Orvosi Hetilap, 1862. december (6. évfolyam, 49-52. szám)

1862-12-07 / 49. szám

Megjelen minden vasárnap. fle. rendelhety minden cs. kir. postahivatalnál, a szerkesztőt­nél újter 10. sz. és Osterlamm K. könyvkereskedésében, újté­­a kioszk ételfedében. ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. Tulajdonos és felelős szerkesztő: Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs : Balogh Kálmán tr. Tartalom : N­á­g­e­l E. tanár : Károdat adatok a szürkehályog gyógykezelé­se­hez. Folyt. — P­o­p­p­e­r J. tr. : A pokolvarkórról Ve­ge. — Könyv­ismertetés: Boncztani zsebkönyv, B­o­c­k C. E. után forditá Schmidt György tr . Lapszemle: A carara sikeretlensége víziszonynál és derménél. — Rai chloricum gyermekkori bujasenyvnél. — Belladonna a mákony ellenmérge. — Ferrum sesquichloricum övsömörnél. Apróbb szemelvények. — Gyógytani és gyógyszertári újdonságok. Tárcza : Pettenkofertr. vizsgálatai a légzésre és az emberi élet vegyfolyamataira nézve. Folyt. — Levelezés a pesti fiókkórház ügyében. — Ve­gyesek. — Pályázat. — Kérelem. — Előfizetési felszólítás. rest. 1862. Deczember 7. H­eztodik w a'«» ■ a’ .­• ■ ■■ _ Előfizetési ár : helyben egész év 9 fit. félév 4 frt. 50 kr. évnegyed 2 frt. 25 kr. vidéken egész év 10 frt. félév 5 frt. évnegyed 2 frt. 50 kr. A közlemények és fizetések bérmentesi­­tendők. Hirdetésekért soronkint 14 Ujkr. KÓRODAI ADATOK A SZÜRKEHÁLYOG GYÓGYKEZELÉSÉHEZ. Nágel E. tudor és tanártól Kolosvárott. (Folyt.) A vonali kivétel (Linearextraction). Ezen műtevési eljárás részleges kivételnek is neveztetik, s abban áll, hogy a porczhártya, egészen úgy, mint a látakép­­zésnél történni szokott, lándfaalakú kés által megnyittatván, a lencse, lencsetok , vagy mind a kettő együttvéve, a vonali seben át kivétetik. Ezen eljárást puha lencse, vagy lencse­­tok-lencse vagy magánosan jelenlevő lencsetok-hályognál (a lencse ép volta mellett) láttuk javulva. A kézműi kivitel egészen egyszerű: miután ugyanis a porczhártya külszélén egy a közönségesnél valamivel széle­sebb láncsaidomú kés beszúratott volna, rögtön kihúzatik, hogy nagyobb mennyiségű csarnokvíz kifolyása gátoltassék. A második szakban közönséges, vagy sarlóalakú tű, vagy vég­tére, Arit tanár szerint, horgocska vitetvén be, a lencsetok mellső lemeze beszakittatik. A 3-ik szakaszban az előtoluló lencseállomány Daviel kanala által lesz rendre úgy eltávo­­lítva, hogy ez, miután finom vászon lebenykén dugatott volna keresztül, újra bevitetik, mígnem a hályogos tömegnek leg­alább 1/3-da ki nem vétetett A visszamaradt többi részt a felszívódásra lehet bízni. A maradék ugyanis mindinkább a mellső csarnokba tolul, hol azután néhány hét alatt tökélete­sen felszivatik. Ha azonban '/3-nál több maradna vissza, azon esetben szemrekesztőbtól (iritis) és ennek következményei­től kellene tartanunk és ilyenkor a műtét ismétlése egy vagy többször szükségessé válhatik. Hogy a tű vagy a horgocska bevitelénél a szemrekesz meg ne sértessék, a látának maszlagal (atropin) által igen ki kell tágíttatnia. Minthogy a láta, a csarnokvíz kifolyása után rögtön szűkül, azon veszélynek vagyunk kitéve, hogy a szemrekeszt megsértsük, miért is Desm­arres különös tok­­meteszt (cystotom) hozott javaslatba, mely eszköz kanál­idomú, s ebbe tetszés szerint tűt lehet elrejteni, vagy ezt belőle