Orvosi Hetilap, 1860. december (4. évfolyam, 49-53. szám)

1860-12-02 / 49. szám

ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. IWw r­» ■­­Tulajdonos és felelős szerkesztő : dr. Markusovszky Lajos. Kiadó : Müller Emil. Előfizetésti ár : helyben 4 frt. 50 kr., egész év 9 frt vidéken félév 5 frt. egész év 10 frt uj pénzben. A lapot illető közlemények és fizetések bérmentesen küldendők. Hirdetések közöltéinek soronként 14 újkrért. Pest, 1860. S7i. December 2. Tartalom: Az ember saját szemtekéje reczeg-pálczika rétegének leellátásáról. Előleges közlemény Csermák N. Jánostól. —Corvis art Luciánnak a hasnyál körüli tapasztalatai, Moleschott után közli dr. Balogh K. —­Lapszemle: A rezgőrj sikeres gyó­gyítása nagy adag gyűszűnkével. — Burg ércztanának sikere lapos méhkór esetében, stb. Tárcza : Úti töredékek III. X. Z.-től. — Vegyesek. — Szerkesztői levelezés. Megjelenik minden vasárnap Megrendelhetni minden es. hir. posta-hivatalnál, a szer­kesztőnél újtér 10-dik szám, és a kiadónál Dorotya utcza 12-dik szám. Az ember saját szemtekéje reczeg-pálczika rétegé­nek beellátásár­ól. (Ueber die entoptische Wahrnehmung der Stäbehenschicht), Előleges közlemény Czermek N. Jánostól. „A­míg valamely észlelet a természetismeretek körében magányosan áll, a­míg az más többé kevésbbé fontos tapasztalatok és alkalmazott tárgyakkal sok­szoros viszonyba nem jön és az egész rendszerrel való cserehatás által bizonyos jelleget és állást nem szer­zett magának, azon veszélyben van, hogy vagy hosz­­szabb ideig ismeretlen maradjon, vagy pedig, hogy ha eleinte különös megjelenési mód által feltűnt, ismét feledékenységbe jusson, míglen a tudás szakadatlan fejlődési folyamában a hozzá legközelebb álló rokon tárgyak többszörösen reá nem mutatnak, és az őt megillető helyre végtére fel nem veszik, a mikor az­után a tudomány érdemlett fényétől világot és a rejtek homálya reá soha többé nem vonul.“ Purkyné (Beobachtungen und Versuche zur Phy­siologie der Linne, Bd. I. Calve, Prag 1823. pag. 37.) ezen szavaival találólag megjósolta az alanyi látás te­rén való számos és meglepő felfedezései sorsát. Az ál­tala történt észleletek gazdag kincse,­­azon feltűnés daczára, melyben munkái saját idejében részesültek, mint ezt a Goethe részéről a szellemdús szerző sze­mélyisége irányában való tisztes elismerés és figye­lemre méltatás mutatja) — lassan mint nagyobb rész­ben majd egészen el len feledve, miután azokat sem­mire se tudták használni. Azon negyven év alatt, mely az idézett értekez­let első megjelenése óta lefolyt, csak kevés búvár érezte magát indíttatva, hogy a fáradságot ne sajnálja Purkyné többnyire megerőltető és a látszerv egész­ségét fenyegető láti kísérleteit vizsgálat alá venni, to­vábbá kifejleszteni és az alanyi látás ama ábrándszerű szagát saját vizsgálódás után megismerni. — Igen, még egyes tünemények leírása is, csak kevés élettan­ban volt látható. Csak a legújabb időben jön ismét megkísértve azon tünetek némelyikét tanulmányozni és az élettan­ban felhasználni. Ezt tevék, mint emlékezem, S. Müller, ki az „edényárnyékot“ (Aderfigur) a reczeg fényfogó ele­meinek megtudására használta fel. V i e r o r d t, ki a „reczegben való vérkeringés szemben látása“ segé­lyével az ember hajszál edényi vérkeringésének gyor­saságára nézve becses adatokat szerzett, és én, ki a „szemalkalmazási fénytünet“ méltatásával a szemal­­mazási erőműzet bizonyos mozzanatait értelmezni iparkodtam. Engedtessék meg itten, hogy idevágó új kísérlet­re vonatkozó előleges közleményt tegyek, egyszers­mind pedig, hogy ama csinos tüneményt, melyet Pur­kyné az i. h. „fén­y árnyék kép“ (Lichtschatten­­figur) név alatt leír és lerajzolni iparkodik, az életbú­vár figyelmébe ajánljam. Ha a szem előtt világosság és homály gyorsan változik, az egész láttér faktáblaszerűleg elhelyezett igen csinos világos és homályos négyszögletű térecs­­kékkel, melyek a környi határtól a központ felé kiseb­bek és tisztábban láthatók lesznek, van behintve. Ezen a fő téren váltakozva kisebb alakok láthatók, melye­ket mellőzök, miután itten csak amazzal akarok fog­lalkozni. Hogy a tüneményt előidéző külok teljesen hatal­mamban legyen, haránt tengelye körül könnyen fo­rogható, vastag papírlemezből készült korongot hasz­nálok, melynek szélén egymástól 3 ujjnyi távolra egy­szeres sorban tizenkét 8 vonal magas és 4 vonal szé­les­ük van. A kisérlettételkor a gyors forgásban lévő korong libain keresztül az égre vagy fénylő lámpa tejszínű ürgömbére meresztem szemeimet. Purkyné a vilá­gosság és a homály közti változatokat vagy a szétve­tett ujjaknak a szem előtt való ide­s tova mozgatása, vagy feketén és fehéren kifestett forgó ko­rongra va­ló tekintés, vagy pedig a szinte mozgó kerék küllőin keresztül a világos háttérbe való nézés által eszközölte. Ezen körülmények közt a fényárnyékkép csakhamar megjelen. A kísérlet tartama s a világosság és a homály váltakozásának gyorsasága szerint faktáblaszerű ké-49

Next