Orvosi Hetilap, 1863. február (7. évfolyam, 5-8. szám)

1863-02-01 / 5. szám

GERINCZAGYI VÉRBŐSÉG. (Hyperaemia spinalis). Felolvastatott a borsodmegyei orvos-gyógyszerészi egylet 1862-iki őszutó 10-kén tartott gyűlésében A von tudortól. Tisztelt egyesület! Az orvosi tudomány mint egyik része a természettudománynak, és oly folytonos kitartó buvárlatot igényel mint ez, hogy kitűzött czéljához közeledhessék, s valamint ennek tudomá­nyos fejlesztése alapjául a végetlen egyetemes világ szolgáltat észlelési s buvárlati tárgyakat, úgy a szoros értelemben vett orvosi, mint gyakorlati tudományban, csak a beteg emberi test képezi az emberi ész kim­e­­ríthetlen búvárlati aknáit. Ezred évek óta fürkészik a természetet, igaz hogy némely része a búvároknak csak felületesen és futólag, de más része alaposan, nagy kitartással, mély komolysággal, s mégis mennyi ismeretlen rejlik még a természet föl nem fátyolozott titkaiban. A természet minden csodálatraméltó, elra­gadtató teremtményeivel egyetemben szemünk előtt úgyszólva ki van zárva, mindamellett az óriási fölfe­dezések és a közönséges emberi észt majdnem megha­ladó tettleges búvárlati eredmények daczára mennyi hiányzik még a tökélyhez. Lehet-e tehát csodálkoz­nunk , ha a gyakorlati orvosi tudomány, melynek favorlati tárgya a természet legszövevényesebb te­remtménye — az ember, nem örvendhet még oly haladásnak , mint a természettudomány más ágai? A természettudomány egyes részei ismereteik forrását a végtelen világ tüneteiből s teremtményeiből merí­tik; gyakorlati tudományunk pedig az egyes koralakok észleléseiből, s ez okból a casuistica minden korszak­ban, bármily rendszer alatt nyögött is tudományunk, hasznosan szerepelt a gyakorlat terén; mert egyrész­­ben alkalmat s anyagot nyújt az eszmecserére, más­részben a hűn leírt keresetek, habár gyakran homá­lyosak is, egy-egy tapasztalattal bővítik ismeretünket; mert mint Pierry mondja: „minden dolgozatban van jó és rossz, de sokkal több jó s igaz van abban, mit az ember tulajdon észlelése, mint másnak szavai után ír:“ Jelen kórrajzunk tárgya gerinczagyi vérbőség, mely a bántaknak azon fajához sorozandó, melyek a a kórismetan homályosabb oldalát alkotják. Ezen ho­mály legfőbb oka azon körülményben keresendő, hogy a gerinczagy, de általában az egyetemes idegrendszer bántalmai legközelebbi okairól kevés tudomásunk van. Az igazat megvárva a gerinczagyi bántalmaknál kórismés tekintetben — bár azoknak élettani megfej­tése körül az élettani búvárok és kórodászok igen sokat fáradoztak, s el kell ismerni, hogy sok világot árasztottak s kételyeket derítettek föl az agy s ge­rinczagy egyes részei működési körében — még igen sok kivánni való van, hogy azon legkülönfélébb el­térő érzési s akaratellenes mozgatási tünetekről biztos tudomást szerezhessünk, s hogy ezen kutatás eredmé­nyei alapján dönthetlen kórismét elveket állapíthas­sunk meg. Azon tényleges élettani ismeretek, melyek némely gerinczagyi kórok elvitázhatlan jelenlétét ta­núsíthatják, oly csekély számnak s még ekkorig is oly ingadozó alapra fektetvék, hogy korántsem mér­kőzhetnek a test bármelyik szervbántalmas kórisméjé­vel. A betegágynál, kizárva a helyi bántalmakat, a szenvedő szervek idegeiből következtetjük a gerincz­agy megfelelő részében létezhető működési eltérést, s annak környileg kiható hiányos befolyását; így pél­dául, ha a has­i ágyék izmaiban büdöst észlelünk, a gerinczagy hátrészében valamely szövetváltozást té­telezünk föl. Valósul-e mindenkor ezen, az életben sok eseteknél erőszakolt vizsgálati mód ? Nem fordul-e gyakran elő, hogy az idegrendszer más részében vagy ezen kivü­l ottan, hol kórodailag ki nem tudtuk mu­tatni, tárja föl a bonczk és a bántalom okát, honnét mint góczpontból kiindulva, az idegrendszer átterje­dés (reflectio) útján szenvedett? Ha a számtalan idegrendszeri bántalmak közül a vidatánczot röviden érintem, mennyi zavart és eltérő vélemény uralkodik e kóralak lényegére s székhelyére nézve ? A tünetek összesége egyenesen a gerinczagyra, vagy talán, némely kórodászok szerint, minthogy leg­több esetben csak a test fél oldala van megtámadva, az agyra utal mint székhelyére. Némelyek az agyacg-5­ 40. mxm ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. Felelős szerkesztő és tulajdonos: Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs: Balogh Kálmán tr. Tartatom : Kaczánder Jr. tr.: Gerinczagyi vérbőség. — Korányi Fr. tr.: A hólyagcsás tüdölégdagról. Folytatás. — Adatok az idegsömör ismeretéhez. Folyt­ — Könyvismertetés: Conpendium der Geschichte der Medicin von Dr. B. Hirsche­­. — Lapszemle: Térdcsonkolás két esete. — A méh­i­zakhártya szemcsésedéseinek gyógyulása. Kisebb szemelvények. —Gyógytani és gyógy­szertári újdonságok: A nytroglycerin mint gyógyszer. Hedenus szeret a tüszeg ellen. Tárcza : Popper Jósef tr. , 1862-ik évi jelentése a borsodi orvosgyógyszerészi egyletről. — Toulmouche tanulmányai a gyermekgyilkosság ____________és rejtett terhesség felett. — Budapesti k. orvosegylet. — Vegyesek. — Pályázatok.__________________________________________________ Előfizetési ár: helyben egész év 9 frt. félév 4 frt. 50 kr. évnegyed 2 frt. 25 kr. vidéken egész év 10 frt. félév 5 frt. évnegyed 2 frt. 50 kr. A közlemények és fizetések bér­­mentesitendők. Hirdetésekért soronkint 14 ujkr. Pest, 1863. Megjelen minden vasárnap. Megrendelhető minden cs. kir. postahivatalnál , a szerkesztőnél újtér 10. sz., Balogh K. tr. urnái, Ország­ot 41. sz., és Oster­lamm K könyvkereskedésében, újtér a kioszk átellenében. Február 1. K eteciík w M'«* n srs* ■■■ -

Next