Orvosi Hetilap, 1863. március (7. évfolyam, 9-13. szám)

1863-03-01 / 9. szám

Oliv OSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kórhavárlat közlönye. Szeteczi.]«: Felelős szerkesztő és tulajdonos: Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs: Balogh Kálmán tr. Megjelen minden vasárnap. Megrendelhető minden cs. kir. postahivatalnál , a szerkesztőné újtér 10. sz., Balogh K. tr. urnái, Ország út 41. sz., és Oster­­lamm K. könyvkereskedésében, áttér a kioszk átellenében. Pest, 1863. Márc­iius 1. Tartalom : Barna Ig. tr. : A fogak cosmetikájáról. (Vége). — Semmelweis Ignácz tanár: A sz.-pétervári orvosegylet a gyermek­ágyi láz oktanáról és védkezeléséről. (Folyt). — K­o­r­á­n­y­i F­r. tr. : A hólyagcsás tüdölégdagról. (Folyt). — Könyvismer­tetés. Koller Gy.tr.: Pleuritis und Pneumonie im Kindesalter , von Dr. H. Z­i­e­m­s­s­e­n. (Vége). — Lapszemle: Tette­tett idegbetegség 7 éves leánykánál. — Mellkassipoly gyógyítása új eljárás szerint. — Epeké­, mely a köldöktájon furodott át. — Apróbb szemelvények. Tarcza : Tudomány és tanár­ kinevezés. — Toulmouche tanulmányai a gyermekgyilkosság és a rejtett terhesség felett. (Folyt). — Tormay K. tr.: pestvárosi főorvos 1862-dik évi levegőtüneti és egészségügyi hiv. jelentéséből. — Vegyesek. — Pályázat. — Szerkesztői levelezés. Előfizetési ár : helyben egész év 9 frt. félév 4 frt. 50 kr. évnegyed 2 frt. 25 kr. vidéken egész év 10 frt. félév 5 frt. évnegyed 2 frt. 50 kr. A közlemények és fizetések bér­­mentesitendők. Hirdetésekért soronkint 14 ujkr. A FOGAK COSMETIKÁJÁRÓL. Barna lg. tr. gy. fogorvos Pesten. (Vége) Midőn az előadottaknál fogva a fogaknak egész cosmetikáját egyéb függelékeivel együtt elvetendőnek tartjuk, felesleges volna egyes hírhedett szerek elem­zésébe bocsátkoznunk, s azoknak kisebb vagy nagyobb ártalmasságát kijelölnünk, de annál szükségesebb futó pillanatot vetnünk a fogak vegyi elemeire, organisá­­tiójára és élettehetségére, hogy tisztábban láthassuk megviseltetésük módját, s ugyanazon szereknek a kü­lönböző képletekben módosított hatását. Csak ezen ész­lelés és összevetés által juthatunk tisztult fogalmakra és következtetéseink biztos alapjára. Mész és földrészek a zománczban 0,98 állatiak, s víz 0,02­ „ „a fogakban 0,72 „ „ 0,28. (Berzelius.) Orga­nisatiójára nézve a zománcz rostos, a fogcsont csövecses, a gyökkéreg réteges (Retzius, Purkyne sz.) Élettevékenységük igen alárendelt, mert belse­jükbe ható edényeik és idegeik nincsenek. Ekkorig legvalószínűbbnek látszik, hogy átszivárgás útján sze­mölcseik (pulpa) által tápláltatnak (Nasmyth). Az ideg­szemölcs edény-­s idegdús lévén, nemcsak tápanyag­gal képes szolgálni a maga rejtélyes útjain, hanem ma­gas fokú érzékenységénél fogva a kü­ltermészeti beha­tásokat is közvetve megérezni,­­ a zománczban ke­vésbé, a fogcsontban és azon át erősben, sőt sokszor megmagyarázhatóan erősen. A vegyi elemzésből kitűnik a zománcz keményebb, nedvszegényebb és a fogcsontnak lazább, nedvdusabb mivolta; organisatiójukból amannak merevebb, emen­nek szivósb tulajdona; élettehetségük alárendeltségé­ből pedig az anyagcsere hiánya, s így gyarapodásuk és visszatermedésük lehetlensége; de kitűnik egyszer­smind az is, hogy szervezett képletek, élettel bírnak, s hogy az idegszemölcs ezen élet fenntartása által fe­lel meg förendeltetésének. Könnyű belátni a mondottak után, mily eszmeza­vart, mily fonák szerelést és bánásmódot szült a gya­korlatban több régi tekintélyes physiologok azon né­zete, mely szerint a fog physikális kiizzadmányok erő­­művi lerakodásának lenni állíttatott. Az akkoron elkü­­lön­ödni kezdett fogászat képviselőinek egy része e nézetből indulva ki, nem mint orvos, hanem mint fog­­szépítész és erőművész hitte teljesíteni hivatását, s an­nak daczára, hogy az újabbkori physiologok buvárla­­tainak fényesen sikerült az ellenvélemény kiderítése, minek nyomán a műveltebb fogorvosok megtévedett ügyfeleik hibáit fennen kárhoztaták, mégis oly­általán elterjedett már a pusztító szerek divata, hogy azok ki­küszöbölése mai nap sysiphusi munka gyanánt tekin­tendő. Noha a legártalmasabb szerek nagy része elvet­tetett, de elvileg az egész még elitélve nincs, a közön­ség pedig emberi gyarlóságában inkább fogainak fe­hérségét tartja szemei előtt, semhogy azok természeti­ fenntartására törekednek; minélfogva oda jut, hogy fogainak egypár évi csillogásáért, eme legtartóbb szépségének és annyira nélkülözhetlen szerveinek saj­nos veszteségét kénytelen fájlalnia. A zománcz fehéríthető és csiszolható. Ritkán tör­ténik csupán az egyik, hanem egyszerre szokott történni mind a kettő; eszközül a fogkefe vétetik hozzá, közeg gyanánt pedig langyos vagy fris víz. Csiszolás által a zománcz ugyan már magában is megfehérül némileg, valamint minden kemény tárgy is azáltal inkább megnyeri alapszínét, de mégis a cos­­metikák savas összetételi részei azok, mik által e fe­hérség vegyi úton eszközöltetni szokott. Bárminő sav a zománczczal érintkezésbe hozatván, annak mész és föld elemeivel összeköti magát, azokat vegyileg felbont­ván, minek következtében az ásványanyagok és az állati alakelemek között a kellő szilárdság feltételezője, az életvegyi viszony felbomlik, a feloldott mészföld hó­fehéren előtűnik, s vékony rétegecskékben elvesz;már­pedig ha bármely szerves képletek alkatelemeinek egy része elhal, el kell halniok a többieknek is. Így van ez a zománczban is; felületének bármi cse­kély részecskéje feloldatván, a porczany megfelelő mennyiségének el kell halnia, s el is hal, elpusztul az­által, hogy a felporhangult felréteggel ő is ledörzsöl-

Next