Orvosi Hetilap, 1862. április (6. évfolyam, 14-17. szám)

1862-04-06 / 14. szám

A MÉH IDÜLT HURUTJÁRÓL (Catarrhus chronicus uteri). Kreutzer Ferencz Jr., egyetemi tanársegédtől. (Folytatás) A méhszájon s hüvelyes részen előjönni szokott kimaródásokat és fekélyeket nem számítva, az igen rit­kán előjövő bujakórosokat három osztályba soroz­hatjuk. Az első osztályhoz tartozóknál, mit egyszerű kimaródásnak nevezhetünk, találjuk, hogy a méhnyaki csatorna fakhártyája erősen belövelt, skar­lát vörös, bolyhái földuzzadvak, a külső méhszáj kissé tátong, mely körül a belövellési tér élesen határzódik, szélesebb vagy keskenyebb élénk vörös kört képez­vén, melyen imitt-amott sárgás pontok, mint a fölhám­tól megfosztott, s izzadmánynyal becsapott térecskék találtatnak. Ez esetben a túltengett hüvelyes rész tükörrel vizsgálva, igen sokat hasonlít a földi eper vörös-sár­gán pontozott felszinéh­ez. Ezen neme a kimaródásnak leggyakrabban jó elő leányoknál, különösen fiatal meddő nőknél, s ép ez okozza a meddőséget, a méhnyaki csatorna lakhár­­tyájának földuzzadása által, mi az ondónak a m­éh­­­űrbei jutását gátolja. A kimaródásnak második alakja tüsző­snek (follicular) nevezhető. Fennebb mondva volt, hogy a méhnyaki csatorna lakhártyája roppant mennyiségű nyaktüszőt tartal­maz az arbor vitae ránczai között; idült takarnál, ha e tüszők igen finom kivezető csövei bedugulnak, bővebb kiválasztás folytán tartalmuk lassan kint meggyül, szem­méjük megnagyobbodik és ekkor kása—kender­mag nagyságú hézagcsákat képeznek, melyek ovula Nabob­i név alatt ismeretesek. Ezen tapadós nyáki bennekű hólyagcsák neh­ánya lassankint mindinkább kiemelkedik fakártyai ágyá­ból, néha annyira, hogy amavval csak egy kocsány­­nyal függnek össze; ekként származnak a tetemes vérzéseket okozó, formában s színben cseresznyéhez hasonló tü­szős pöfetegek (Eolicularpolyp, Hu­giei­) ; vagy a tüszöbennék megsürűdik s összelohad­ván, a méhnyakban, a hüvelyes részen, sőt az egész hüvelyben apró homokszem mekkoraságú fölemelke­déseket okoz, úgy hogy a szülrészek egész belső felü­lete tapintatnál mintegy homokkal behintettnek lát­szik ; ha a tüszők benne ke­genynyé válik, felpukkan­nak, és kerekded éles szélű fekélyeket (tü­szős fe­kélyek, folliculare Greschwäre) hagynak hátra. Ezen kifekélyedés legtöbbnyire már szült nőknél találtatik, és pedig leginkább a méhnyaki csatornában, minthogy itt a tüszők legsűrűbben vannak elhintve, de találtatnak a méh hüvelyes részén is, biztos jeléül annak, hogy nyaktüszők ott sem hiányzanak. Tükörrel vizsgálva itt a belövelt s túltengett hüvelyes rész felszíne egyenetlen bibircses, a méh­száj a felduzzadt nyaktüszőktől széjjelfeszítve tátong, annyira hogy a vizsgáló ujjhegyet, mint a gyűszű, magába fogadja; a méh ajkai erősen felduzzadvak, s azt egyenetlen szakadozott gyűrű gyanánt körít­k. Ezen tüneményeknél fogva méhrákkal könnyen fel­cserélhető, főleg akkor, ha a kifolyás bűzössé vált. A harmadik alakú méhszáj kifekélyedést Mayer szemölcsösnek (pepillär) nevezi. Ez a két előbbemtől abban különbözik, hogy különösen a lakhártya tápszemölcsei vannak megtámadva, a pa­pillák hámsejtjei a kóros kifolyás folytán lassan kint lehorzsolódnak, míg végre a szemölcsök csúcsáig érő edényhurkok falai is átmaródnak s tetemes vér­zéseket okoznak. Tükörrel vizsgálva, a túltengett hüvelyes rész a külső méhszáj körül kisebb vagy nagyobb hámsejttől megfosztott, élénk vörösen belövelt, sima, fényes seb­­felszínt mutat, melyen, ha hogy azt tépéssel letisztít­juk, számos vérpontok láthatók, melyek csakhamar összefolyva, vércseppekké alakulnak, s a tükörből ki­ömlenek. A kór ezen időszakban igen soká elmarad­hat, s bővebb hószámon kívü­l kevés kellemetlenséget okoz; később azonban a szemölcsök bujálkodásnak indulnak annyira, hogy idővel az egész hüvelyt tete­mes vérzést okozó sarjaikkal töltik be, így jön létre a 14 fl 4L® mm* Április (1. Előfizetési ár : helyben egész év 9 frt. félév 4 frt. 50 kr. évnegyed 2 frt. 25 kr. vidéken egész tv 10 frt. félév 5 frt. évnegyed 2 frt. 50 kr. A közlemények és üzetések bérmentesi­­tendők. Hirdetésekért soronkint 14 ujkr. Megjelen minden vasárnap. Megrendelhető minden cs. kir. postahivatalnál, a szerkesztő­nél újtér 10. sz. és Osterlamm K. könyvkereskedésében, újtér a kioszk átellenében. ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. Tulajdonos és felelős szerkesztő: Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs : Balogh Kálmán tr. Tartalom * K­r­e­u­t­z­e­r F. tr. : A mák idott hurutjáról. Folyt. — Közlemények Balassa tanár kórodai előadásaiból. Hasvízkór és lépdag. — T­ó­t­h S. tr. : Torokgyík utáni szélhűdéses kórjelek , Donders után, — Könyvismertetés­ Balogh K. tr. : Klinik der Leberkrankheiten von Dr. F. Th. Frerichs. — Lapszemle: Szemcsés garatgégeb­b gyógyulása, S­p­e­n­g­­­e­r-től. — A reczeg tengelyi üterének tömülése, vakság, B­r­e­s­s­i­g-től. — A reczeg tengelyi literének tömülése, gyógyulás, Schnei­de­r-től. Apróbb szemelvények. Tárcza : Batizfalvi S. tr.A gyógytestgyakorlat lényege, történeti és elméleti szempontból. — Budapesti orvosegylet, — Vegyesek — Felhívás a pesti orvosnövendékek segélyegylete érdekében. — Pályázatok.

Next