Orvosi Hetilap, 1863. szeptember (7. évfolyam, 36-39. szám)

1863-09-06 / 36. szám

A KÜLSŐ AGYBUROK LOBJA (pachymeningitis), Balogh Kálmán tudortól. Minél rejtélyesebbek valamely betegség tünetei, annál inkább nagyobb a hajlam titokszerűen hangzó nevek által a dolgot még bonyolódottabbá tenni, mint valóban van. S nincs ez máskép a tünetek azon cso­­portozatánál, melyek a koponya szerfeletti fájdalmas­sága és ezen fájdalmak időszakiasságával emelkedett hőmérsék kíséretében, mit közönségesen láznak hív­nak, kidőli magát. Ilyenkor azt szokták mondani, hogy álcrázott váltóláz, csiízos fejfájás, vagy épen bujasenyvi fejbántalom van jelen, s rendelnek széltében hány­­borköves dulcamara-főzetet, kínait vagy iblanykészít­­ményt, mint tudniillik a jelzést megtenni jónak látták, s azon szereket újabb divat szerint még sisakvirágal­­lal (Aconitin), paprikával vagy ha úgy tetszik akár büzenvegyülettel (Bromverbindung) is lehet pótolni. Követtessék azonban akár az egyik, akár a másik eljárás, az eredmény mindig egy és ugyanaz, t. i. a tüneteknek makacson való megmaradása, míglen ked­vező esetben a természet folyama az eredeti betegsé­get a gyógyszerek által támasztott bántalommal együtt le nem küzdötte; vagy pedig végül a halál vet véget a nyomorúságos küzdelemnek, midőn tudni­illik ama, az agyra izgatólag ható és ennek vérbősé­gét növelő szerek a belső agyburok, sőt még az agy lábját is elő nem idézik. Így állván a dolog, hiszem, hogy nem lesz érdek­telen, ha a külső agyburok lobjára figyelmeztetek, mi annál inkább szükséges, mert úgyszólván átalános és talán túlságosan megrögzött vélemény, hogy az általam említett baj a legnagyobb ritkaságok közé tarto­zik,s önállólag legfeljebb erőszaki behatások után lép fel, vagy pedig másodlagosan, midőn bujasenyv, vagy más hasonló bántalmak következtében (Exostosen) keletkeznek. Hogy a külső agyburoknak önálló lábja is van erre Schroeder van der Kolk figyelmeztetett „Die Pa­thologie und Therapie der G­ehirnkrankheiten” (1863) czímű remek munkájában , mely a 97-ik laptól kezdve a 127-ikig a külső agyburok lobjának van szentelve; engemet pedig Schroeder van der Kolk né­zetei legkevésbé sem leptek meg, hanem csak becses felvilágosítást nyújtottak oly köralakra nézve, mely­nek jelentőségét pillanatig sem ismertem félre, de székhelyére nézve biztos megállapodásra nem juthat­tam, mire hiszem, hogy eljutottam volna, ha nagy meny­­nyiségű anyaggal rendelkezem vala , s nem kény­­telenítettem volna néhány keresetre szorítkozni, mit fiatal magángyakorlatom gyéren nyújtott. Mielőtt Schroeder van der Kolk munkája megje­lent volna idevágólag három beteget gyógykezeltem, míg egynél csak szemlélő voltam, habár elég figyel­mes, s épen azon időben, midőn ezen évben Schroeder van der Kolk remek­művét megkaptam, a szerencsés véletlen úgy akarta, hogy betegem legyen, kinél a külső agyburok lobjának tünetei egész teljességükben voltak észlelhetők; mielőtt azonban kóreseteimnek rajzát adnám, szükségesnek tartom, hogy a külső agy­burok szöveti szerkezetét röviden megírjam. Az agy külső burka két lemezből áll, úgymint a tulajdonképi külső agyburokból, mely a belső réte­get képezi, azután pedig a koponya belfelületi csont­hártyájából, mely a külső réteg. Ezen két réteg fiata­labb korban meglehetősen lazán, sokszor elválasztha­­tólag van összenőve, míg a későbbi életévekben, mind­ketten tömötten szövödvek együvé, s csak ottan vál­nak el egymástól, hol a visszéri öblök számára űrt képeznek. A belső felület, mely a középső agyburok (arachnoidea)­felé tekint, sima, s lapos hámsejtek több­szöri rétege által fedett, míg a külső felület érdes azon kötszöveti kötegek és véredények következtében, me­lyek a koponyaboltozat belső felületével összekötik. Ezen összeköttetés fiatalabb, főkép pedig a gyermeki korban feszes, s többé kevésbé benső, míg az élet kő­­csont-kinövések­­ többi szakában mindinkább lazáb lesz,­­ mint a másik réteg kötszöveti rostokból nek rostocsai párhuzamosan futnak ugyan le, hanem nem egészen nyilvánvalóan tűnnek elő, s a visszéri öblök közelében többszörösen keresztezik egymást. A Úgy az egyik áll, melyek- Hegjelen minden vasárnap. Megrendelhető minden cs. kir. postahivatalnál , a szerkesztőnél Éjtér 10. sz., Balogh K. tr. urnái, Ország út 41. sz., és Oster­lamm K. könyvkereskedésében, újtér a kioszk kietlenében. Elöfizetési ár : helyben egész év 9 frt. félév 4 frt. 50 kr évnegyed 2 frt. 25 kr. vidéken egész év 10 frt. félév 5 frt. évnegyed 2 frt. 50 kr. A közlemények és fizetések bér­mente­sitendők. Hirdetésekért soronkint 14 utkv. ; ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. Felelős szerkesztő és tulajdonos: Markusovszky Lajos tr Főmunkatárs: Balogh Kálmán tr. Tartalom : Balogh K. tr . A külső agyburok lobja (pachymenyngitis). — Wilhelm J. tr. : A sejtszerti izmok hűtéséről. — Kock J. tr.: Törvényszéki orvosi vizsgálat egy bonyolódott mérgezési esetben. — Könyvismertetés. — Trousseau A. : Clinique médi­­cale de l’Hôtel-Dieu de Paris. — Lapszemle. A szem forgáspontjának fekvése. — Tanulmányok a kopogatási hangról. — A ren­des felső tüdőhatár meghatározása. Tarcza : Az orvosi képeztet­és kettős irányának szükségességéről. — A „British Medical Society“ 31-ik évi ülése 1863-ban. — A Hamburgban tartott nemzetközti állatorvosi tanácskozmány. — Vegyesek. — Szerkesztői levelezés. Pest, 181­3. 30.­­se. September 6.

Next