Orvosi Hetilap, 1865. március (9. évfolyam, 10-13. szám)

1865-03-05 / 10. szám

■ €i« тж~ Megjelelt minden vasárnap Megrendelhető minden cs. kir. postahivatalnál , a szerkeszté­­sejmnél, ujtér 10. sz., és Kilian Gy. könyvkereskedésében, váczv­­itéz a Parkfrieder-féle házban. ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. KJLlem.c»etl i ~М­i~ évfoly­mon. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tr. Tartalom: Balogh Kálmán t­r. Bőrkeményedés az újszülötteknél közszöveti új- és túlképző­dés következtében. — Navratil Imre tr. A gégetükrészet. Vége. — Könyvismertetés. Das Mikroscop. Theorie und Anwendung desselben. Von C. Nägeli Pr. u. S. Schwendener. I. Theil — Allgemeine Pathologische Anatomie von Pr. Jos. Engel. — Lapszemle. A bagnéres-de-luch­oni kénes vizek által kifejlesztett villamosság. — Szenvedő kétcsúcsú billentyű inainak elszakadása heves hányás alkalmakor. — Sebzés a végbélen keresztül, a húgyhólyag megrepedése halál. — sat. T á Г­­ Z a : Hasenfeld tr: Az ásványvizek vegyelemei összefüggéséről a föld minőségével. — Budapesti k. orvosegylet. — Vegyesek. — Pályázat. Melléklet: a „Kő- és Gyermekgyógyászat 1­2-ik száma.__________________________________________________________ Pest, 1865. Martius 5. Előfizetési ár: helyben egész évre 9 frt., félévre 4 frt. 50 hr., vidéken egész évre 10 frt., félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesitendők. Hirdetésekért fejenkint 14 nikr Bőrkeményedés az újszülötteknél közszöveti új- és túlképződés következtében. (Scleroderma neonatorum, Sklerem der Neugebornen, Verhärtung der Haut in Folge Hyperplasie des Bindegewebes), Balogh Kálmán tanártól. Majdnem egy éve, midőn Pestről távozóban va­lók, s Bókas ügyfelem górcsői vizsgálás végett darab bőrt hozott hozzám, mely azon nap bonczolt gyermek hullájáról metszetett le, ki a pesti szegény­ gyermek­kórházban oly tüneményekkel feküdt és halt meg, milyenek a „scleroderma neonatorum“ kórképének megfelelnek. Ezen esetet Fehér Nándor tudor az 1864-iki Orvosi Hetilap 1-ső számában leirta, mely alkalommal górcsői leletemet is közölte, ezt pedig akkorában csak sebesen történhetett vizsgálás után írtam meg, s noha a találtakat, melyek ama közlés­ben érintettek, ma is aláirom, a magamnál tartott bőrdarabon későbben, reám nézve nyugalmasabb idő­ben, huzamosan tett vizsgálatok után az ottan kimon­dott következtetéstől eltérek, mely eltérés indokolá­sát a következők magukban fogják foglalni. Hogy pedig az ugyanazon alkalommal ígért közlés részem­ről oly későre maradt, abban találja okát, hogy ezen tárgy górcsőileg vizsgálva még alig volt, s csak oly módon, miszerint az adatokat kiindulási pontol is egyedül a legnagyobb óvatossággal használhattam; meg kellett tehát a dolgot minden tekintetben gon­dolnom, anélkül, hogy bárki vagy bármely irat lénye­gesen segítségemre lett volna, mert a meglevő érte­­kezetek nagy száma főleg a tünemények elsorolása tekintetében nyújt használhatót, míg a baj lényegére nézve csak különösség tekintetében felötlő vélemé­nyeken kívül egyébbel alig találkozunk, ez pedig az észlelhető jelenségek csoportosítását sem engedi meg. I. Mint az idézett közlésben 1) olvasható, a kapott bőrdarab szokottnál vastagabb volt, s két réteget lehetett rajta megkülönböztetni, melyek felsőbbike *) Orvosi Hetilap, 1864. 7-ik lap, a tulajdonképeni bőrrel egyetemben a hámrétegnek felelt meg, míg az alsóbbik a bőralatti kötszövetet képviselte. Az előbbiben azonkívül, hogy a fehéresen kinéző szövet a szokottnál jóval feszesebb volt, sok említésre valót nem lehetett találni. Azon nagyobb feszességet pedig a kötszöveti rostkötegek tömöttebb összeszövődése, nemkülönben a ruganyos rostok dú­­sabb képviseltségének kellett tulajdonítanom, s amaz magával hozta, hogy az edények némileg külről nyo­mattak, mi ürkörük szűkülésével, a bőrréteg tömöt­tebb voltával és így annak fehérebb színezésével járt. A bőrszemölcsök azonban szokott idomúak voltak, csakhogy összetartásuk szinte szivósabbnak mutat­kozott, de azokat tű által rostokká szét lehetett szedni. S a hámréteg, mely a szemölcsöket fedte, alakelemei nagysága, száma, színezése, összetartása, valamint el­rendezésében minden tekintetben olyan volt, mint egészséges állapotában előtűnni szokott. A bőr alatti kötszövet a felette helyet foglaló bőr­nél lágyabb volt ugyan, de sokkal kevésbé lágy, ha­nem tetemesen tömöttebb mint egyébként. Barnássár­gának és szemcsés­ külemünek mutatkozott; az egyes szemcsék pedig majd kölesszemnyiek, majd kender­­magnyiak voltak, s míg ama barnássárga szin tőlük származott. Igen keskeny fehéres sárga csíkokkal voltak körülvéve, melyek a tulajdonképi bőrrel össze­szövődő hálózatot képeztek, a szemcsék úgyszól­ván beléjük ágy­alva foglalván ottan helyet, még pe­dig oly benső összeköttetésben, hogy közülök egye­sek kifejtése csak bajjal és czafatos szélekkel történ­hetett. Az ilyképen való kivájás után elkülönítve levő szemcséket az ujjak között némi ellenállás közben sajtként össze lehetett nyomni. A szemcsés külemet Andry3­ igen találóan a bor­­sókás disznóhúshoz hasonlítja, egyszersmind pedig meg­említi, hogy a szóban forgó betegség, mit valami beszű­­rődésnek tekint, az izompólyára soha át nem terjed. Tekintsük most a szemcséket és a környező feszes szövetet, oly tárgyakat, melyekből kiin­ .) Histoire de la Société de Médecine. 1784 és 1785, 207—221 lap. Továbbá ав Enoyelopaedie méthodique (1787—1794) lapjai. 10

Next