Orvosi Hetilap, 1865. április (9. évfolyam, 14-18. szám)

1865-04-02 / 14. szám

211 megbarátkoztunk volna — a kórtani Colomb tojások emez újabb példányával — a legmesterkéltebb felte­­vényekhez kellett folyamodnunk, hogy az u. n. má­sodlagos tüneményeket megmagyarázhassuk. Majd a különböző egyéniség vagy a sajátságos hajlam volt oka annak, hogy egyik esetben a chanert alkot­mányos bujakór követte, más esetben pedig nem (Ri­­cord iskolája); majd ismét úgy vélekedtek (Köbner), hogy a helybeli bántalom kórfolyamata kisebb vagy nagyobb belterjessége (Inter­­sität) szerint, a baj egyszer csak helybeli korlátok kö­zött marad, máskor pedig átalános alkotmányos kórrá fajul el, majd végre egészen tagadták a buja­­fenyv lételét (mint a bécsi Herman, Lorinser), annak kórjeleit a higany behatásának tulajdonítván. Mennyivel egyszerűbb és világosabb színben tűn­nek fel előttünk a bujakór legbonyolódottabb viszo­nyai, mennyivel erősebb az alap, melyre gyógytani eljárásunkat fektetjük, hogy ha nézeteinket a kétféle bujaragály elméletére vezetjük vissza. Igaz ugyan, hogy még távolabbról sem sejthetjük a bujaragály természetes lényegét, de melyik ragályos kór fertőző anyagáról van közelebbi ösmeretünk, kivévén azét, mely állati vagy növény-elődiek által idéztetik elő, s a többi ragályos betegségek egész seregénél a ragályt csak következményeiről, hatásáról gyanitjuk. Valamint senkinek sem juthat eszébe péld­­a vörhenyt és kanya­rót kórokra a tekintetben más forrásból következtetni, mint két sajátszerű ragályból, bár sok tekintetben még inkább hasonlítnak egymáshoz, mint a kérdésben lévő bajok, úgy minden oda utal, hogy a chancret vagy puha fekélyt szorosan különítsük el azon bajtól, mi eddig másodlagos bujakór czíme alatt ismertetett és kezeltetett. Elfogadván pedig a bujaragály kétféleségét, szükséges, hogy a bujakór tanban eddig használt mű­szavakat módosítsuk akként, hogy határozott fogal­mainkat h­íven és szabatosan tükrözzék vissza. Csekély véleményem szerint valamennyi megfertőző közösülés útján eredt bajokat két kóroknak (morbi veneris) nevezhetnénk, azokat három főosztályba sorozván: 1. takaros bajok; 2. bujafekély (chancre); 3. bujafeny­ves bántalom, v. alkotmányos bujakór. Ha vannak m. t. egyesület kórnemek, melyekről a régi jelige áll „qui bene distinguit, bene docet, vagy is bene curat“, ez különösen a szóban forgó bajokra alkalmazandó. Nem kellvén többé félnünk attól, hogy minden bujafekélyből előbb-utóbb származhatik bujasenyv,­­ az egyszerű bujafekélyben szenvedő beteget nem fogjuk higanyszerekkel terhelni; de oly betegnél ismét, kinek a bujasenyv legelső, bárminő jelentéktelen bántalmát észleljük, az ilyen betegnél nem fogjuk az időt könnyelmű semmittevéssel elvesz­tegetni, a higanytól nem fogunk irtózni, mint oly ve­szélyes gyógyhatánytól, mely a szervezet megrontá­sára tör, hanem e tagadhatatlanul nagy becsű gyógy­szer hatását észszerűleg s higgadt kórodai tapasztala­tainkkal összhangzólag betegeink javára fordítandjuk. 