Orvosi Hetilap, 1863. április (7. évfolyam, 14-17. szám)

1863-04-05 / 14. szám

267 268 tyává még nem alvadt fehérnyeszerű nyúlós izzadmány kive­tése kívánatos, hogy általa előmozditassék ; s ezek számára néha jó szolgálatot tesz ugyan a kénsavas réz, de számjaikat közel sem változtatja meg úgy, mint föntebb állittatik.­­ Másik csoportban állanak az olyanok, kik a kénsavas rezet azért adják, hogy a kénsavas réz a beteg vérét lehyperm­oti­­válja , rostonyától megfossza. Ehhez képest adják a szert amint a betegség mutatkozott azonnal, s addig míg a gyógyu­lás vagy kimúlás be nem állt Betegük e közben hányhat is, ha ingerlékenységének úgy tetszik, meg székelhet is. — S ezen csoportnak jutott a szerencse a számok ama fényes vál­tozását állíthatni ki. — Engedtessék meg nekem a számok különbségeinek pontosabb m­egtekinthetése érdekében a kö­vetkező pár kérdés: 1-­ör Már ha a kénsavas réz oly kitünőleg antihyperi­­ioticus szer­v rostonyafosztó (defibrinans), miért nem gya­korolja ebbeli működését kivétel nélkül oly hathatósan, hogy a­ki kénsavas rezet annak idején vett, annál a betegség kifej­tése vagy tovafejtése bizonyosan akadályoztassák?! — Tudok esetet, hol három gyermek is elhalt torokgyíkban egy család­ból, pedig mindannyira elejétől kénsavas rezet szedett. 2­­or Minthogy a kénsavas réz hatása annál biztosabb az antihyperiioticusok szerint, minél előbb adagoltatott; tehát gyakran már akkor, mikor az erősebb köhögésen kívül, mi sem jelzi a hártyás torokgyíkot: vájjon megnyughatunk abban, hogy azon gyógyulási esetek, melyek pedig ama 9­,%-os gyógyulásoknak — mint sokszor már én is láttam — egy igen is jelentékeny részét képezik, valóban mind hártyás torok­gyíkból történtek?! — Nem volt e egy részök hurutos, heves köhögés csak, mely az aggódó szülőket a gyógyszerhez nyu­­latá, melyet óvatos orvosuk mindig kéznél tartat, s melyek mégis, ha ideszámittatnak, megfosztják a számokat, a jobb kö­rülmények közt őket megillető nyomatéktól! De hagyjuk el e tért, mely számokba foglalt adatai mellett is túlságosan sikamlós arra, hogy rá a jóhiszeműségtől ment tudomány épületét állítni vastag koc­káztatásnál egyéb­nek tarthatnék. Nézzük inkább azon esetek lefolyását, me­lyek nem oly magas számúak ugyan, de egyenként jól meg­figyelve, biztosabban tüntetik elénk a betegség természetét, s mert adatai a jelzés és szerelés skepticismusát böjtölték ki, megbízhatóbb, exactabb vezérfonalul szolgálnak ott, hol őket exactabb eljárásunk megalapításához alapokat óhajtjuk föl­használni Szabadjon különösen a két jól megvigyázott esetre for­­dítnom a figyelmet — mindenek előtt — melyeket igen tisztelt főnököm az OHL, fentebb is idézett 1862-diki 19 és 20-dik számjaiban tett vala közzé. Oly élénken tünteti elő mindegyik mintegy szabályait, mondhatnám természetét, a hártyás to­­rokgyíkos folyamat súlyos eseteinek, mintha csak azért for­dultak volna elő, hogy a tanulmányozás igen kitűnő példányait képezzék. Eszményi kifejezői lettek a kórképnek, a fogalom­nak , melyet elfogulatlan észlelők rajzaiból magának egy skepticus tanulmányzó szerezhet. Ezekre, meg sok esetet meg­figyelt néhány ügyfelemnek a kórfolyam természetét ép ilye­nül előtüntető szives közléseire, s önészleléseimnek pár ese­tére támaszkodva nem lehet — mint tényekből levontakat, át nem vennem a Balassa tanárom összeállította folyomá­nyok e következő kivonatát: „t­ör A hártyás torokgyíknak nincs sajátlagos gyógy­szere, s míg lefolyási menete tart, a gyakorlat divatos gyógy­­hatányai a hártyaképződést akadályozni nem képesek. 2. Hártyás torokgyíknál a beteg életére nézve, nem te­kintvén az eset különös súlyossági fokát, legtöbb attól függ, elterjed e a rárakodási folyam a hörgők, s hörgőcsökbe is. 3. Hogy a betegség oly fokán, hol a szűkült utakon me­ríthetett levegő még köhögési kinyomatás által sem elég erős a tán kevésbé tapadó hártyák, s nyúlós nyálka váladék kilö­késére, ott ezt egy tágas mesterséges után merített levegő mennyiség­é még eszközölheti. 