Orvosi Hetilap, 1864. november (8. évfolyam, 45-48. szám)

1864-11-06 / 45. szám

tehát a váltókor fennállását és az ismétlődések szaporaságát elősegíti. Minél épebb és erősebb a szervezet, minél kevesebbet van aláásva tevékenysége szigorú életrend, éjjelezés, láztól való félelemből származott izgatottság által, annál könnyebben bir megbirkózni ellenével s azt eltávolítani. Van pedig a váltókórnak egy tünete, mely leginkább gyöngíti a szervezetet, leginkább aláássa tevékenységét s leg­inkább bénítja kiválasztó tehetségét. Ez a váltókór leggyako­­riabb kórjele, a v á 1t ó­r­á­z , mit joggal a testben meggyűlt mé­reg ellen intézett, bár czélhoz nem vezető forradalomszerű ellenhatásnak nevezhetünk. A tapasztalat arra tanít, hogy minél több rohamot szen­vedett már a beteg, kivált egy sorban egymásután, annál köny­­nyebb az ismétlődés. Minden lázroham növeli a csorvás tüne­teket, aláássa az emésztést, gyöngíti a beteget, elősegíti a vér­felbomlást, öregbíti a betvegyes tüneteket, a súlyt, vízkórt, és a lép- és májdaganatok foka egyen­es arányban áll a kiállott, kivált pedig az egymásután kiállott rohamok számával és hevével. Ha tehát a lázrohamok fölléptét meggátoljuk — miután a már jelenlevőt eltávolítani nem lehet — egyszersmind fel­szabadítjuk bilincseitől a szervezet működését, és a váltókor gyógyul, az ismétlődések szűnnek, sőt a váltókór nem szabvá­nyos kórtünetei is, a malária-betvegy, súly és vízkór vagy ön­kényt elenyésznek, vagy, ha már nagyobb foknak, az ellenük irányzott gyógyszereknek könnyebben engednek. Váltólázas vidékeken gyakran a nem-orvos is tudja, hogy a „váltóláz“ végleges gyógyítása a rohamok minél gyor­sabb eltávolításától függ. Gyógyszereink közül tehát, miután más szereket nem bírunk mint olyanokat, melyek a lázrohamokat egy időre eltávolítják , az lesz a legjobb, mely ezt leghamarabb kiesz­­közli. Ez pedig nem egyéb mint a kinal. A kinal helyes alkalmaztatás mellett a legközelebbi ro­hamot mindenkor képes eltávolítani. Módját az OHL. 1860-ik évi folyamának 11 és 12-dik számában körülményesen előad­tam. Szükséges pedig már a második vagy harmadik roham­nak elejét venni. Elmaradván a láz, csak a netán hátrama­radt csorvás állapot, betvegy vagy egyéb maradék kíván még ügyeimet és néha szerelést. A lázra nézve minden további sze­relés étrendi vagy egyéb elővigyázati szabály felesleges, sőt néha ártalmas. A beteg a beállható ismétlődésre figyelmezte­tendő, hogy az orvoslást ne halogassa, hanem mindjárt az első roham után segélyt keressen. Akár tompítja most a kínai a szervezetetet, név szerint a gerinczagy idegrendszerét, akár erősíti azt, úgy hogy egy ideig a geri ártalmas hatásának ellenállani liz, annyi bizonyos, hogy 1 — 4 hétig, az első roham beálltától számítva, lázroha­mok nem ismétlődnek és a beteg ez idő alatt aránylagos egész­ségnek örvend. Egészséges a vidéken, hol a váltókor többnyire csak szórványosan jelentkezik , szerencsésb években , midőn a lázjárvány kevésbé heves, oly évszakon, mely a lázgerj ki­fejlődésének nem igen kedvez, p. u. hideg télen, oly egyének­nél, kik a lázvidéken otthonosak, vagy a kik már korábbi években váltólázban sokat szenvedtek, a csak egyszer vagy kétszer jelentkezett láz nagyobbrészt nem tér többé vissza, és a beteg egy adag kínallal végkép megvan gyógyítva. Ugyanez történik gyakran, ha a beteg a lázvidéket, vagy ha a lázgeri kifejlődése csak helyi, az utczát, a házat, az emeletet, vagy a szobát, melyben lakott, elhagyja és azt egészségesebbel fel­cseréli, vagy ha a helyi gyorsszülemlő ok eltávolittatik, vagy magától megszűnik, péld. egy pocsolya kiszárittatik vagy magától kiszárad. — Ellenkező viszonyok alatt vagy ha a ro­hamoknak nagyobb sora váratott be, 1—4 hét múlva feléled a láz egy új rohammal, de a mely sokkal gyöngébb, mint az utolsó volt, sőt ha mindjárt a második roham megakadályoz­tatott s a viszonyok különben kedvezők, nagyon is gyönge lesz. — Ily esetekben a gyógybánás mindannyiszor ismételte­­tik. — Az ekképen minden tétovázás nélkül elejétől fogva ke­zelt váltólázaknál az ismétlődés a legmostohább külviszonyok közt is 2 —3-szornál többet elő nem fordul, a beteg a szabad időközökben jólétnek örvend és a későbbi ismétlődések