Orvosi Hetilap, 1863. december (7. évfolyam, 49-52. szám)

1863-12-06 / 49. szám

499» Előfizetési ár : helyben egész év 9 frt. félév 4 frt. 50 kr évnegyed 2 frt. 25 kr. vidéken egész év 10 frt. félév 5 frt. évnegyed 2 frt. 50 kr. A közlemények és fizetések bér­­mentesitendők. Hirdetésekért soronkint 14 ujkr. Semmelweis Ignácz, egyetemi tanár szülészeti korodájából. PETEFÉSZEK-TÖMLŐ EGY ESETÉNEK KÓRLEIRÁSA.*) II. A petefészek-tömlő szöveti szerkezete és fejlődési története. Balogh Kálmán tudortól. A kiirtott tömlő átmérője a 4 decimetert majd­nem elérte, s azon helye, hol a medenczebeli szer­vekkel összenőtt, kerekded és körülbelöl egy decimer, átmérőjű volt. Külső felülete szennyes, hamvas szürke, sima és vízfénylő volt, de nem találtatott mindenhol egyenletesnek, minthogy több helyen a kendermag­­nyi nagyságtól, egészen a galambtojás nagyságáig menő gömbölyded dudorodások voltak észlelhetők, melyek mindannyian átteszőknek mutatkoztak , fesze­sek, kocsonya-összeállásuak voltak, s némileg rezeg­tek, mint épen ezt a szilárdabb kocsonyánál tapasz­taljuk. A nagy, úgyszólván anyatömlőnek falai némely helyen az egy centiméter vastagságot még nem érték el, míg máshol jóval túlhaladták, mint ezt, kivált az említett apróbb dudorodások előjöveteli táján lehetett észlelni. Belfelülete szürke és vörhenyes, szinte sima és olyforma ragadós volt, milyen a középsűrűségű mézgaoldat, s egyik helyen másfél deciméter hosszú kolbászszerű duzzanatot lehetett látni, melynek ha­ránt iránya, végein vékony, a környező szövetbe las­­san kint elenyésző, míg közepén egy centiméter vas­tag volt. Előjöveteli helyén az anyatömlő szinte vas­tagabbnak észleltetett. A tömlőből kiürült folyadék szennyes, sötét kávé-barna színűnek mutatta magát, összeállására nézve pedig a hígabb mézgaoldathoz ha­sonlított, s némileg ragadós is volt. Összezsugorodott vérsejteken kívül, melyek elég számosan találkoztak, szövetmorzsalékot és temérdek­eny védszemcséket (Colloidkugeli) a legkülönbözőbb nagyságban lehe­tett kimutatni, az utóbbi az igen nagyoktól egészen az olyan aprókig, melyek még erős nagyítás mellett is igen parányiaknak tűntek elő, szerfelett nagy vál­tozatosságé lévén. Az első ábra a még egészen heveny anyatömlő falából készített függélyes átmetszetet mutatja azon helyről, mely egyszerű volt, s minden dudor és duzza­nat nélkül. Erős nagyítás mellett van előtüntetve, s­­ egészen a belfelületnek felel meg, míg a jobban a külfelület felé esik, s mi onnét túl az utóbbi felü­let felé találtatott, el van hagyva, minthogy errefelé már csak kötszövetet és aé-nél találhatóknál még ki­fejletlenebb kötszöveti sejteket lehetett találni. A köt­­szöveti rostok a fal egész vastagságában előjöttek, s igen finomak, szorosan összetapadók voltak ugyan, hanem mindenhol egymással párhuzamosan futottak le, és soha nem kereszteződtek. A rostok annál tömöttebben foglaltak helyet egy­­más mellett, s annál szorosabban voltak egymással összeszövődve, minél közelebbre estek a külső felü­lethez, s ezzel a kötszöveti sejtek kifejlettsége a leg­szorosabb viszonyban állott, melyek míg annál vé­kony, hosszas és orsóalakú képződményeknek tűntek elő, é­s­d felé mindinkább vastagodtak, s míg amott bennük magvakat sem lehetett észrevenni, ezek az December 6. Pest, 1863. Megjelen minden vasárnap. Megrendelhető minden cs. kir. postahivatalnál , a szerkesztőnél új tér 10. sz., Balogh K. tr. urnái, Ország út 41. sz., és Oster­lamm K. könyvkereskedésében, úttér a kioszk átellenében. ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kórhavárlat közlönye. Felelős szerkesztő és tulajdonos: Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs: Balogh Kálmán tr. Tartalom : gemmelweis trr kórodája. II. Balogh K­­r. : A petefészektömlő szerkezete és fejlődési története. — Schwimmer E. tr. : Az izzag (eczema). Folyt. — Könyvismertetés. Dr. Oppenheimer Z. Lehrbuch der physikalischen Heilmittel. — Dr. Frank M. Taschen-Encyclopaedie der Chirurgie , Geburtshilfe, Augen- und Ohrenheilkunde. — Lapszemle. Derme, halál utáni hőmérsék emelkedésével — Veleszületett bujakór gyógykezelése. Apróbb szemelvények. Tarcza : Toulmouche tanulmányai a gyermekgyilkosság és a rejtett terhesség felett. Folyt. — Budapesti orvosegylet 23. nov. gyűlése és pálya­­műbirálati jelentése. — Természettudományi társulat. — Am. orvosi könyvkiadó társulat ügyében. — October havi jelentés a pesti sz. gyermekkórházból. — Vegyesek. — Pályázat.___________________________________________________________________________________­ l­ső ábra.

Next