Orvosi Hetilap, 1864. március (8. évfolyam, 10-13. szám)

1864-03-06 / 10. szám

Pest, 1864.­­ Ou marn Martins 6. ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. K­y-d­exadlik. m-- IVI­I ■■■­­Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tr. Tartalom: Batizfalvi Sámuel tr.: Újabb adat a szokványos oldal-germezgi­rnye gyógyításához. — Két törvényszéki orvosi eset. — Könyvismertetés. Koller Gyula tr. : Compendium der Helicologie nach der wiener Schule. Von Dr. L. Ulmer. — Lapszemle. Vékonybél elzáródásának egy esete, Fiedler tr.-tól. Mákonynyaki mérgezés, Beaupoil tr.-tól. — Apróbb szemelvények, Tárcza : Török János tr.: A magyar orvosi könyvkiadó társulat által kiadandó könyvek tárgyában. — Budapesti k. orvosegylet. — M. k. természettudományi társulat. — Vegyesek. — Igazítások. Megjelen minden vasárnap. Megrendelhető minden cs. kir. postahivatalnál, a szerkesztő­ségnél ujtér 10. sz . és Kilián Gy. könyvkereskedésében, váczi­­utcza Parkfriederféle házban. Előfizetési ár: helyben egész évre 9 frt. félévre 4 frt. 50 kr. vidéken egész évre 10 frt. félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérm­űtesitendőik. Hirdetésekért soronkint 14 ujkr. Újabb adat a szokványos gerincz-oldalgörnye (Scoliosis habitualis) gyógytanához.*) Közli Batizfalvy Sámuel Jr., gyógyintézeti igazgató. A következő kereset elég tanúságot tesz azon ész­szerű tapasztalat helyességéről, melynek folytán több ízben azt állítottuk, hogy a czélszerű testegyenészt gépek általi kezelés és a svéd gyógy­testgyakorlat egy­idejű helyes alkalmazása üdvös eredményre vezet a szokványos gerinczoldalgörnye gyógyításánál. Az egyoldalúság s az úgynevezett egy és ugyan­azon szerre kizárólagosan irányzott kezelés itt mit sem használ. Azon gyógyeredmények, melyeket a szokványos gerinczoldal görnyénél napjainkban elértünk, azon pontosság és következetesség eredményei, melyek csu­pán szakértő orvosi felügyelet alatt e czélra jól beren­dezett gyógyintézetben eszközölhetők. Mert ki fogná tagadni, hogy a gerinczoszlop ilyetén elferdüléseinek gyógykezelése valóban sok időt és fáradságot igényel, valamint az orvos, úgy a beteg részéről is. Mindezen ne­hézségek daczára az érintett kórállapot szakértő keze­lése eléggé jutalmazó, ha megfontoljuk, hogy a nevezett baj, — melynek természete fölött a karbúvárok még mindig sokat vitatkoznak — magára hagyatva, a test növésének befejeztéig folytonos nagyobbodásban van, és nem vezet csupán nagy­fokú elferdüléshez, hanem különféle az átalános egészséget zavaró s legmagasabb fokain az életet veszélyeztető működési zavarokat szül, különösen pedig annak görvélyes és angolkóros alakja. Gyakran tapasztaljuk, hogy a test kifejlése után jóval később fellépő gyermekágyi bajok a szunyadóge­­rincz-bajt újra előidézik, s a gerinczoldal görnyének igen makacs és idült alakjait hozzák létre. Nagyon hibás azok nézete, kik azt hiszik, hogy az ilyen fontos ba­jokat vánkosokkal s vatázott ruhákkal fedhetik el a világ szemei elől, mialatt ezen kendőzés folytán, a vé­szes ellenség bántatlanul garázdálkodik. Imhol a kereset . Másodfokú szokványos hát­ ágyéki oldalgörnye (Scoliosis dorso­­lumbalis habitualis, gradus secundi). Gyógyult testegyenészt kezelés és svéd­ testgyakorlat által. D. J. 13 éves leányka. Egyes szerencsés lefolyású gyer­mek bajokon kívül mindig egészséges volt. Ennek daczára nyolcz éves korában — szülei előtt ismeretlen okból — gerin­­cze oldalirányban ferdí­ani kezdett. Ezen elferdülés eleinte figyelemre is alig méltattatott s csekély aggodalmat okozott. Azonban idő folytán, midőn a gyermek komolyabb iskolai fog­lalkozásra szorittatott, a baj mindinkább növekedett. S miután egy álló évet gyógyíttatása miatt, — de siker nélkül — Bécs­­ben töltött volna, a gyermek szülei 1862-ki nov. 9-én segélyért intézetünkhöz fordultak. Az elferdült leányka gerinczoszlopa megfordított Λ alak­ban hajlik el a rendes iránytól. A gerinczoszlop a háttájon 1­­/%­ jobbra, az ágyéktájon pedig 3/4' balra hajlik a test közép vo­nalától. Efelett a gerinczoszlop csigolyái az elferdülés felső ívén balra, s az elferdülés alsó ívén jobbra saját hossztengelyük *) Elő­adatott a budapesti kir. orvosegylet 1864-ki február 27-kén tar­tott rendes gyűlésében.

Next