Orvosi Hetilap, 1862. november (6. évfolyam, 44-48. szám)

1862-11-02 / 44. szám

ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. Tulajdonos és felelős szerkesztő: Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs : Balogh Kálmán tr. Tartalom : B­a­l­o­g­h K. tr. : A láz. (Folyt.). — N­á­g­y­l E. tr. : Kórodai adatok a szürkehályog gyógykezeléséhez. (Folyt.). — K. A. : A halpikkely-kiütés­en annak különbféle alakjairól. B­e­g­b­i­e tr. után. — Könyvismertetés. — Lapszemle: Fej­fájás, rosszullét, rögtöni vakság, gi­mő az agyacsban. — A tüdősilér m­egrepedése. — vérömleny a szívburokba. — sat. Tárcza . T­o­r­m­a­y K. tr. : Terv az orvoskari épületre vonatkozólag. (Vége.). Korányi Fr. tr. — Önkényt és önkénytelenül kopogó szellemek. (Vége.). — Társulatok. — Vegyesek. — Előadások a pesti gyermekkórházban. — Pályázatok. Előfizetési ár : helyben egész év 9 frt. félév 4 frt. 50 kr. évnegyed 2 frt. 25 kr. vidéken egész év 10 frt. félév 5 frt. évnegyed 2 frt. 50 kr. A közlemények és fizetések bérmentesi­­tendők. Hirdetésekért soronkint 14 ujkr. Pest, 1862. »HE«. November 2. Megjelen minden vasárnap. Megrendelhető minden cs. kir. postahivatalnál, a szerkesztő­nél újtér 10. sz. és Osterlamm K. könyvkereskedésében, áttér a kioszk átellenében. Balogh Kálmán tudortól. (Folyt.) Midőn a láz tüneteit értelmezni akarjuk, a test növekedett hőségére, s ennek eredményezőjére, a nagy mértékű anyag felhasználására kiváló figyelem­mel kell lennünk. Tudjuk, hogy minden ugyanaz lévén, a hőség emelkedésekor valamely csőben az áramló folyadék sebessége aszerint növekszik, mint a hőmérsék emel­kedésben van, ezért pedig a láznál az érlökések sza­­poraságának annál inkább nagyobbnak kell lennie, mi­nél emelkedettebb a hőmérsék, s valóban a tapaszta­lat azon elméleti követelményt némi kivétellel, melyek egyéb mellékkörülményekben találják alapjukat, iga­zolja is­ A hőmérsékleés érlökések számára nézve kö­rülbelül a következő viszony állítható föl: C. sz. 37,35° = 75 érlökés, „ 38,05° = 85 „ „ 38,75° = 95 „ „ 40,45° = 105 „ „ 41,15° =115 „ „ 43,25° = 145 „ Az érlökések számlálásánál mindazon körülmé­nyekre figyelemmel kell lenni, melyek szaporaságukra befolyással lehetnek , s itten az egyén életkora jelenté­keny szerepet visel. Míg az újszülöttnél a perczenkénti érlökések száma 150 és a három éves gyermeknél 1­00, a felnőtt embernél 65 — 75 között ingadoz. Perczen­ként legkevesebb érlökést a 20 és 24-ik életkor kö­zött észlelhetni, midőn azok a 70-et nem igen halad­ják túl; míg ellenben az aggkorban, midőn a szerve­zet teljes kimerülése mindinkább nagyobb mérvben külöli magát, az érlökések szaporábban következnek egymásután, így a 80-ik életévben a rendes létnek megfelelőleg 80 érlökést számítani nem tartozik a ritkaságok közé. Ha tekintetbe vesszük a test nagyságának az ér­lökések szaporaságára való befolyását, hogy azoknál, kiknek testtömege nagyobb, az érlökések lomhábban mennek véghez, mint a kisebb testűeknél: önként me­rül föl a gondolat, hogy az érlökések számának kor­szerinti különbségeit nem a testnagyság különböző­sége eredményezi-e? Ezen kérdésnek egyébiránt még annálfogva is kétségkívüli jogosultsága van, hogy ugyanazon korú nagyobb tömegű ember érlökéseinek száma kevesebb, mint a kisebb tömegűnél találhatni. S így habár a kornak hatását teljesen ki nem zárhatni, tagadni pillanatig sem lehet, hogy a testsúly az érlö­­kési szaporaságra lényegesen befoly. A nők a férfiaknál közönségesen csekélyebb sú­lyúak, miért nem csodálkozhatni, ha az előbbieknél általában véve szaporább érlökésre akadunk; s hogy idevonatkozólag az ivarféleségnek micsoda befolyása van, csak akkor fogjuk megtudni, ha minden egyéb mellékkörülmény ugyanazon volta mellett még a test­súlyt is tekintetbe fogjuk venni, mert csak azon eset­ben, ha ugyanazon körülmények között levő és ugyan­azon testsúlyú férfinál az adott időben kevesebb érlö­kést számlálunk, mint a nőnél, mondhatjuk, hogy a férfi szívverései ritkábban következnek egymásután. A felvett eledel hőmérsékének a szívverések, s s így az érlökésekre közvetlen befolyással kell len­nie, minthogy a gyomorba jutott eledelek a szívtől csak a vékony gyomorfalzat és a rekeszizom által vannak elválasztva, miért a hidegebb étel a szívre hatőleg, míg a melegebb reá melegítőleg hathat. Az eledelfelvétel befolyásának megítélésénél azonban mindekkorig tekintetbe nem vették a felvett eledel hőmérsékét, minélfogva tudni nem lehet, hogy azon átalános állítás, az étkezés az érlökések számát szapo­rítja, mily értékű, mert ezen szaporaság bekövetkez­­hetik akár azért, hogy az inkább megmelegedett szív gyorsan ver, akár pedig azért, hogy az anyagforga­lom élénkebbé vált. Midőn a légvételek gyorsabban történnek, a szív is gyorsabban ver; a légvételek számát pedig többek közt gyorsítja a magasabb levegői hőmérsék, nemkü-44 *) L. lapun­k 27. és 28. sz.­

Next