Orvosi Hetilap, 1864. november (8. évfolyam, 45-48. szám)

1864-11-06 / 45. szám

szétfolyó volt. A májsejtek igen nagyok, duzzadtak, zsírcsep­­pekkel túlhallnozottak és szétesésben levőknek látszottak, míg a kötszövet jelentékenyebb kifejlettsége nem észleltetett. Az epehólyagban sok sötét­zöld és híg epe. A lép nagysága a szokottat jóval felülmúlta, lágyabb összeállású volt, s a kötszövet, mely rendes kifejlettséget mutatott, lazábbnak találtatott. A garat, bárzsing és a gyomor vörös-barna, megduzzadt­­ nyákhártyáját könnyen szét lehetett dörzsölni, s szürkés, sűrü­­ anyaggal fedezett, mely genysejteket tartalmazott; az emész-­­ nyemirigyek nagy részben el voltak rongálva, míg a genye- i­dési folyamat részint a hámsejtek, részint pedig a nyákhár­­tya alatti kötszövetben ment véghez. Az izom­rétegek és a­­ hashártya, illetőleg a burkoló kötszövet valami említésre­­ méltót azonkívül nem mutattak, hogy az előbbiek szennyes zöldesen néztek ki, mely küleme a vékonybeleknek is meg­­­volt, míg lakhártyájuk halaványnak és sűrű zöldes nyálkával fedve találtatott. A hurkabélben semmi említésre méltó. A jobb oldali vese szokottnál kétszer nagyobb, s a sza­­kadékony vörös-barna rostos hártyát a legnagyobb könnyű­séggel le lehetett választani. Szabad felülete halavány fakó­sárgán nézett ki, míg határrészei gömbölydedebb idomot mutattak. Összetartását lágynak lehetett mondani, a metszési felületen pedig a kéreg és a vellőállomány közt semmi különb­ség se látszott, hanem egyenletesen halavány fakó-sárgának­­ mutatkozott, s folytonosan szennyes szürkés, kevéssé híg folya­­j­dék szivárgott elő, melyen számtalan apró és fénylő cseppecs­kék úszkáltak, ezek közül többen azután nagyobb cseppekké összeolvadván. Ezen kiszivárgó folyadék zúrcseppeken kívül többé kevésbé zsírszerűen átváltozott és megrongált húgycsa­­tornácskabeli hámsejteket foglalt magában. Nyomáskor az említett folyadék kiszivárgása fokozódott. A szürke folyadék mellett még vékony véres csíkok is látszottak, ezek azonban szerfelett gyéren vétettek észre. A húgycsatornácskákat, melyek a szokottnál sokkal vastagabb voltak, egymástól könnyen szét lehetett választani, s megduzzadt, zsírszerün egészen átváltozott hámsejtekkel voltak tele, melyek idesto­va egymásra rendetlenül felhalmozva feküdtek, nemkülönben kisebb nagyobb mértékben szétesés nyomait mutatták. A sajáthártya a zsírszerű átváltozásban nem vett részt, de nem volt haránt irányban szakadékon, mint ez közönségesen elő­fordul, hanem ellenkezőleg hosszában egyszer vagy kétszer szét lehetett hasítani, azután pedig szokott átlátszósága is hiányzott, s igen homályosnak, de egészen egyneműnek tűnt elő. Vélem, hogy egyszerűen vizenyője volt jelen, mint szinte a vesebeli kötszövet, a zsírszerű átváltozás minden nyoma nélkül, szinte csak duzzadt és szakadékony volt. Mennyiben vesebeli edényeket elkülönöznöm sikerült, ezeken nagy duz­­zadtságon és szakadékonyságon kívül valami emlékezésre méltót látni nem lehetett. A baloldali vese a jobb oldalinál valamivel kisebb és barna-sárga volt, metszéslapján pedig a véres csikók vasta­gabban és sűrűbben látszottak; egyébként azonban a jobb­oldalival úgy szaba­dszemmel, mint górcsői leletre nézve meg­egyezett, így a rostos hártya szinte könnyen levált, a metszés­­felületen elő szivárgó szennyes szürke folyadékon, szinte szám­talan zsírcseppecske úszkált, s míg a húgycsatornácskák hámsejté a zsírszerű átváltozás jelentékeny fokát tüntették elő, a saját hártya, a kötszövet és a véredények vizenyő­­ben voltak. A húgyvezetékeken és a húgy­hólyagon, mely utóbbi üres volt, mi­emlékezésre méltót sem lehetett látni. Úgy az egyik mint a második vesében a Bright-féle kór első szaka volt jelen, csakhogy a jobboldali a kifejlődés elő­­­haladottabb fokán volt, minthogy itt már a zsírszerű átválto­zás a vérteltségen túlsúlyra emelkedett, míg ez a balolda­linál a zsírszerű átváltozással egyensúlyban állott. 