Orvosi Hetilap, 1864. szeptember (8. évfolyam, 36-39. szám)

1864-09-04 / 36. szám

591 592 is el kell ismernünk, hogy némely légdagos betegek, kik mindig zsebükben hordják a Morison-labdacsokat, vagy valamely „elixirium proprietatis “-t, s kik igen elégedetlenek önmagukkal, ha valamely napon három­­négynél kevesebb látogatást tettek a cabinet d’ aissance­­ban, sokáig viszik ezen életmódot szembeötlő ártalom nélkül, de mindez csak felszín, melynek valódi értelme ott keresendő, hogy az ily eljárást követők, ha — mint többnyire — nagy evők, sőt bővebb szeszesitalnak is kedvelői: dús ebéd végén vagy nem sokkal utánna fejhevülések, haspuffadás, innen eredő mellszorongás sat. által gyötörtetnek, melynek okát az észszerű orvos az emésztési folyamat által előidézett hasi vérbőség­ben, időleges nedvtuláradásban fogja keresni s ezen elv szerint elhárítani. Az ingencz azonban más oldalán fogja a dolgot és a túlbő bevitelt megfelelő bőség­i kivitel által igyekszik egyensúlyozni, mi neki látszó­lag sikerül is, látszólag mondom, mert míg a különben egészséges szervekkel bíró ingencz gyors anyagcse­réje ép oly rövid idő alatt áthasonítja a bevett táplá­lékokat, mint a­hogy nála a visszafejlődési folyamat siettetik, addig a légdagos betegnél az áthasonítás sokkal lassabban haladhatván — az élenyités és vér­keringési értékének leszállítása miatt —, ily szerelés mellett egy adott idő alatt sokkal több, még műkö­désre alkalmas szerves anyag bontatik szét, mint mennyit a szervezet az ujból bevett táplálékból kidol­gozni képes, s ezen egyensúly-tévesztés az egyén és eset természete szerint előbb-utóbb a szervezet beható megrontásában külölendi magát. Midőn ekként a végletekből minden észszerű orvos tartózkodni fog, másrészt nem szabad kevésre becsülni azon fontosságot, melylyel az ily betegeknél az emésztés könnyítése és a bélürülések rendezése bír, csakhogy erre nézve sokkal helyesebben járunk el, ha a betegtől elvonjuk mindazon eledeleket, melyeknek emésztése sok időt igényel és bő­tégképződéssel jár, melyek sok használhatlan ürítékanyagot hagynak, az izgató fűszereket, erős szeszes italokat. Netaláni szék­rekedés könnyű oldozó­szerek által hárítandó el, s meg kell említenünk, miszerint ily esetekben sokkal kellemetesebb hatását észleltük a rheumnak kis adag alpe­s szikel vagy hamagsókkal, mint a magukban hasz­nált közép sóknak vagy keserű vizeknek, s ismét az utóbbiaknak adunk előnyt a tömör közép sók fölött. Hol valódi alhasi vérbőség mutatkozik, ott időnkénti nadályozás, az észszerű javallatok hatásai közt két­ségtelenül könnyebbséget szerzene a betegnek. Ide kell soroznunk a máj vérbőségét és túltengé­­sét, mely néha kopogtatásilag is kimutatható és ha­sonló szerelést kíván. A távolabbi következmények közül a vízfejűi­ az,a­mely legjelentékenyebb és legszomorubb. Azonban itt­ is meg kell különböztetni a savó-gyülemeket, a helyek még jó éveikben levő vérdús, elég jól táplált egyének­nél előfordulnak többnyire kitűnően accentuált tüdő­­térbeli második hang és nagyobbodott máj kíséreté­ben néha az egész hasra kiterjedő érzékenység mellett; az ily esetekben a máj vagy végbél környékére alkal­mazott vérszívók, könnyebb középsók, egyes esetekben az édes higany hashajtó adagban, megszorított étrend­del szövetkezve, betegeinket kiépítették a vízkórból. Ellenben azon vizenyek, melyek kiaszott, sápadt lég­­dagosaknál, nagyfokú