Orvosi Hetilap, 1861. április (5. évfolyam, 14-17. szám)

1861-04-07 / 14. szám

Pest, 1861. Április 7. Előfizetési ár : helyben 4 frt. 50 kr., egész év 9 frt. vidéken félév 5 frt. egész év 10 frt uj pénzben. A lapot illető közlemények és fizetések bérmentesen küldendők. Hirdetések közöltéinek soronkén 1 4 új árért. Megjelenik minden vasárnap. Megrendelhetni minden cs. kir. posta­hivatalnál, a szer­kesztőnél újtér 10-dik szám, és a kiadónál Dorottya utcza 12-dik szám. ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye.­­ ■,*. évfolyam. Tulajdonos és felelős szerkesztő : dr. Markusovszky Lajos- Kiadó : Müller Emil. Tartalom: Stockinger T. egyet, tanár : Sebészi ollókról. — Singer u. tr. : Adalék a női húgycsőtakár kórtanához. — Könyv­ismertetés: Markusovsky tr: Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers von Prof. J S­e­ra­in­e­r­w­e­i­s (Vége). — Lapszemle: Genyteszecsek a levegőben E­­­s­e­­­t tr.-től. — A Stenson-féle kísérletről. —Apróbb szemelvények. Tárcza : Hafenfeld tr. A szljácsi fürdő vázlata és az 1860 évi fürdőidény alatti betegforgalom. — Vegyesek. — Pályázatok. SEBÉSZI OLLÓKRÓL. Mű­szertani mutatvány. Közli Stockinger Tamás, a kórodai előkészítő sebészet r. tanára. ökológiai kézikönyveknek nem csekély a száma. Nagyobbrészt azzal foglalkoznak, hogy a sebészi fegyvertárnak nevezett roppant műkészletet fel­sorolják, leírják és ábrázolják, ellenben ritkán bo­csátkoznak a műszereknek történelmi, erőműtani és sebészgyakorlati elemzésébe. Tapasztalásom tanított, hogy sebészi műszereknek részletes leírása szintoly nehéz mint háládatlan feladat, hogy az eszköznek megszemlélését és kezelését a legjobb ábra sem pótol­hatja, hogy végtére s­ebészi műszereknek oly nagy a száma, miszerint azokban eligazodni a szokott mód szerint lehetetlen. Kielégítő tárgyismeretet ezen tanban tehát egye­dül önszemlélés (Autopsia) és történet fonalán, gya­korlati hasznot belőle pedig oly elemzés útján szerez­hetünk meg, mely a műszernek mind egyes részeit, mind­összes alkotását s­ebészgyakorlati czéljához méri. Ezen határon innen a műszertan tisztán sebészi téren tartózkodik, túl az erőtan mezejére lép és szaba­tos tudomány állására emelkedik. A kü­löntanoknak ezen korszakában nehezen fo­gunk egyénekre találni, kik mennyiség és erőműtani ismereteiket a sebészi műszertannak kimívelésére for­dítani, alig pedig sebészre, kik Krombholz példájára, mű­szerkészletünket a szabatos tudomány törvényei szerint elemezni, vagy megrendelni hajlandók és képesek vol­nának. Ezen tárgyban tehát összevetett vállakra van szükség. A­mint Weber Eduárd és Vilmos test­vérek (természettanár és bonczár , prosector) csak egyesült erejének sikerült oly utat nyitni a boncztan­­ban, melyen a tagmozgások a mechanika alapján fej­­tegettetnek, és melyen azóta Meyer, Robert és Langer sikeresen haladtak, úgy egyedül sebész és mathematikusnak összeműködésével oly akológia jö­het létre, melynek minden oldala tudományilag egy­­iránt volna kifejlődve. Ilyennek szükségét az újabb­­kori sebészek között Emmert is látszott érezni, midőn nagy hitű munkájának első kötetében az emeltyű, ék, csiga, hengerkerék, szél és lejtésik elméletét tárgyalta, a­nélkül mégis hogy ezen tanokat a műszerekre alkal­mazta volna; de vajmi nagy hézag van az erőműtan elveinek ismerése, meg azoknak alkalmazása között! Egyetemeknél a műszertan kevés figyelemre mél­­tattatik, ámbár benne a sebészi műtannak összes tör­ténelme van foglalva. Az egész sebészi szak t. i. a gya­korlat tanára személyében képviseltetvén, ez a kórodai oktatást vezeti, a külön sebészi kórtanból tart előadást, továbbá a műtéteket tanítja, és a tanítandó tárgyak­nak nagy halmaza miatt csak alkalmilag szólhat a műszerekről is. Szinte őt mondhatjuk az átalános sebé­szi kórtanról, mely csak Walther Fü­löp ideje óta tárgyaltatok sebészi kézikönyvekben, ellenben rende­sen nem taníttatik. A­mint pedig a sebészetnek saját átalános kórtanra, úgy saját gyógyszertanra is van szüksége, ez pedig a műszertan és a műszereknek al­kalmazása, avagy a műtétek technikája, mely tanok tehát külön tanárra voltak bizandók, ki az orvosi áta­lános kór- és gyógyszertanárral párhuzamban álljon. Egyetemünk ezen tekintetben haladott a többiek előtt. Az úgynevezett elméleti sebészet meg­szüntetett tanszékének helyébe itt a kórodai elő­készítő sebésztan lépett, és a sebészi kóroda iránt azon helyet foglalja el, melyet az átalános kór-, gyógyszer- és gyógyismetan az orvosi kórodéhoz. A növendékek itt a sebészi műszereket is­­­merni, elemezni és megbírálni, kötéseket készíteni és alkalmazni, továbbá a tájban eztán alapján műtéteket tervezni és véghezvinni, úgy tehát a műszereket alkal­mazásba venni, végtére pedig a sebészi betegségeket megismerni taníttatnak hulla, csontváz, bonczkészüle­­tek és sebészi bonczkisérletek segedelmével, így a nö­vendék magát tájékozza a sebészet terén, határaival megismerkedik, szereinek használatát tanulja, megba­rátkozik a szaknák műnyelvével és nem mint idegen lép a beteg ágyához. Minden évben találkoztak intézetünkben ifjak, kik nem csak maguk számára gyűjtöttek ismereteket, hanem az oktatásnak előmozdítására is közreműköd­tek tudományos értekezések, boncz-sebészi készletek 14

Next