Orvosi Hetilap, 1863. július (7. évfolyam, 27-30. szám)

1863-07-05 / 27. szám

Pest, 1863.9 7. «9H. Julius 5. ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. (I i­­*■ m' ff'«» ■ Felelős szerkesztő és tulajdonos: Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs: Balogh Kálmán tr. Tartalom: Sass J. tr. ; A rásztkór fogalma és oktanáról. (Vége). — T­ö­r­ö­k J. tr.; Észleletek a hártya- torokgyik-félékről. (Vége.) — Schmidt. Gy. tr.: Nehány érdekesebb bonetlelet. II. — Könyvismertetés. E. Brücke: Ueber eine neue Methode der phonetischen Transscription. — Lapszemle: A savanyú italoknak és némely heveny zöldségeknek befolyása a húgyhólyag­­húgycsőbeli bántalmaknak előidézésére. — Sebek egyesítése ríj módja. Apróbb szemelvények. Tarcza: A kir. m. egyetem orvosi kara. I. Folyt. — Tudományos társulatok. — Vegyesek. — Pályázatok. Előfizetést­árt helyben egész év 9 fr», félév 4 fr». 50 kr. évnegyed 2 fr». 25 kr. vidéken egész év 10 fr», félév 5 frt. évnegyed 2 fr». 50 kr. A közlemények és fizetések bér­mentesítendő. Hirdetésekért soronkint 14 ujkr. Megjelelt minden vasárnap. Megrendelhető minden cs. kir. postahivatalnál , a seerkt Anteck újtér 10. sz., Balogh K. tr. urnái, Ország út 41. sz., és Oster­lamm K. könyvkereskedésében, úttér a kioszk­áz ellenében. A RÁSZTKÓR FOGALMA S­OKTANÁRÓL, Jus István tudortól. (Vége) III G. A. 10 éves, férjezett, de jelenleg férjétől elváltan­­ apai házánál tisztességben élő nő 1854-ben született magzat­ját egy évig szoptatván, korhely férjének életmódja miatt is aggódva, annyira kimerült, hogy rajta a vérhiány jeleit erőcsök­kenés, kedélyingadozás és gyakori szívdobogásnál fogva je­lezni lehetett, mi végből a szoptatást abbanhagyá, s gyógy­szerrel élt Ez időtájban 14 1/2 éves leányka dühös ebmarás áldozata jön, nemkülönben mások megmarása, úgy egy férfi, ki több év előtt víziszonytól féltében búskam­olyságba esve az erdőben gyógyfüvek keresése végett bolyongott, a faluban élénk beszéd tárgya vala. A nő szomszéd városkába menve szemközt jövő s hozzá közeledő szelindeket lát, s hazajöttére azon eszme lepi meg, hogy a látott eb dühös volt, s rajta is ki fog az ütni A vérhiányos ingerfogékonyság mellett félelme egyre nőtt, s már nyelés és mély légzéskor összeszorítást érez. Hasztalanná vált a vérhiány ellen irányzott szerelés, lebeszé­lés, több héten át a borzasztó halált forgató elméjében, s nehogy roham alatt saját gyermekét marja meg, azt a háztól eltávolit­­tatá. Étvágyhiány mellett az izomzsong egyre fogyott, s a meg­evett kevés eledelt böfögés, bélkorgás követte, a nyeldeklő, törzs és végtagokban átterjedési görcsök jelenkeztek, s figyelme halálos roham bekövetkeztét észlelé. Állapota szánandóvá lön. Tavasz­ télen éjjel azon hírt veszem, hogy az ebdüh-roham kiütött. Reggelre odaérvén, a nőt edényen ülve legnagyobb vizelési kínok közt találom, mellette pedig elhirhedt ebdüh-ja­­vost azon állítással, hogy rohama kifejlett volt. Rósz munká­hoz jó képet vágva és collegám­ engedelmével mandolafejetet rendelék körisbogár okozta húgyrekedése ellen. Minek szün­­tével sikerült nyugalmat szerezni, s növekvő étvágy, tavaszi jég általa vérhiányon úgy mint a rögeszmén segítve lévén, egész­ségnek örvendhetett. Nem-e okszerűbb ily esetben valódi alapra fektetni a kórfogalmat, ismerve a beteg fogékony hajlamát és előidéző körülményét? De előbb is találand vigaszt és megnyugvást az, ha minden esetnél a való kifürkészésén