észleleteik s nézete­ik nyilvánítása végett. E tudakozódás eredménye kö­vetkező jön: „Reedel Sheffieldben egy roszindulatú lágyék­­fekély s a berék és ülepen orbánczos lobban szenve­dő fiatal embert kezelt, kit naponta bekötött s ki vég­re meghalt. Nővére ki őt ápoló arczán és fején hason­lókép orbánczot kapott, mihez később hagymázos jel­legű láz csatlakozik, melynek két nap múlva áldoza­­táúl esett. — Mig Reedel ezen beteget kezelte, 1843- ik évi October 2­3—ától novemb. 3-ikáig, öt nőnél nyúj­tott szülészi segélyt, kik mindnyájan gyermekágyi­lázat kaptak és elhaltak. Ezen szerencsétlenekhez köz­vetlen a fekély tisztogatása után ment. Ellenben két, szintén az ő segélyét igénybe vevő szülőnő, mivel ezeket ama szerencsétlenséget okozó beteglátogatás után több óra múlva látogatta volt, jelentéktelen meg­betegedés után felgyógyultak. R. az említett szülő­nők meghalálozása után megszűnteti látogatásait e fi­atal­embernél, saját magát tekintvén a betegség elter­­jesztőjéül, és ez idő óta gyakorlatában oly kevés gyermekágyi­ lázzal találkozott, mint azon orbánczos beteg kezelése előtti időben.“ S­leigt Kuliban jelenti, hogy ő egy fenés orbán­czos beteget kezelt s ugyan ezen időben egy szülé­­szi esethez is hivatott, bár a szülés könnyen és szeren­csésen ment végbe, a nő mintegy 20 óra múlva gyer­mekágyi­ lázat kapott és 18 órai betegség után meg is halt.“ „Hartley szintén Hull-i lakos, egy lágyék és egy mellt orbánczos tályogot kezelt; ezen időben igen hulltak vetélés után a juhok, marhák és galambok. H. egy hó leforgása alatt 20 szi­lőnőt ápolt s ezek kö­zül 7 elhalt; mindegyiknél a szülés rendes lefolyású volt, de ezen szerencsétlen kimenetelnek semmi oka nem vola felfedezhető, az egész környéken senki nem lepetett meg hason bántalom által. Gyakori halvány mosások és egy egészen új öl­tözék, megszünteték e kór további terjedését.“ ,,Hullban egy kizárt sérv műtétele után támadt fenésedés következtében elhalt férfi bonczolatánál há­rom orvos jött össze. A hulla­részeket mindnyájan megérintik. Ezek közül egyik a bonczolat után azonnal egy szülőhöz hivatott; ez és még néhány általa ke­zelt szülők gyermekágyi lázban haltak el. Szinte ez tör­tént két szakt­ársával is, kiknek gyakorlatában a hul­la-vizsgálat után hasonlókép több gyermekágyi­ láz mutatkozott. A véletlen bizonyos idő múlva ismét ösz­­szehozta őket s egymásnak elpanaszták szerencsétlen eseteiket. Szülészeti gyakorlataikat egy időre meg­szűnteték, s később ismét elkezdvén azt, gyermekágyi­láz miatt nem panaszkodhatának.“ „L. Allen Yorkban betegeinek egy egész sorát veszté el gyermekágyi­ lázban, hanem csak az esetek elsejét biró orbánczczal összeköttetésbe hozni. — 45 *) Ueber Geburtshilfe und Gynaekologie in Frankreich, Grossbritannien und Irland. Wien 1853, Bei Wilhelm Braumüller.

Next