13 hogy a Bright-féle vesebántalom nem a vörhenyhez véletlenül csatla­kozó bonyodalom, hanem annak egyik kiegészítő része, arra nézve a közlött eset például szolgál, mint szinte a vörheny kiegészítő és nem bonyodalmi részeiként tekinthető meg a torok nyakhártyájának lobja is, mely itt a szokottnál nagyobb kiterjedésűvé lett. Könnyen megesik, hogy a toroklob az orr nyákhártyájára átterjed, míg az már ritkaság, hogy a gégébe is behatoljon, azt pedig a legritkább esetek közé sorozhatjuk, midőn a gégesipon és a hörgőkön tovahaladva a tüdőkben, nagy mérvű vérteltséget (hyperaemia) és tüdővizenyőt eredmé­nyez, mint ez a jelen esetben megtörtént, hol még nevezetes a nyákhártya bántalomnak a bárzsingon át a gyomorra való kiterjedése, míg a nyombélben valami kóros folyamat nyomára többé nem lehetett akadni. Figyelmeztetni akarok még a májra, mely a zsírszerű átváltozás nagy fokát mutatta, s itten mintegy magától támad a gondolat, hogy ez szinte nem tartozik-e a kóralak összegéhez, mint odavaló a Bright­­féle vese. A hámsejtek, nagyobbultával a májbeli edénykék­nek össze kellett nyomatniok, miből megérthető a máj halvá­nyabb színezése, valamint némileg a lép vérbősége és túlfej­­lettsége is, noha másrészről a belek rendes vértettségét tekin­tetbe véve, az is hihető, hogy a lép vérbőségében magának a jelenvolt körfolyamatnak is volt némi része, valamint ezt az agyburok- és agybeli vértettségre nézve sem lehet eltagadni. Végül figyelmeztetek még arra is, hogy a láz a kiütés megjelenésével nem szűnt meg, mint ezt némelyek a heveny ketegekre nézve jelegzőnek mondják, hanem továbbtartott, sőt fokozódott, egészen a beteg haláláig. A váltóláz tanához.") Stoy Jakab tr. nyug. ezredorvos, Komáromban. (Vége) A váltóláz ismétlődésének oka, tapasztalatom és meggyő­ződésem szerint más nem lehet, mint az hogy a tulajdonképi betegség, a váltókór, melynek a váltóláz csak kórjele, folyvást fenntartatik azon ok által, mely azt először is előhozta, t.­­ a kórgerj által, melynek jelenléte a testben, név szerint a vérben képezi a kór lényegét. A­míg a szervezet mindig új meg új gerjmennyiségeket felvenni kénytelen, addig az ismétlődések beállanak, annál inkább, minél nagyobb tömöttségben létezik az a légkörben és minél nagyobb az aránytalanság a gerj fel­vétele és kiválasztása között. Ha tehát a beteg a lázgerjes vidékről, vagy ha a gerj legnagyobb tör­öttsége csak helyi, tartózkodása helyétől eltá­­volíttatik, megszűnnek az ismétlődések is. Egészségesebb vidéken a váltóláz tagadhatatlanul ke­vésbé hajlandó az ismétlődésekre, mint a valódi körgerjes — malária — vidéken. Komáromban­­­ például sokkal ritkább az ismétlődés, mint Péterváradon. Ha oly légköri változások állanak be, melyek a gerj szü­­lemlését csökkentik, az ismétlődések szintén megszűnnek. Ilyen fő ok név szerint a meleggel összeeső nedvesség, minél­fogva a lázak engednek, ha rögtön nagy hideg vagy forróság okozta szárazság bekövetkezik. Ez utolsó ok fejtheti meg né­mileg a lázak önkénytes gyógyulását a cseresznyeéréskor, miután a cseresznye a nagyobb nyári meleg beálltakor szokott érni. Ha pedig e változások rögtön és nagy mértékben történ­nek meg, eredményük néha meglepő, mert nem csak a recidi­­vák elmaradnak, de az egész járvány is véget ér. De vannak még más okok is, melyek az ismétlődéseket gátolják. Úgy látszik a váltókergers oly méreg, melyet a szer­vezet bizonyos fokig eltűrhet, anélkül hogy az ő reá nézve ártalmassá enne, melyet úgy­szólván megszokhatni. Ez okból az ismétlődések nem oly gyakoriak a bennszülötteknél, vala­mint a váltóláz maga is nehezebben fejlődik ki náluk. Ez ok­ból nincs annyira alávetve ismétlődésnek az, ki az égaljhoz szo­kott s korábbi években már sok lázrohamokon keresztül ment. Másrészről a felvett gerj ki is választatik szüntelen a szervezet által, s könnyű belátni, hogy minden ok, mely a ki­választást csökkenti, a váltólázgerj felhalmozódását a testben. *) Elejét 1. az „OHL.“ 43. számához. *) Említésre méltónak tartom, hogy Komárom, mióta a szomszéd pos­­ványok kiszárittattak, az egészségesebb vidékek közé tartozik, váltólázai ritkábbak, jó indulatnak, a gyógybánásnak hamarább engednek és nem igen ismétlődnek.45*

Next