Orvosi Hetilap, 1864. február (8. évfolyam, 6-9. szám)

1864-02-07 / 6. szám

Pest, 1864. 40* mx* Február 7. ORVOSI HETILAP Honi s külföldi gyógyászat és kórbavárlat közlönye. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tr. Tartalom: Balassa János tanár . Az absolut nyugalom , — mint gyógyhatány — ügyéhez a lobos­­zbántalmak gyógykezelése körül. Folyt. — Láng Gusztáv tr. : Pólya tr. és a félkörü csatornák gyanítólagos szerepe. — Könyvismertetés, J.H. Bennett. Clinical Lectures and Principles of Medicine Folyt. — Lapszemle. Oleandrin nehézkor ellen. Baptista Anctoria. Dandelle titkos szere pustula maligna ellen. Apróbb szemelvények. Tárcza: Than Károly tanár: Az anyag benső szerkezetéről. Vége. — Gyöngyösi levelezés. — Budapesti orvosegylet. — Vegyesek. — Szerkesztői levelezés. ____ ______________ Megjelelt minden vasárnap. Megrendelhető minden cs. kir. postahivatalnál, a szerkesztő­­­cégnél ujtér 10. sz . és Kilián Gy. könyvkereskedésében, váczi­­utcza Parkfrieder féle házban. Előfizetési év: helyben egész évre 9 frt. félévre 4 frt. 50 hr. vidéken egész évre 10 frt. félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bére­ntesitendők. Hirdetésekért soronkint 14 ujkr. Az absolut nyugalom — mint gyógyhatány — ügyéhez, a lobos­­zbántalmak gyógykezelése körül.1) Balassa János, egyet, tanártól, a lobosan bántalmazott ízület részeinek egyarányos helyzetét és nyugalmát biztosítjuk, nem támogatjuk-e azt épen gyógyiparos működésében ? vagy nem mér­sékeljük-e azt és nem adunk-e annak jótékony irányt, gyakran túlhajtó erőlködéseiben ? Mindannyian, kik a természet működését lobos­­zbántalmaknál észleltük, első jelenségül látjuk, hogy az illető ízület mozgási köre csökkentetik és hogy az egy vagy más irányú helyzetbe rögzíttetik. Mindkét jelenet fennáll mindaddig, míg a lábfolyamat tart. Minden esetleg, vagy minden kisérlet arra, hogy a bántalmas ízület mozgattassák és az elfoglalttal ellen­kező állásba téríttessék, határozottan akadályra talál és a lábfájdalomnak élénkítésével jár együtt. De mihelyt enyhül vagy tűnik a láb, enyész az ízületben is ezen mozgási korlátoltság és konok rögzítettség is. A nyu­galmat és egyarányos helyzetet tehát a természet maga hozza létre, mint a lábfolyamat szükségképeni következményét és végigleni kísérőjét. A természet ezen nyugalmat az izmok és izompa­­matok erejével intézi, melyek idegi átterjedés folytán állandó egybehúzódás alakjában működnek; ezenfelül a szomszéd tagra vagy törzsre támasztatja a beteg végtagot. Mindez a lábfolyamat tartamával együtt jár és a természetnek ösztönszerű védvét képezi azon nyomás és rongáltatás irányában, mely az Ízület mozgásából a lobos térre háramol. A bántalmazott ízületnek ezen ösztönszerű nyu­­galmaztatása képviseli a természetnek tényleges gyógy­­hatányát azon kórfolyamat legyőzése körül, melynél úgy a vérkeringés, mint az anyagcsere és tápláltatás felmagasztalt tevékenységbe helyezvék. Ezt és ennyit tesz a természet, mely fenne ml­tett készülékei kíséretében a szóban levő k­ó r a 11­a­po­tot gyakran bá­mulatosan legyőzi.­­ És ezt teszi a művészet is, azaz nyugalmat és egyarányos helyzetet szerez az ízü­letnek , midőn annak lobos bántalmainál az eltávolit­hatlan kötést alkalmazza. Utánzása tehát a természet *) L. lapunk ez évi folyamának 1-fő számát. (Folyt.) Az eltávolithatlan kötés által eszközölt absolut nyugalom fényoldalának vázlatát előre küldve, térjünk át annak körülírásához, azaz gyönge és homályoldalainak vonalozásához. A csirizkötésnek lobos­­zbántalmaknál első meg­lepő eredményű­ alkalmazásai után úgy látszott, mintha mindenütt ily csodaszerű hatást volna az képes eszkö­zölni.­­ Azonban következtek esetek, hol a moz­­gathatás körén kívül helyezett izületi bántalom javult ugyan, de korántsem enyészett volt el; és a hol nem fejlődött az vissza, hanem a lábnak természetszerinti kimeneteit követte; vagy végre, hol az absolut nyuga­lom jótékony behatása alatt visszafejlődni látszott, hogy a kötés eltávolítása után idő múlva kiújul­jon és végzetszerű­ lefolyását kövesse. — Ilyen és ezek­hez hasonló tapasztalatokat tettek a gyógykezelés ezen eszközével, az azt igénybe vevő ügyfeleink is. — Ezeknél fogva mi volt természetesebb, minthogy az absolut nyugalomnak mindent ígérni látszó értéke leszállittassék, vagy hogy az egyesek által csü­ggetegen ejtessék el. Hosszas észleleteink folytán mi kellő értéke sze­rint tanultuk ismerni, ezen gyógyhatásy mivoltát és józan meggyőződéssel nyilváníthatjuk, miszerint az a gyógyulási folyamat közvetítésére nézve annyit nyújt, mennyit természeté­nél fogva nyújtani képes, és hogy min­den eddig ismert gyógyhatány­ok között a lobos­­zbántalmak gyógyulási folya­mára nézve mégis legtöbbet eszközöl. Eb­béli meggyőződésünket bizonyítani, illetőleg az abso­lut nyugalomnak javalati mozzanatait körülírni jelen soroknak czélja. Lássuk erre nézve mindenekelőtt, mi történik szloboknál a természet részéről? és midőn

Next