fuladás, éjjeli álmatlanság, lázas mozgalmak és étvágytalanság mellett megjelentek, a lassan közeledő halál előpostáinak mutatkoztak. Azon hörg-görcs rohamok, melyek a légdagot ese­tenként a legkínosabb betegségek egyikévé teszik, mindenekelőtt mérsékelt hőfokú, tiszta léget azután szunyáit igényelnek; ez utóbbit úgy mint az atropi­­num sulfuricumot bőralatti befecskendések alakjában is a bolygideg menetében biztos sikerrel alkalmazták, mely azonban a nagyon sülyedt betegeknél, hol a lég­­dag foka és terjedelme kitűnő volt, természetesen teljes nem lehetett. Egy betegünk saját ösztöne nyo­mán hideg borogatásokat alkalmazván mellkasára, enyhítette mindannyiszor rohamait. Átmenvén ekként a hólyagcsás tüdőlégdag és kö­vetkezményei gyógyításának főmozzanatain, a mon­dottak fölvilágosításául néhány kóresetet függesztünk, melyekre a szövegben részint már hivatkozás is történt. (Vége követ.) Az elhizottság alakjai és azok gyógykezeléséről. Közli Koller Gyula Jr. Az „OHL.“ i. e. 27-ik számában általánosságában adtuk elő az elhizottságra vonatkozó újabb nézeteket, franczia kút­­forrás után. Azóta az angol szakirodalom is hozott eme tárgy­ról kimerítőbb dolgozatot dr. Smith Edward tollából (1. The Lancet 1864 május 14 és 21), melynek tartalmát a tárgy fontosságánál fogva olvasóinkkal kivonatban közölni akarjuk. Az elhizottság újabban nagy mértékben vonta magára az orvosok figyelmét. Örömmel üdvözöljük azon helyes néze­teket, melyek e tárgy körül uralkodni kezdenek, és a tudo­mány által szentesített elvekkel összhangzásban főleg az étrendi szabályok fontosságára támaszkodnak. Nem szenved kétséget, hogy azon eszközök, melyek a test túlságos térimé­­jének megcsökkentése czéljából ajánltatnak, valóban exact élettani ismeretekből folynak, s eléggé ismeretesek az orvosok nagy többsége előtt. Azonban nem kevésbé bizonyos az is, hogy az esetek nagy számában az alkalmazott szerek túlságos erőszakkal és gyorsasággal hatottak, úgy hogy a test ter­méje a rendes mértéknél alább szálott, az életműködések egyensúlya zavarba ejtetett, a szív erélye és az áthasonítási képesség pedig jelentékenyen gyengítettek. Ily módon a szervezet összes zsongja megcsökkenvén, tettleges gyengeség idéztetett elő s a jövőre nézve komoly betegségek alapjai vetettek meg. Különbséget kell tenni azon egyének közt, kik elhizottság miatt az orvoshoz for­dulnak. Vannak köztük olyanok, kik csupán kidomborodó altesttel bírnak, egyébként pedig semmi­féle alkalmatlanságot nem éreznek potrohosságuk következté­ben , holott mások a kidomborodó húson kívül is kisebb vagy nagyobb mértékben sanyargattatnak az általános elhízottság kellemetlenségei által. Az elhízott egyének ezen két osztályá­nál korántsem szabad ugyanazon gyógykezelést alkalmazni. A. A nagy has, a test egyéb ter­méjének mérsékelt nagyobbodása mellett igen gyakran a belek kitágulásának köszöni eredetét, nem pedig a zsír túlságos fölhalmozásának. Oly egyéneknél, kik sokat esznek, jelentékeny mennyiségben szoktak az étkek maradványai visszatartatni a bélcsatornában, mely rendesen szelektől is van kitágítva. Az egyének ezen neménél azonkívül lassan megy végbe a kenyér és egyéb növé­nyi eledelek megemésztése, úgy hogy minden étkezés után világos puffadtságot s fölfúvódást éreznek. Mindehhez csak­hamar székrekedésrei hajlam csatlakozik, mely a hashajtó szerek folytonos használatát teszi szükségessé, mikből ismét

Next