Orvosi Hetilap, 1861. július (5. évfolyam, 27-30. szám)

1861-07-07 / 27. szám

i szempontból oda kell nyilatkoznunk, hogy a gége­tükrözés a szabatos kórismeret legáldásdúsabb újabb eszközei közé tartozik. IV. Szederyszerű sejtes rákdag (epithelioma) a gégében , teljes hangtalanság, nehéz légzés, utóbb fulladási veszély Légcsőmet­szés általi menekvés A gégedagnak eltávolítása még hátra van. Ezen műtéti esettel tavalyi közleményünk óta szaporodtak a gégebajok körüli észleleteink, s habár a beteg gégebeli rákdagjától nincs még megszaba­dítva, és a tervezett gyógyeljárás körülre nincs bevé­gezve , újabb közleményeink sorába már most felvesz­­szük azt, mint kórtani tekintetben az utána következő mellé valót, a gégesípmetszés jótevő hatását tekintve pedig a minapiak után állítandót, fenntartván a kór­történetnek utólagos kiegészítését. Janosits Karolina 1­8/a éves leányka, Tévéb­­ől Tolna megyében, f. évi ápril­is 12-én hozatott megrémült szülei által a sebészi korodára hangtalan­­sággal és oly nagy fokú légzési nehézséggel, hogy több ízben — név szerint sírás alatt és éjjenkint — annak megfulladásától rettegtek. A kisded, szüleinek állítása szerint, már születésekor kissé rekedt volt és több ízben köhögött, légzési nehézsége azonban csak ké­sőbben fejlődött, melynek 5/5 éves kora körüli nőttöm­­­öttével hangját tökéletesen elveszté s mindinkább és erőszakosabban köhögött. A mindennemű belső és külső szerek mitsem eny­hélnek bajain. A leánykának légzése a fölvételkor folyton fára­­dalmas volt, be- és kilehelése egyiránt sziszegő, főleg köhögési rohamok vagy sírás alkalmával, mely utób­bit, a gyermeknek hangja nem lévén, csak arczkifeje­­zése és az arczán lecsurgó könnyek után lehetett föl­ismerni. A torokba betekintve a garatot mindenütt élénkebben színezve s a lakhártyát erősen duzzadva találtuk; miután a garat ürege mindemellett elég tért nyújtott a szabad légzésre, ezen garatbeli kózlele­­leményben a fennebbi légzési jeleknek magyarázatát nem találhattuk. A hangtalanság és a sziszegő légzés után a baj­nak fészkét a gégeüregben kellett keresnünk, és a­mennyiben hozzájuk nehéz légzés és fuldoklási roha­mok is szegődtek, tért szűkítő szöveti bántalmat kelle a gégében feltennünk. De váljon az I­r Rósáéhoz ha­sonló idült gégelob által eszközlött szövettömülés­e vagy láb nélkül termelt képlet a gégében, azt meg­határozni nem voltunk képesek, hi­ányozván ehhez minden útmutató adat a kisdednek — habár gyöngéd alkotása — de különben ép testén. A kettős lehetőség közti kételyt csak a gégetükör döntheti el, melyet a torkába tekintéssel sokat zaklatott kisdednél nem cse­kély fáradság után dr. Tóth úr kórodai segédünknek sikerült úgy alkalmaztatni, hogy benne a gégebaj va­lódi képe tisztán szemünk elé tűnt. A kórtárgy szedertszerű, borsószem nagyságú és alakú, pirosló színű kinö­vés volt, épen a hangrésben; a dagnak szélesebb alaponi ülését vagy hosszabb kocsányoni függését kivenni nem lehetett, de mozgékonysága után való­színűnek látszott annak keskeny alaponi ülése; és mi­után mély belégzésnél a baloldali hangszalag szabad széle egész hosszában volt látható, azt a jobboldali hangszalaggal összefüggőnek kellett nyilvánítanunk. A közleleménynek ilyetén mivolta mellett köny­­nyen magyarázhatókká lettek a kisdednél a folytonos légzési nehézség mellett időnkint föllépő fulladási ro­hamok, melyeknek megszüntetésére és a nőttön növő életveszély elhárítására szükségképen gyógyeszköznek mutatkozott a hangrésben fészkelő sejtes rákképlet eltávolítása. Miután azonban maga ezen, bármi módon történő eltávolítás, részint a kezeléssel járó mechanikai térszű­­kítés, részint a légutakba ható vérzés által rögtöni életveszélyt hozhat vola létre: eleve e részben biztosító műtétről, vagyis arról kellett gondoskodnunk, hogy a légzés folyama, daczára bármily a­da­­got eltávolító műkezelésnek, egy pilla­natra se szakadjon meg. — A légutaknak adag fészkén aluli megnyitása — a légcsőmetszés — volt tehát mindenekelőtt javulva, mely műtét által a régóta korlátolt légzés is felszabadúland, s annak foly­tán az érzékenyen megcsökkent vérélenyülés rendbe leendett hozva, a­mi a zsenge korú egyénkénél a­dag kiirtási műtéthez szükséges kellékként mutatkozott. A leánykánál követendő gyógyeljárásunknak ily tervezete, s több napokig tartó észlelés után rajta ápril 22-én a légcsőmetszést véghezvittük, és pedig a légcsőt fedő képletek rétegenkénti kikészítésével. A műtétnek legkényesebb részét képezte a vékony és gyöngéd légcső rögzítése és annak a kilehelés alatti megnyitása, a légzésnek sebes és egy aránytalan folya­ma mellett, úgyszintén az ezüst csőnek bevitele az en­gedékeny karimájú légcsőzésbe. A megnyitást alulról fölfelé vittük végbe hegyes kusztúrával, a 4 és 3-ik porczköztől a gyűrüporczig. A vérzés csekély volt, de a be és kitoluló lég tünetei ez esetben is rohanva vál­takoztak; azonban a csőnek beillesztése után csakha­mar lecsilapodtak; s azon arányban amint az előbb kínos és fáradalmas légzés csendes és nyugodt lehelés­­sé változott , vonult a kisdednek halványkékes ar­czára kellemesebb színezet s az eltorzított arczát an­nak szelíd kifejezése váltotta fel. Az első napokban bővebb lévén a nyakváladék, a csőnek szorgosabb tisztítását tette szükségessé. Ez időben a köhögési inger is szaporább volt. A láb azon­ban mérsékelt fokú, láz alig volt jelen. Azóta a leányka minden alkalmatlanság nélkül hordja a csövet; jól eszik, jól alszik és tenyéleti mi­voltában oly kedvező javulásnak indult, hogy jelen­ben gége-dagjának eltávolításához komolyabb aggály nélkül járulhatunk. — E műtétek­ a közelebbi napok­ban vagyunk véghezvieendők; eredményéről majdan számolni fogunk. V. Szederyszerű gőghabarcz (sejtes rák), teljes hangtalansággal, időnkinti fulladási rohamokkal; részbeli kisebb nagyobb lefosz­­lások általi enyészése az álképletnek, lényeges könnyebbüléssel. Csordás János 25 éves rimaszombati születésű czipész, 1860-ik év jan. 10-én vétetett fel a sebészi ko­rodára a hangtalanságig menő rekedtséggel, melyrő­l 523 — — 524 —

Next