4. Az állhártyák a garat s­zégéből, vagy a hol még van­nak egy idő után leválnak, s azután kivettetnek , mire nyu­godtan számolhatunk, s várhatunk mindaddig, míg ezen folyamat bármely okbeli gátoltatása miatt zavart nem szen­ved, s így veszély nem állt be. 5. Hogy hol az utóbbi eset veszélyei beálltak, tekintettel a 3-ik pontban mondottakra a gége és légcsőnyitás ja­valya van. Berakvák ezen a pontba az ujjmutatások az iránt, mit kelljen tartanunk a folyamot mintegy kioltani czélzó gyógy­kezelésről ! — Benn az ítélet arra is, ki a lehetlent még nem közömbös módon is kierőszakolni akarná, — mint föntebb. Rámutattatok a főszerepű tényezőre, — a hártyaképződés ter­jedtsége, — mely a 3-ik pont indokolta legjózanabb cselekvés a legexactabb eljárás czéljait is meghiúsítja. A 3-ik s 4-ik pontokban megvan az ujjmutatás a műtéti javalat beállása ide­jére is, melyet közelebbről körül­írni kutatásainknak is egyik föladata. Méltatva a szerep, mely ezen betegségben a hártyás rárakodmány, mint mechanikai szűkítő által játszatik. A kórboncttan tényeken alapuló egy tapasztalata áll azonban előttünk, melyre fölvilágositással tartozunk, mely­­lyel öszhangba kell hoznunk a tüneményeket, melyeket bete­geinken észlelünk, s ez , hogy a szűkület, mely a hártyás to­­rokgyíkban elhaltak gégéjében találtatik, mindig sokkal cse­kélyebb, semhogy a még élőn mutatkozott fuldoklás nagysá­gát indokolná. Sőtt a gégébeni rárakódás épen oly csekély, hogy abból mint erőszeti (mechanikai) akadályból a lélegzés meg­­nehezedését is alig érthetnénk. Megadja azonban e látszó indokolatlanságra a feleletet ugyan a kórboncztan további azon lelete, miszerint a hártyás toroklobosok hulláinak gégeizmai (a gége nyitói, zárói) mint lobos hártya alatt fekvők sápadtak, duzzadtak, vizenyősen beszűrődtek, s mint ilyeneknek már az életben bénultak vagy épen szélhüdötteknek kellett lenniök. Megadja a feleletet a boucztan, mely szerint a gyerme­kek pajzs porczai egy részt a szalagos összeköttetéseik szilár­­dulatlanságánál fogva igen is az izomműködésre vannak szó­róiva, hogy a rendes gégenyitásban részt vehessenek, m­íg e mellett hangszalagaik s ezek tapadásainak alkotása olya­­tén, hogy azoknak a szívbillentyűkéhez okbelileg és lényeg szerint hasonló záródása a belélegzésnél csakis a gégeizmok működése által gátoltathatik meg, ezek szélhüdtsége esetén pedig csakugyan záródnak , még­pedig záródnak annál inkább, minél hevesebben rohan a gégenyílásnak a belélegzési izmok összes erejével tágított mellkasba nyomuló levegő. Épen úgy történik ez itt, mint minden hiányos billentyű-készüléknél, mely hiányos billentyű-készülékek a rajtuk visszatoluló folyadékot lassú, szelíd nyomás alatt visszafolyatják, míg he­ves rohamok előtt egészen záródnak. S innen, hogy míg az ily betegek csendes lélegzésre kisebb-nagyobb mérvben ké­pesek, a szünetelés idején , addig tűrhetőn lélegzenek is ; egy köhögési rohamkor azonban, a hevesebb levegő ár, oka az izmok befolyása alatt többé nem álló hangszalagok s a hangrés billentyűszerű záródásának. Megadja a feleletet végre az élet és kórélettan. Amaz kimutatja a szükséget, melynek kifejezést ad a beteg, mikor a hosszabb ideig tartott lélegzésgátlás szülte szénsavtömü­­lettől még a rá épen oly vészteljes mint lehetlen mély sóhajtá­sok utáni törekvésben is menekülést keres a fuldoklási ro­ham; s e sóhajtások utáni törekvéssel csak akkor hagy fel, ha belélegzési izmai fáradtságban kimerültek; — ezután nyuga­lom, s csendes majd szabadabb lélegzés áll be a szünetelés u tán csak azért, hogy ez izmok a folyton fönálló s léte ideje szerint nagyobbodó levegőszomj kielégítésére egy új, szinte tehetlen rohamot intézzenek, (legtöbbnyire álombéli ébredés után.) Felel kiegészítőleg ide a kórélettan, kimutatván, hogy e lázas betegségben az élénkebb anyagcsere a élénkebb égés által a vér égési terményekbel­ tömülésének tényezői egy tevőleges társsal szaporodtak, s innen, hogy heveny láz mel­let a föntebbi fuldoklási rohamok is súlyosabbak, a lázéval pedig majd arányosan alább hagyó azok viharossága is. (Folytatása következik.) ■■ — | -|-f -----

Next