Orvosi Hetilap, 1864. október (8. évfolyam, 40-44. szám)

1864-10-02 / 40. szám

4. 6. mm. Meg­jelen minden vasárnap. Megrendelhető minden cs. kir. postahivatalnál, a szerkesztő­ségnél, ujtér 10. sz., és Kilián ffy. könyvkereskedésében, váczi­­utcza Parkfrieder-féle házban. ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tr. Tartalom : Sigmund K. tanár : Kérdések a bujasenyv köréből. VII. — Czermák N. János t­r.: Eszköz oly ideghatási folyamatok értel­mezésére, melyek hozamosan történő mozgásokat idéznek elő és szabályoznak. Vége. — Könyvismertetés: Die Krankheiten des Herzens und der grossen Gefässe, von Dr. Fuller. — Lapszemle: A leucaemia egy esete. — Peték a petefészki tömlőben. — Koponyasértés, czukros húgyár, gümőkór, göcs a 4-ik agygyomrocsban. — A gégesíp bujakór­ fekélyedésének esete. — Apróbb szemei. Tárcza. A magyar orvosok és természetvizsgálók X-ik nagy­gyülése M.-Vásárhelytt. II. — Adat tiszti orvosaink állásához. — Vegyesek. — Szerkesztői levelezés. Pest, 1864. Előfizetési ár: helyben egész évre 9 frt, félévre 4 frt. 50 kr. vidéken egész évre 10 frt. félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesitendők. Hirdetésekért soronkint 14 ujkr. October 12.fe M ^olcaadLik «-m fV» ■ > -» ■■■ . Kérdések a bujasenyv köréből.*) Sigmund K. tanártól Bécsben. VII. Az imént hazatérve szünnapi utamról, mely en­gem a többi közt Savoyának némely völgyeibe s a Monte-Rosa hegycsoportulatához vezetett, szabad időm utolsó óráját arra használom fel, hogy a buja­kórra vonatkozó kérdésekre a válaszokat folytassam, mire épen ezen kirándulás alatt tett tapasztalataim szolgáltatnak alkalmat. Olaszországi collegáink szintén czivakodnak ügy­­féliesen a bujakór „legjobb“ gyógykezelése felett; ők is, mint némely szerencsétlen német ügytársaink, oly módon vitatkoznak, mely a tárgynak minél keve­sebbet s csak egyes személyeknek használhat ; közöt­tük is kevés van, ki előtt tisztán állana, miszerint mai nap a hujakórnak határozottabb kórisméje az, mire leginkább szükségünk van, s hogy e nélkül minden polémia a gyógybánás felett merőben alaptalan. A párisi iskola még mindig uralkodik az apenninek-túli orvosi tudomány felett. Mindamellett a lyoni fiatal iskolának számos czikke vétetett fel a lapokba, s né­hány év óta a német értekezések is, bár sokszor hiá­nyosan , sőt mondhatni igazságtalanul fordittatnak le. Átalában a józan nézetek a syph­ilisről s annak egy­szerűbb gyógykezelése mindinkább itt is terjednek, s állíthatom, hogy a hajnak enyhébb alakjait különösen kórházakban észlelhetjük. Ellenben kisebb városok­ban és falun a senyvnek erősebb terjedtsége feltűnik, s Savoyának és a felső alpesi Olaszországnak legtávo­labb hegyi faluiban és elrejtett helyiségeiben,— a nizzai tengeri alpeseken kezdve, fel egészen Bormioig — mindenhol tapasztalható. Én ezen vidéket az 1848 előtti időben, a múlt évtized elején s az utolsó három nyár alatt ismételve meglátogattam; az imént említett elterjedés most valóban feltűnő, s mi joggal kérdhet­jük, hogy mi az oka ? A választ ezen kérdésre könnyen megtaláljuk, ha­­ e vidékek jelenjét múltjukkal összevetjük. A háború­­ ismételve vonult azokon keresztül, s katonaság és g­e­n­s d’ a­r­m­e - o­k állandó lakást vettek ott, hol azelőtt kétszintű kabátot soha sem láttak. A katona állí­tás most számosabban és erélyesebben vitetik véghez, mint valaha; ellenben a katona könnyebben és gyak­rabban kerül vissza szabadsággal hazájába mint az előtt, hogy onnan épen olyan gyakran távolfekvő állo­mására ismét visszatérjen. Az önkénytesek s a gyak­ran titokban összegyülekező pártosok (Mazzini, Gari­­baldi-féle hívek sat.) száma épen ezen hegyi vidékeken jelentékenyen szaporodott. Ilyen mozgalmak mellett, a fiatal s kétségkívül gyakran igen deli és csinos társaság­ban természetesen szaporodott azon mulatságok száma is, melyek alkalmával a két nem gyakrabban s bensőb­ben is jön érintkezésbe egymással, mint azelőtt. Nem­zeti ünnepélyek, év- és névnapok, barátkozások sat. szintén napi­renden vannak. A bujakór terjedésének egy másik tényezőjét a v­a­s­ú­t­a­k képezik. A munkások az alpesi vidékeken összecsoportosulnak, az utazók tömegesen oda özönle­nek, s mindezen tömegek a csoda szépségű vidék ki­tűnő posta- és országútain száz meg száz irányban az alpesek és jegesek legtávolabb rejtekeibe szétszóród­nak, hol az idegenek számára az olasz s különösen a svejczi kényelmes házakat emelt, kényelmesbbeket, mint némely „vendégfogadó“ Felsőausztria és Tirol „városaiban,“ melyben az ember a valóban szép vidék­ről igen sokat hallhat, de minél kevesebbet élvezhet. Ezen osztrákoknak még semmi sejtelmük sincs azon ezer meg ezerjó kedvű és vagyonos utasok áramá­ról, mely az olasz és sweitzi hegylánczolatokon keresz­­tülvonul, annál kevésbé veszik számba azon roppant kereskedelmi forgalmat, mely e népvándorlás­sal karöltve jár. Ezen forgalom, mint mondám a buja­kórt is hozta az országba, miről a fő gyülhelyeken különösen meggyőződhetünk. A harmadik tényező végre a társadalmi vi­szonyok átalakulásában fekszik, mint min­denütt: a házasságok száma csökkent, a házasságon kívüli együttélés szaporodott; ezen tény mindenhol *) Lásd lapunk 1859-ik évi folyama 30 és 31, az 1860-ki folyam 24 és 36, az 1862-iknek 7 és az 1863-ikinak 2-ik számát.

Next