Orvosi Hetilap, 1863. december (7. évfolyam, 49-52. szám)

1863-12-06 / 49. szám

2-dik ábra, utóbbi helyeken már egészen világosan, mint petéded fénylő testecsek, minden nehézség nélkül kivehetők voltak. A c és d-től a belfelület felé haladva az orsó­alakú sejtek már nemcsak vastagabbak voltak, s szám­ban gyarapodva, a kötszöveti rostoknak háttérbe való szorulása mellett egymáshoz közelebbre jutottak, ha­nem kennékükben, mely idáig egészen egynemű, tiszta és világos volt, még felettébb apró és igen fénylő, az enyvédanyaghoz hasonló szemcsék jelentek meg. Ezen­­"helytől tovább az enyvédszemcsék a sej­tekben mindinkább számosabban mutatkoztak; minél nagyobb mennyiségben voltak jelen a sejtek, annál vaskosabbaknak tűntek elő. A mag az enyvédszerű átváltozásban eleinte nem vett részt, s csak később, már igen elfajult sejteknél lehetett látni, hogy szinte szemcsézetté lett. Az enyvédszerű változással lépést tartva, azon hosszú nyúlványok, melyek a-tól f-ig a közszöveti sej­tek sarkaitól tova húzódtak mind jobban-jobban, míg végre egészen eltűntek, úgy hogy a belfelület felé már csak nyúlvány nélküli, erősen szemcsézett sejtek jutottak, melyek határai több helyen már nem voltak érdesek, hanem apró pontozatok következtében egyen­letlenek. A belső felületet, közvetlenül erős nagyítás alatt, a 2-dik ábra mutatja , mely annak éles borotva által készült igen finom vízszinti átmetszete. Azon réteget egyéb­­ként, melyből a fen­tebbi átmetszet ké­szíttetett a belfelü­­letről könnyen le le­hetett dörzsölni, s a legnagyobb vigyá­zatra volt szükség, hogy csak valamennyire is tűrhető készítményt csinál­hassak. Míg a függélyes átmetszetű 1-ső ábrában g­­nél a sejtek majdnem közvetlen szomszédságban van­nak egymással, a 2-ik ábrában pedig, mely az előb­bire függélyesen eső metszet, azok egymástól sokkal inkább szétesnek, s a kötszöveti rostok is (2-ik ábra a) inkább kivehetők, mi arra mutat, hogy a sejtek az egymásfeletti rétegekben sűrűbben halmozódtak föl, mint lapterület szerint egymás mellé helyezkedtek. A 2-ik ábrában továbbá b, d, c és f-nél az anyasejtben magzatsejteket láthatni, míg c-nél a nagyobb sejt mellett kisebb vehető észre, s igen valószínű, hogy ezen egymás melletti két sejt ugyanazon a­nyasejtből képző­dött, s ezen sejt burkának szétesése után szabaddá lett magzati képződmény, d-nél (a felsőbbiknél) a két, magvakkal ellátott magzatsejt felett, nagyobb, fénylő és hosszas testecs látszik, mely részint a sejtekben, részint az ezenkívül található enyvédszemcséktől ab­ban különbözött, hogy míg ezen utóbbiak a hamany­­lúg hatásának ellenállottak, ő maga az említett ható­szer befolyása következtében egészen és egyszerre eltűnt. S minthogy a magvak átalában hasonlóképen viselték magukat, azon képződményt szinte magnak tartom, s egyszersmind annak tanúbizonyságául tekin­tem , hogy a magzatsejtek képződése az anyasejtek magvainak részvéte nélkül is végbemehet. A magzatsejteknél, melyek az anyasejtekben foglalnak helyet, igen méltán azon kérdés merülhet föl, hogy hol van a határvonal az előbbiek és az anyasejtek magvai között. Sokszor a magzatsejt magva nem képződött, s az anyasejt magvához igen hasonló, míg más alkalommal a magzatsejt magvával együtt az olyan maggal, melynek magtestecse van, igen megegyez. Itten az eczetsav hatása határoz, mely a sejtképződményeket részben feloldván, a határvonalak élességének veszélyeztetése nélkül azokat áttetszőb­­bekké teszi, míg ellenben a magvak általa mitsem vál­toznak. Ily módon lehetett a 2-ik ábrában b, dés /-nél felvenni, hogy a sejtben található testecsek között mi fiatal magzatsejt, s ismét hogy mi tekinthető mag­ként, s ily módon lehetett c-nél található kisebb sejtre nézve is mondanom, hogy az nem szabad mag, közepén lévő magtestecscsel. Midőn valamely sejtben nagyobb, éles határú petéded vagy gömbölyded és egynemű, világos testecset találunk, nem kell mindjárt mon­danunk, hogy az mag, hanem először az eczetsavat kell igénybe vennünk, midőn nem egyszer meg fog történni, hogy mit az első látszatra magnak lettünk volna hajlandók tekinteni, am a kémszer behatására csakúg­­ megvilágosul és elhaloványodik, mint az anyasejt maga. Az eczetsav fel fogja deríteni, hogy az előttünk levő képződmény magzatsejt-e magvával vagy enélkül, míg ha az illető képződmény a sejtek belsejében eczetsav által nem változik, kettőre gon­dolhatunk, t. i. a) magra magtestecscsel vagy a nél­kül , s b) enyvédszemcsére, esetleg belsejében kisebb eny­védszemcsével; a kételyt a tömény hamánylag fogja eloszlatni, mely a tárgyüvegen levő elég nagy fokú melegítéskor a magvakat menthetlenül elroncsolja, míg ellenben az enyvédszemcsék hatásának még akkor is mindvégig ellenállanak. S valóban enyvédszemcsé­­ket úgy az 1-ső, mint a 2-ik ábra sejtéiben bőven le­hetett találni, melyeket a gyakorlott szem már halo­­ványabb voltuknál fogva is mindjárt enyvédszemcsék­­nek ismer föl. Ilyen enyvédszemcsék voltak a sejtkö­­zötti anyagban is, s pedig nemcsak a többé-kevésbé szépen látható kötszöveti rostok (1-ső ábra és 2-dik ábra a) között találtattak, hanem még némely helyen a kötszöveti rostokat megszakítva egymásután sorjá­ban következtek. Az enyvédszemcsék száma a sejtkö­­zötti szövetben a tömlő belfelülete közelében legna­gyobb volt, s a külső fal felé a szövet tömöttségének megfelelőleg mindinkább kevesbedett, míg végül azon irányban egészen eltűntek. Térjünk mostan át az említett kolbászszerű duz­zanatra, melyet felmetszvén, benne kevés nyálka­­szerű folyadékot lehetett találni, míg belső felülete fehéres, sikamlós és fekvése hosszanti irányának megfelelőleg­ redőzött volt. A falzat szöveti szer­kezetére nézve az anyatömlő faláéval megegyezett, míg bennéke enyvédszemcsék halmazával keverve oly sejtekből állott, milyenek a falzat belső felüle­tén már leírattak. Szóval ezen duzzanatot fiók-töm­lőnek lehetett tartani, mely minden irányban egyen-

Next