törekedvén, hol ez nem sikerül, nem-tudásunk elismerése mellett, a beteges kép­zelődés minden további kutatást kizáró vádolásával valahára felhagyunk. A nem-orvos közönség is elszokván e ferde foga­lomtól, nem fogja kicsinyleni, gúnytárgyul választani azt s annak baját, ki valóban szenved. Kór ok­ban. Minthogy egyes szerv különféle bántal­mazását, mely a rosztkór kitörését jóval megelőzheti, tar­tama alatt fenállhat, sőt terjeszkedhetik, de el is múlhat, szo­rosan a kórfogalomhoz tartozónak lenni állítás, s ez alapon elsődleges szervi túlérzékenységnek tartom azt: a kóroktanra nézve legbiztosabbnak látszik azon állás elfoglalása, mit Hasse következőleg fejez ki: „In den angegebenen Umständen ist die psychische und physische Grundlage der Hypochondrie gege­ben, der Ausbruch derselben wird aber durch einen ander­weitigen hinzutretenden Anstoss bedingt“. Jelenlevő hajlam mellett igen eltérő kürhatás idézhet oly állapotot elő, mely­ben az ingerhatások sajátszerüleg fogatnak föl, s helyi bárta­­lommal hozatnak viszonyba. Előforduló esetnél azonban csak úgy lehet ezzel tisztába jöni, ha betegünk benső életére elha­tározó befolyásokat, annak múltját, jelenét, magán és nyilvá­nos életét, gondolkozás­módját, és erkölcsi érzületét lehetőleg kitanulhattuk.*) Egyszeri kikérdezés s rövid észlelés után azt tévesen felfogni, okadatolni és gyógytervet felette készíteni alig lehet, hacsak a szokásos képzelődéssel mindent befejezett­nek nem tekintünk. IV. G. P. 35 éves idült torok és gégehurut miatt gyakran csiklandó száritó érzés felől panaszkodik, s minduntalan hará­­kolni kénytelen. 1850-ben bujdosni kénytelenittetvén, mostoha viszonyok testileg lelkileg igen elgyengiték, s idült bántalma erősbüléséhez azon rögzeszmét csatolta, hogy gégéjében el­nyelt csontdarab akadt fel, mi folytonosan ingerli. 1852-ben elzáratván, nedves börtöne magányában idült hurutja, s a csont jelenlétének érzete is emelkedett, gyakor harákolás ál­tal untalan reá emlékezvén. Kifejlett vérfogyás ingerfogé­konyságát emelé. Igénybe vett különféle hason- és ellenszenvi szereket, tanácsokat, de a csontdarab egyre ott ült, emésztvén őt s kétségbeesett nejét. A­mint pőre jobbra fordult át ballá, s szabadulást nyert, rögeszméjéről is lassan megszabadult ki­sebb fokú hurutos állapot fenmaradásának daczára. V. N. N. hanyatló korszakához közelitő nőnél, hol tehát a méh élettani működése szünetelni kezd, rendellenes bő hó­­számzás folytán vérfogyás és fokozott ingerállapot fejlődik. Történetesen leánya férjbe­­menetele azt még inkább fokozza azon rögzeszme által, hogy valamint az ő menyegzőjét anyja meg nem érheti, ő is meg fog halni. A téves meggyőződés erősbödtével gyengülése is nőttön nőtt Gyógy-szempontból az esküvő előbbre tétetett, mire az orvosszerek sikeres hatása következő. Jelen két esetben a gége­s méhnek zavart működésén nyugvó rosztkór okát elsőnél a bizonytalan helyzet s üldözte­tés, másiknál vérfogyásos ingerállapotnak összeesése a férjhez­­adással képezi. Mindkét esetnél hasonló vérszegény egyéni *) Soha se feledhetem el hold. Stáb­lynk idevágó útbaigazítását. Orvosi tanácskoztatra hívtam kimerült, vérhiányos, gerinczagy-sorvadás­­sal tűnődő beteghez , kit nálamnál jobban ismert. Kimondom a kórismer­s gyógytervet. Igen szép: felel a mély belátású orvos, csak egy hiányzik a rendelvényből, jó összeg pénz. Ennek hiával csekély a remény. A következés bizonyító, hogy igaza volt.

Next