Orvosi Hetilap, 1863. augusztus (7. évfolyam, 31-35. szám)

1863-08-02 / 31. szám

ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. Felelős szerkesztő és tulajdonos: Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs: Balogh Kálmán tr. Tartalom: Török Jó­séf tr. : Az orr, ajkak s lábujjperczek heveny folyamatú üszkösödése. — Hajnal István tr. : Kizárt lágyéksérv a petefészek előesésével terhesnél, — műtétéi, — szülés, — halál. — Schleiden M. J. : Ueber den Materialismus der neueren deut­schen Wissenschaft etc. — Lapszemle. A genyes májláb két esete. — Apróbb szemelvények. Tárcza : A kir. magyar egyetem orvosi kara. III. — Vegyesek. — Pályázatok. Előfizetési ár: helyben egész év 9 frt. félév 4 frt. 50 kr évnegyed 2 frt. 25 kr. vidéken egész év 10 frt. félév 5 frt. évnegyed 2 frt. 50 kr. A közlemények és fizetések bér­­mentesitendők. Hirdetésekért soronkint 14 ujkr. Megjelen minden vasárnap. Megrendelhető minden cs. kir. postahivatalnál , a szerkesztőnél ajtér 10. sz., Balogh K. tr. urnái, Ország út 41. sz., és Oster­lamm K könyvkereskedésében, újtér a kioszk átellenében. Pest, 1803.» ■. Augustus 2. *^. évfolyam. AZ ORR, AJKAK S LÁB-UJJPERCZEK HEVENY FOLYAMATÚ ÜSZKÖSÖDÉSE.1) Török József ír., debreczeni főiskolai tanártól. Az egyetem sebészi korodáján a közelebb múlt (186­2.) és folyó (186­3.) tanévben ápoltatott, s ille­tőleg Balassa tanár művészi kezei által sebészi mű­­tételek alá vétetett egy fiatal egyéniség, ki heveny lefolyású és romboló hatású kórfolyam következtében, a debreczeni ref. főiskolai tanulók számára berende­zett és általam ellátott kórodában elvesztő orrának porczes részeit, a száj felső ajkát, az alsó ajak balfelét, a balfülcse szélső emelkedettségét s ballábának né­hány ujjperczeit. — E nagyszerű eltorzulás következ­tében kétségbe esett gyermeket azzal vigasztalom meg, hogy Balassa tanár úr szives beleegyezésével a múlt tanév kezdetén (1861. oct. havában) az egyetemi kórodába küldöttem fel, hogy elpusztult orra és ajkai képző műtételek által művészileg pótoltassanak helyre.­­ A betegség által elcsigázott egyéniségre nézve azonban a műtételeket megelőzőleg erősítő gyógymód igényeltetvén, a múlt tanév folytán huzamosabb ideig csak a műorrnak alapjául szolgálandott felső ajak képzése (chiloplastica) történhetett meg, az orrképzés (rhinoplastica) pedig a folyó tanév számára tartatott fel, s az rajta l­ évi május hó 16-án csakugyan végre is hajtatott, kétségtelenül a legszebb eredménynyel. Hátra van még az alsó ajak balfelének pótlása, s ille­tőleg az egész szájnyílás átalakítása, tehát valóságos szájképzés (stomatoplastica). Ezen egyéniség kétségkívül közérdekűvé vált ifjú bajtársaink, a gyakorlati sebészet összes hallga­tóira nézve, minthogy rajta a képzőműtételek egész sorozata végrehajtandó. De nézetem szerint még na­gyobb érdeket gerjeszthet a gyakorló orvos előtt azon sajátságos heves lefolyású kórfolyam, mely ezen rom­bolásokat, pusztulásokat létrehozta. Köztudomásús ugyanis, miként az orr porozos részeinek elpusztulását eredményező bántalmak rendesen láz nélküli és idült *) lefolyásuak , a jelen esetben ellenben mindezen pusz­tulások lázas kórfolyammal 3 — 4 hét alatt jöttek létre; minélfogva a kórfolyam sajátságos jellegénél s kétsé­gen kívül rendkívüli ritkaságánál fogva, felhíva érzem magamat a jelen keresetet vázlatosan előterjeszteni, s ügyfeleim figyelmébe ajánlani. Szathmáry Károly, 16 éves, szellemileg jól kifej­lett, de testi kifejlődésében hátramaradt, hegyköz­­szentimrei születésű fiú az 1­859/66-ik iskolai év elején behozatott a debreczeni ref. főiskola gymnasiumi 1-fő osztályába, s a helybeli lelkész által, mint kitűnő jó tanuló, de beteges egyéniség orvosi gondviselésem alá bízatott. A gyermeket kikérdezvén, tudomásomra jutott, miszerint huzamos­ ideig negyednapos váltó­lázban szenvedett, mely nála iszonyú terjedelmű máj- és lépdaganatokat eredményezett. A hasüregi zsigerek ezen daganataihoz csatlakozott nemsokára az arcz és főleg az alsó végtagok vizenyője, melynél fogva a beteg kétségbeejtő külemet mutatott; a Bright-féle kórnak jelenségei azonban hiányzottak.­­ A gyógy­mód főleg a nevezett daganatok eloszlatására volt irá­nyozva, s az e czélra használt szerek közül leginkább szerepeltek : a rheum, glaubersó, az aloe vizes kivo­nata, a rudnói labdacsok (massa pilus, Rufii), colocyn­­this-kivonat; olykor vizelethajtók, mint gyűszűvirág, scilla, őszi kikiricsmag-lél sat, mely szerek követke­zetes és kitartó használatára a gyermek majdnem az egész iskolai éven át — hol rövidebb, hol hosszabb szünetek mellett — folytatott szerelés után igen szé­pen helyreállott, s a közvizsgáknak jó sikerrel történt bevégzése után a szünnapokra hazájába költözött. Az 186°/»-ik iskolai év elején, October hóban még jobb színben és derültebb arczkifejezéssel tért vissza a főiskolába, s ha emlékezetem nem csal, az egész téli félévet gyógyszerelés nélkül húzta ki. Az 1861-ik év május hó 25-én azonban újólag megkeresett azon pa­­naszszal, hogy tanuló társai azt mondják, miszerint ő sárgaságban van. Megvizsgálván őt, csakugyan azt ta­láltam, hogy nemcsak a szem fejére, hanem az arcz­a nyakbőre is élénk sárga színű, s minthogy egyszer­smind csorvás állapotra utaló jelenségek, mint csók­ *) Székfoglaló értekezet, mely felolvastatott a budapesti orvosegylet f. év jun. 13-án tartott gyűlésében.

Next