212 Borszesz kötések alkalmazása műtétei­ és külerőszaki sebek gyógyitásánál. Chédevergne után közli Koller Gyula ir. Midőn Chédevergne Nélaton tanár kórodáján segédorvos lett, különösen két körülmény lepte meg őt, t. i. a kötözé­sek egyszerűsége, s majdnem tökéletes hiánya azon szagnak, melyet Paris városa más sebészeti korodáin talált. Később, pedig azt is tapasztalta, hogy ritkán jönnek létre e kórodán azon balesetek, melyektől a műtétek után annyira félünk. Ez annál meglepőbb, minthogy köztudomású dolog, hogy az Hôpital des Cliniques, Paris kórházai közt a legegészségtele­nebbek egyike. Szerző nézete szerint a kedvező eredmények kulcsát abban kell keresni, hogy a klinikán több mint egy év óta tiszta borszeszszel vagy kámforos pálin­kával kötöztetnek a sebek, s essen idő óta alig isme­rik ott a genyfertőzéseket, a kórházi fenét, nyírkedénylobot, orbánczot stb. Ennélfogva fölhívja az orvosok figyelmét a kötözések ezen módjára, s előnyeinek bebizonyítása végett arra hivatkozik, hogy 48 súlyosan sebzett beteg közül, kik­nek legnagyobb része nagy műtétért állott ki, s kik vala­mennyien kámforos szeszbe mártott tépettel kötöztettek, 45 gyógyult föl gyorsan, s csupán három halt meg, az egyik gümösödésben, a második hypostaticus tüdőlobban s a harma­dik genyfertőzésben. Történelmi adatok. A szeszes kötözések alkal­mazása nem új dolog. Igen közönséges az az alsó nép­osztá­lyoknál, hol hagyományképen fen maradt a hajdani sebészek gyakorlatából. A kámforos szesz jó hírnevét köszöni bizo­nyos egyéniségnek is (Raspail ?), ki nagy befolyást gyako­rolt a tömegekre s azok hygienicus szokásaira. Tudjuk hogy eldödeink naponta használták a borszeszt a sebek helybeli gyógykezelésénél, ámbátor nem tisztán, de ha csak kissé vizsgáljuk azon számos bonyolódott vényt, melyet sebekre alkalmaztak, azt fogjuk találni, hogy mind­ezek alapját és főalkatrészét a borszesz képezi. Ide tartoznak Fioravanti balzsama, a gyömbérlés, Plenk oszlató kenőcse, az Alcohol vulnerar, stb. melyek mindnyájan nagymennyiségű borszeszt tartalmaznak ; továbbá a balsamus de Chiron, bals. Locatelli, stb. melyekben ismét kámfor is van. Említést érde­mel Batailhé Jr. érdekes röpirata: l­e V alcool et des composés alcooliques en Chirurgie (Paris, 1859) ki erélyesen harczolt ugyanazon eszmék mellett s több év óta elméletileg ugyan azt vitatta, miről szerzőnk a gyakorlatban meggyőződött. Végre hivatkozik szerzőnk Nélaton tanár és Houet Jr. nézeteire, kik mindketten elismerik a kámforos szeszszeli kötések egyszerű­ségét, ártalmatlanságát és kitűnő hatását. Alkalmazási mód. Ez abban áll, hogy finom, puha lépet borszeszbe bőven beáztatva alkalmaztatik a seb széleire, ha ezek közelítvék, vagy ajkaira, ha tátong. E kötözést kezd­jük a műtétei napján, s naponta megújítjuk azt. Mily alko­­holt kell venni­? Nélaton kórodáján közönségesen a Spiri­tus camphor­a­tus (56°) használtatott, s csupán ha a kötözés a szájüregben történt, vízzel kevert sűrített bornéi lön alkalmazva. Úgy látszik, hogy alig van különbség a tiszta és a kámforos bornéi hatása közt, de szerző mind a mellett azt hiszi, hogy a kámfor némelykor igen hasznos segédszer gya­nánt hat. Az alcohol behatása a sebre szakadatlan legyen, s külö­nösen arra kell ügyelni a sebésznek, hogy a tépet mindég nedves maradjon. Azért is kellő vastagon szükséges azt alkal­mazni s nyomfoltokkal vagy viasztaffotával körül kötni, hogy a kigőzölgés csekélyebb legyen s a seb kiszáradása meggátol­­tassék. Némelykor kétszer kell a kötést megújítani, vagy leg­alább több ízben meglocsolni a tépetőt 24 óra alatt — a mint a körülmények megkívánják. Nem létezik tehát ennél könnyebb és egyszerűbb eljá­rás, s mellette sokkal gyorsabb és tisztább mint minden egyéb kötözés. A sebszélek nem oly szennyesek mint a zsíros anya­gok alatt, a szag nem kellemetlen s maga a genyedés is sok­kal csekélyebb.

Next