Orvosi Hetilap, 1863. július (7. évfolyam, 27-30. szám)

1863-07-05 / 27. szám

— 535 - ög sokat, ha a fájdalom nem enged, folyton hideget. Az év vé­gén egy jólsvai sebész még hólyaghúzat is rendelt neki. 1863. jan. 18-án még volt rekedtség, egyébként az állapot jó volt. Ezen egyén 3 éves testvére épen ez időtájban halt el a nevezett sebész kezelése mellett croupban, miután a mellre tett vesicator-seb kifenésedett (?), noha már a gégebántalom megszűnt; tulajdonkép pedig tán csak a vér szénsavvak­ mér­gezése korszakában kimerülés miatt? Ekkor észlelem a már érintett 6 éves horkai leánykát is, ki nagy fokú hártyás mandolalobbal, lázzal, néha gégés köhögéssel, az azelőtti napon egyszer rikácsoló hangú légzést is kapott (ezt félebb említem, tulajdonkép ide azonban nem soroltam). Erős pokolkövezés; egy nehezék borax, 2 nehezék glycerin és szörppel toliecset által 3-szor torokbal kenésre min­den nap; belsőleg fél obonnyi barna dhinahéjból készült 3 obonnyi szüredékű főzettel, fél nehezék szénsavas szikélenyt, 6 nehezék szörpöt, 2 nehezék arab mézganyákot rendelek itt, minden 2 órában egy étkanálnyi adagokbani adásra (óvszerül). Hiszem, hogy a száj-, toroköblintésre rendelt kali chloric­, pulv. gummi arab fél nehezéknyi napi adagokbani belhaszná­­lata, továbbá a rikoltó nehéz légzés előlövése esetén a kéz­nél tartott réz-sóoldat sem volt szükséges, sem a szájbal jég­vétel és a nyakrai hideg borogatás; minthogy hallomás szerint gyors volt itt a fölgyógyulás a jókori erélyes eljárás mellett, mihez az is járult, hogy már megjelenésem előtt tetemes orr­vérzés is könnyíté az állapotot. VI. F.­vályi 3 éves leánykát jan. 28-án 1863. három nap óta tartó bajjal hozott hozzám anyja. A gégéből légvé­telkor egyre rikácsoló hang hallatszott, az ezzel járó nehéz légzés este s éjjel feltűnőleg fokozódott. A jobb mandolának nagy részén annak állományába ható vastag sárgás bűzös ál­hártya lévén , hatályos pokolkövezést tevék, majd egy terecs­­nyi legenysavas ezüst jegeczet két nehezék párolt vízben feloldatva 2—3 óránkint alkalmazónk, emellett 6 szemernyi kénsavas réz 3 obony párolt vízbeni oldatából negyed órán­kint egy gyermekkanálnyit adtunk hányás előidézéséig, 3 na­­dályt is tevek a mellcsont-markolatra, mely meglehetős vér­zést okozott. Azután az este igen nehezülő, hidegüléssel járó légzés kissé alábbhagyván ezekre, sőt a rikácsolás is csökken­vén, a nehezebb kivitelű pokolköves víz bekenést időnkint boraxos glycerinével váltam föl (fél nehezéket véve fél abony­­nyira). Másnap haza vivék az egyént könnyült állapotban, az otthonra Skoda ajánlatakép kísérletül rendelt (kali chloricum és zilizfőzettel adott) chinint nem igen vette a kis leány, vala­mint a torokba nyomásra (­ óránkint öt szemernyi adagokban belsőleg is utó­kárául) rendelt kali chlor, és gummi arab­ port sem. Az esti nehezülés ellen elég volt, sőt ezzel a teljes gyó­gyulásra is a pokolkő és borax oldat bekenése, mely ott egy másik gyermeknek is használt.­­»:«*■-­ Néhány érdekesebb bonczlelet*) Schmidt György, tudortól. (Folyt.) II. Szív rázkó (Itatás P. N. 45 éves, budai születésű napszámos, 1863. ápril 2-án d. u.­­/3­1 órakor állítólag a városi redout valamely­­­ik emeletbeli ablak nyílásában ülve elszunyadt és onnan a föld­­szinre esvén, rögtön meghalt. Hullája ápril 3-án bonczoltatván, rajta a következők találtattak : A középtermetű, jóltáplált férfi­ hullának bőrszíne hal­vány, hajzata gesztenyeszínű, a szemek csukvák, a szaru­hártya tiszta s átlátszó, a szivárványhártya barna, a láta­­mérsékelten tágult, az állkapocs mozgatható; az alsó ajk bal szélén, valamint az állcsúcs táján a lágy részek folytonosságuk­ban egyenetlen szélekkel megszakasztvák, úgy hogy az utóbbi helyen a lemeztelenített csont látszik. A homlokon néhány bar­nás-piros, száradt véraláfutást mutató, bőrhámtól megfosz­tott folt észlelhető, míg a száj körül kisebb-nagyobb száradt vérfoltok látszanak. A nyak rövid, vastag; a mellkas dom­ború ; az altest kiterjedt, a végtagok mozgathatók. A jobb alkaron az orsó alsó vége a többi csontrészlettől elvált, és a sing-kézteszület rendes helyeztetéséből kimozdult; az e tájon fekvő lágy részek összefüggésükben azonban nincsenek meg­zavarva , csakhogy a kézteszület tenyeri felszínén néhány lencsényi, a bőrhámtól megfosztott, sárgás-barna, száradt folt látható. A bal czomb középső s alsó harmadának határán rend­ellenesen mozgatható; a czombcsont e tájon hátul­ s felülről, mell- és aláfelé haladó irányban összefüggésében elvált, úgy hogy a felső térvég az alsó előtt és fölött feküdt a zúzott izomzatban; itt azonban a bőrön sem folytonosság-megsza­­kasztás , sem horzsolás nem vehető észre. A háton elterjedt szederjes foltok, melyek bemetszetve véraláfutást nem mu­tatnak. A lágy fejtakarók középszerűen vérrel ellátottak ; a ko­ponyaboltozat vastag, csontbél-dús. A keményagykér helyen­­kint a vérdús , szakadékony lágy agykérhez odanőtt; a tésztaszívós agy metszlapján igen sok és nagy vérpont, meg vé­rcsík látható ; az agygyomrácsokban körülbelől egy nehe­­zéknyi, kissé vörös savó, az edényfonatok belövelvék ; az agyacs és nyúltagy vértartalomra megegyez az agygyal ; a koponya fenekén két obonnyi sötét-piros, híg vér.­­ A torkolatvissz­­erekben nagy mennyiségű híg vér; a jobboldali 2, 3. borda és a baloldali 2, 3, 4 és 6. borda körülbelől legnagyobb dombo­­rodásukban összefüggésükben megszakasztvák. A jobb tüdő szabad, a bal helyenkint szalagosan odanőtt, felső s mellső részleteik légdúsak, vérszegények, míg hátsó s alsó részeikben a vérmennyiség túlnyomó. A szívburokban körülbelől 2 okony vérrel festett savó ; a bal szív fürcséje alatt mintegy '/7'-kel szakadozott szélű, 2 — 3'" folytonosságmegszakasztás mutatkozik; szintolyan csakhogy gömbölyded és valamivel nagyobb látszik a jobb gyomrács balfalán 4—b''-lal a tüdőütér billentyűi alatt; a kétcsúcsú billentyű mellső és bal inai a szemölcsizmok csú­csainak mintegy 2—3'" részletével együtt a többi izomrésztől elváltak és ezen elvált részlet ötször volt keresztül bujtatva a két szomszéd in közti hézagon. — A mellürben mintegy 3 fontnyi részint hígan folyó, részint olvadt vér találtatik; a gerincz­­oszlop melli része előtti kötszövet mindenütt véresen beszű­rődve; a felhágó üres visszér jobb falai—4'" szakadást mutat, melynek szélei gyöngén szafatkások, vérrel átfutottak. A máj rendesnél valamivel nagyobb, kissé hájtartalmú és vérhiányos, felső s külső felszínén több apró repedés látszik, míg alsó s külső szélének 5—6"' hosszú s 2—3"' széles darabja a máj­tömegtől teljesen elvált. A szakadékony lép vértartalma kö­zépszerű. A gyomor félig emésztett ételmaradékot, a belek híg bélsárt tartalmaznak. A gerinczoszlop körüli, valamint a lógó bordákon fekvő kötszövet vértől átfutott; a hasürben körülbelől 3—4 fontnyi nagyobbára híg vér foglaltatik. A ve­sék vértartalma csekély; a húgyhólyagban egy obony tiszta húgy foglaltatik. E bonczleletből kitűnik, hogy a halál legközelebbi oka a belső elvérzés volt, mely részint a felhágó üres visszér, részint a máj megrepedéséből származott, melyek ismét a magasréli lezuhanás következményei. De e lezuhanásnak az említette­ken kívül még eredményei: az orsó- és c­ombcsont, valamint a bordák törései, a sing-kézteszület fic­ama és a szívrázkód­­tatás, mely utóbbinak következtében nemcsak a szívfalak re­pedtek meg, hanem egyszersmind a kétcsúcsú billenttyű inai is elváltak az izmok többi részletétől, az elvált részlet pedig ruganyosságánál fogva — erősen feszítve volt és lepattant húr, vagy más ruganyos szálacs módjára — két szomszéd inak közti hézagban átbujtatott. KÖNYVISMERTETÉS. Prof. Ernst Brücke: über eine neue Methode der phonetischen Transscription 64 l. Bécs, cs. államnyomda Í-rét. Brücke már 1856-ban, „Az emberi beszéd élettana és rendszere“ czim alatt művet közölvén , végén új módszert in­ 27* *) Előadatott a budapesti k. orvosegylet 1863. jan. 20-ki gyűlésében. — 536 —

Next