kitolni. ") Én azonban sokkal inkább szeretem a porcz­­h­ártya-sebnek olló általi tágítását. Az erőszaki sértés ez ál­tal nem igen lesz nagyobb , míg ellenben a tűnek szabaddá tétele sokkal könnyebbé válván , a szemrekesz kikerülése in­kább lehetséges, nemkülönben a hályogrészek kiürítése tel­jesebb, végtére pedig az elhomályosodott lencsetokot csak nagyobb seben át lehet a csipesszel megfogni és előhúzni Ezen műtéteki módnak egy, általam 1853 óta a legna­­­­­gyobb sikerrel alkalmazott feleségét itten megemlítés nél­kül nem hagyhatom : azelőtt ugyanis igen gyakran azon kel­lemetlenség ért, hogy puha lencsehályogoknál a lencsetok bemetszése csak nehezen sikerült, s hogy a hályogtömeg el­távolítása tökéletlen volt. Miért is a 16 éves Vaszilika Szá­vánál, ki 1858-ki őszutó 11-én műtétel végett hozzám jött, először a tülkhártyán keresztül a lencsetokot átmetszettem, azután pedig a porczhártyán át a hályogot mind a két szem­ből kikanalaztam. Őszhó 22-én, tehát 11 nap múlva, telj­esen kigyógyulva a Károly kórházba át volt helyezhető. Ezen ket­tős sértés után nagyobb fokú ellenhatást soha se észleltem, s a fődolog a hályognak lehető teljes eltávolításában áll, mely a szemürben idegen testként hat; a lencsetokon azon­ban a kivételre elég nagy nyilatot a porczhártyán át nem igen lehet csinálni, ha a láza összeszűkült. Ezen mód szerint mellső lencsetoki hályognál is jártam el. Az eset következő: 1860-ban Kis György, 16 éves, deb­­reczeni lakos vezettetett elém, ki már 6 év óta vakságban szenvedett. A tanácskozásra meghívott orvosok mondották, hogy szürke­ hályog van jelen, mely azonban véleményük sze­rint műtétek­e még éretlen. A lencsetok egyenletesen el volt homályosodva, de szélén átlátszó csík volt látható, minél­fogva igen tág lázánál a tárgyakat homályosan kivehette. Szemtükör által a közepetti üter végezetei világosan észlel­hetők voltak. Fel kellett tehát vennem, hogy lencsetok-láb volt előbb jelen, s a lencsének bántalmazatlanságát a tok hátsó falának épségéből következtettem. — Plat év óta az egyén látására nézve mi változás sem fordulván elő, látás­­tompulatot pedig a hosszantartó fényhiány következtében jelenlevőnek kellett tartanom, a műtevést elhatároztam , me­lyet oly módon vittem véghez, hogy először a tülkhártyán hatoltam keresztül, a lencsetokot többszörösen összemetszet­tem, s a teljesen átlátszó lencsét kicsiny porczhártya seben át eltávolítottam. Az eredmény mindegyik szemen kielégített, mint erről későbbi látogatásom alkalmával eszelő hóban, meggyőződtem. Csak baloldali szemén a láta a porczhártya­­seb felé kevéssé elhúzódva maradt. Csak a lencsetok és a porczhártya ilyetén , elég tágas megnyitása után, mint ez egyedül ama eljárásnál lehetséges, remélhetni, hogy a kásaszerű hályogtömeg, nemkülönben a va­lamivel keményebb mag is eltávolíttassék, s hogy a tok sebjé­­nek behegedése után utóhályog ne jöjjön létre. Egészen­­ fiatal egyéneknél kevésbbé szabatos eljárás által is ezért érhetni. A vonali kihúzás és illetőleg a kikanalazásnak, szemben a karélyoe metszés (Stappenschnitt) nyílt veszélyével, hol csak alkalmazható, mindenütt előnye van; a porczhártya különböző helyein rövid idő alatt többször szenvedheti a vo­nali megnyitást, és mindannyiszor számba sem vehető biztos 48 *) L. alig. Wiener med. Zeitung 1859. 84. 1,

Next