Orvosi Hetilap, 1863. november (7. évfolyam, 44-48. szám)

1863-11-01 / 44. szám

A felhozott eset elég világosan jellemzi a vörös izzagot, melynek röviden ez a képe: nedves vörös, a külhámtól megfosztott felület kisebb vagy nagyobb terjedelemben, maga a bőr helyenkint kieredve, könnyen vérzik, itt-ott újon képződő kül­hámlemezek láthatók. 3) Varas izzag. Alig van kóralak, mely oly hosszú időn át és oly igaztalanúl tartatnék családjától elszakítva, mint épen ez, s még ma is sok orvosnak fáradságába kerül számtalan régi fogalmat legyőzni, s oly eszméket abbahagyni, nemkülönben magát a helyes és termé­­szetes­ felfogáshoz tartani. Épen ezen izzagnál mutatkozott, hogy a kór­alakok vizsgálásának, nemkülönben a kórkép egysége és oszthatlansága felöli fogalom hiánya valóban hely­telenek és nem tudományosak. Hogy a különböző szerzők egy és ugyanazon betegséget különfélekép nevezik, kevésbé lehet roszülni, mint inkább azt, hogy egy és ugyanazon kórkép kifejezésére, az elő­­jöveteli hely szerint különböző neveket választottak, így Willan ezen betegségnek, midőn a fejen és az ar­­czon jött elő, porrigo nevet adott, míg impetigo név­vel jelölte, midőn csak az arczra szorítkozva jött elő. Mások ellenben a nevek készítésénél a külemhez, alakzathoz és a küteg színéhez tartották magukat, honnét származtak: a tinia, achor, crusta lactea, me­­litagra, mentagra stb. elnevezések; ezekből pedig ön­ként következett, hogy midőn általános izzag fordult elő, a testen az izzag legkülönfélébb kifejlő­dési szakai mutatkoztak, egy és ugyanazon betegséget a testtájak szerint különfélekép kellett nevezni, mint ezt Willam­ Batemann, Cazenave és Fuchs képes munkái­ból eléggé láthatni. Hebrának nem csekély érdeme, hogy az egymástól szétszakított alakoknak összesí­tése által mindinkább egyszerűsítésre törekedett, hogy előtüntesse azon különféle elnevezéseknek, melyeknek kórképet kellene kifejezniük, az izzag valódi alakjá­hoz való viszonyát- A mondottak értéke eléggé kitű­n a varas izzag természetszerű lefolyásának leírásából, midőn látjuk, hogy valamely heveny csomócsákból álló izzag rövidebb-hosszabb idő alatt hólyagcsákká fejlődik ki, megtörténhet, hogy ha az ismert vagy ismeretlen ingerek elegendő nagy mértékben hatnak, a hólyag megpattan, s bennéke kiszivárog (1. a vö­rös izzagot). Ez azonban nem mindenkor fordul elő, minthogy az is megeshetik, miszerint ama hólyagosá­ban genysejtek képződése jön létre. Ilyenkor a hó­­lyagcsákból geny-hólyag támad, midőn az előbb sá­vos folyadék helyét geny foglalja el. A genytüsző ben­néke pedig még borítéka alatt elszáradhat, anélkül hogy a levegővel közvetlenül érintkeznék. Ily módon var támad. Másrészről az is előfordulhat, hogy foly­ton ható ingerek által a vörös izzag felületén kiszi­várgó nedv megzavarodik , megsűrüsödik s mint többé-kevésbbé vastag var megszárad. A két izzag-féleség, t. i. a vörös- és a varas izzag kifejlődésük tekintetében egymáshoz igen közel álla­nak, s nem egyszer előfordul, hogy varral járó izza­goknál számtalan oly helyekre is akadunk, hol vör­ös, nedves izzag tenyész. Az utóbbi, úgyszólván vissza­maradt korszaknak főtünete, a bántalmazott felületnek nedvesen maradása állandóan. Ily esetekben megszá­­radás ritkán fordul elő, s így ritkán esik meg a var­­képződés is. A varaknak különböző színére vonatko­zólag megjegyzendő, hogy az a betegséggel össze­függésben nem lévén, annak csak esetleges jelentősé­get tulajdoníthatni. Midőn a hólyagcsákból genyhólyag lesz, a víz­tiszta savós bennek genyes folyadékká változván, ak­kor a megszáradó genyből zöldes sárga réteg jön létre. Ha pedig az említett varral a bőrnek szemöl­­csös rétege lekapartatik, akkor vér szivárogván ki, ez megszáradáskor a vöröstől egészen a feketéig átmenő árnyalatokat mutat. S ha azon a helyen, hol az izzag van, fagyú is választatik el, mint ez az arczon és az orrtájon történ, akkor a var sárgás. 4) Pikkelyes izzag. Ezen alakról az előbbieknél, különösen pedig a vörösnél már emlékezünk. Ilyenkor az izzadmány által felemelt hám fehér pikkelykék alakjában el szo­kott hullani, s azután a csupasszá lett bőrfelületnek vörösségét az előbbi jelenséggel ezen féleségnél jel­leg­zőnek vehetni. A határok, melyek közt ezen izzag vál­­tozhatik, igen nagyok, mert míg egyrészről megtör­ténhet, hogy a pikkelyek által borított felület csak tenyérnyi nagy, másrészről a körfolyamatba az egész bőr be lehet vonva. Midőn az utóbbi a hatalmas izzadmány alatt igen nagy mértékben kifeszülve, meg­­vörösödve és fájdalmas lehet. S ezen két véglet kö­zött a különböző kiterjedési nagyságok és a különféle tájaknak legnagyobb változatossága észlelhető. Ezen ismérvek, melyek a pikkelyes izzagot jel­legzik, már a görög orvosok előtt ismeretesek voltak, s ezért az egész körfolyamatnak pityriasis ('str­vgot­, korpa) nevet adtak, mialatt a hámnak korpaszerű le­válását értették. Nekünk, jelen állásunknak megfele­­lőleg, ezen, némely bőrgyógyászok által mint önálló bajt tekintett vörös korpagot (pityriasis rubra) el kell vetnünk, s azt izzagnak kell tekinteni. Hogy pedig ezen utóbbi és az előbbi alakok között való összefüg­gést kimutathassuk, a fentebbi kísérleti esetekre kell figyelmeztetnünk, tehát mondjuk, a mesterségesen előidézett hólyagcsák és csomócsák várakozó gyógy­kezelés mellett megszáradnak, s korpaszerű­leg levál­nak. Noha a vörös korpagot a pikkelyes izzaggal azo­nosnak kell tekintenünk, mindamellett Hebra tanár­nak megfelelőleg a vörös korpag sajátságos feleségét figyelmünkből kifeledni nem szabad, minthogy egé­szen különös kórképet mutat, mely másikkal össze nem zavarható, s a pikkelyes izzagtól is valóban kü­lönbözik. Ezen kór­folyamatból azonban magának Hebra tanárnak is a rendelkezésére álló roppant anyag daczára csak három megfigyelt lelete van. Mind a három esetnél a következő kórkép mutat­kozott: a betegek, kiknél a betegség kifejlődését ész­lelni nem leheti, mondották, hogy a küteg az egész börfelületen egyszerre jött létre. Csomócsák és hó-

Next