oly gyöngék, hogy az ismétlődést megkezdő roham néha csak kis borzongásban, a végtagok húzás-vonásában, gyönge fejfájás­ban, kisebb étvágyban, hasmenésben vagy egyéb csekély vál­tozásban áll, mely egy-két óra múlva ismét elmúlik, s lázro­hamnak csak onnan ismerhető fel, hogy a visszaesés (recidiva) a láz rendes, előre megjövendölhető napján áll be és ha tekin­tetbe nem vétetik, két, három, négy nappal utána (a láz szab­ványa szerint) már oly roham követi azt, mely a láz minden tulajdonaival bír. Régibb, előbb elhanyagolt vagy másképen gyógyított lázaknál, hol tehát egymásután mindig vagy többször több roham következett, a végeredmény lassabban és több ismétlő­dések után áll be, de a lázrohamok szintén mindig enyhébbek, a betegre nézve kevésbé súlyosak, s az ismétlődések egymástól mindig távolabb esnek, a beteg színe javul, ereje gyarapodik, netalán már jelen volt súlyos, vízkóros kórtünetek eltűnnek és végre itt is elmarad a láz végképen. De igen gyakran az ismétlődés akkor sem áll be, ha azt joggal még várni lehetett volna. Megesik hogy negyed­napos szabványú, erős rohamú, minden második héten vissza­térő vagy egész sorral egymásután megjelent régi és uj vál­tólázak nem térnek vissza többé, sőt még olyanok sem, melyek nem szereltettek; történik ez pedig néha nagy kiterjedés­ben többnyire tél elején, midőn a betegek nagyobb része a láztól egyszerre megszabadul, uj megbetegedések sem történ­nek s a járvány megszűnik. Hogy e kimenetel légköri nagy változásoknak köszönhető, melyek a kórgers kép­zését hirte­len s nagyban csökkentik, már felebb mondva volt. De az orvos ilyenkor nagyon csalódhatik, ha e kedvező eredményt épen akkor foganatba vett gyógyeljárásának tulajdonítja Természetes hogy a fent említett gyógybánás ezt a szerencsés előmenetelt elősegíti. Egy példát felvilágosításul. Egy élete javában lévő régiebb váltólázak következtében meglehetős lépdaganattal ellátott asszonyság, de a­ki már sok év óta lázban nem szenvedett, a múlt évi nyáron váltóláz által repetett meg, mely kinallal gyógyitva a tél kezdetéig eltartott s végre negyednapos szabványt öltött. December ele­jén hozzám folyamodott. A beteg igen el volt gyengítve, bet­vegyes arczszinü, lehangolva, lépje fájdalmas, már ismét 3—4 rohamon átment. Én gyenge hashajtó után a legközelebbi roham előtti 12 óra alatt 18 szemet kínait 4 részre osztva szedettem vele, mire a lázroham nem jött s a beteg minden további szerelés nélkül felüdült. Mindhogy a láz régisége, a számos kiállott roham, a negyednapos szabvány s a betegnek aláásott közjóléte következtében ismétlődésre alaposan szá­molhatni véltem, a beteget arra figyelmeztettem, de­­ a láz nem jött többé. Öj év körül t. i. az addig igen enyhe időt hirtelen nagy fokú hideg váltotta fel, mely a lázgerjképzést való­színűen nemcsak csökkentette, hanem talán mégis szüntette. Nagyon tévedtem volna, ha e kedvező sikert, ily régi, makacs negyednapos hideglelésnél, mely ellen a beteg már 15 katulya kinallabdacsot szedett, még pedig télen, egy ütéssel­ gyógy­­­bánásomnak tulajdonítom. A beteg az egész telet jó egészség­ben töltötte, midőn ez évi april havában újra váltóláz által látogattatott meg. Meglevőn még a múlt őszi vényeim, a beteg azonnal megrendelte a szereket s eljárásomat maga utánozni megkísértette. De a próba nem sikerült, mert a második roham is, és pedig fokozott hevességgel köszöntött be, mire aztán hivattam, és a rendes eljárás által a bajnak azonnal véget vetettem. A láz nem jött többé mai napig sem. Itt csakugyan a gyógyművészetnek tulajdoníthatni az ered­ményt, miután az új láznak harmadik rohamát mindjárt meg­gátolván, a betegségnek akkor vetett véget, midőn a tava­szi lázjárvány a városban épen fejét emelni kezdé. Ennélfogva a váltóláznak gyógyítása, segédszereink mostani állásánál fogva a lázrohamok tüsténti eltávolításában áll, a­mikor és a­hányszor azok jelentkeznek, mi néha ked­vező légköri változások által még renden kívül is elősegít­­tetik. Az ismétlődések ugyan ez által nem gátoltatnak meg min­denkor, de sokkal kisebb számra, az elejétől fogva így kezelt eseteknél kettőre, háromra szoríttatnak le, a rohamok felette csekélyek, a szabad idő köztök mindig hosszabbra nyúlik.

Next