Orvosi Hetilap, 1865. június (9. évfolyam, 23-26. szám)

1865-06-04 / 23. szám

93« их. Pest, 1865. .limius 4. Előfizetési ár: helyben egész évre 9 frt., félévre 4 frt. 50 Megjelen minden Valámstp fcr., Piáskén egész évre 10 frt., félévre 5 frt. A közlemények Megrendelhető minden cs. kir. postahivatalnál, a szerkesitő-és fizetések bérmentesitendők.­ségnél, ujtér 10. sz., és Kilián Gy. könyvkereskedésében, viczi-Hirdetésekért soronkint 14 ujkr ulcza parkfrieder-féle házban. ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tr. Tartalom : Balogh K. tanár : Az átalános elzsírosodás a vilanymérgezésnél. — Nagel K. tanár : Gégemetszések bujakóros gégeszűkülésnél. Vége. — Lapszemle: A beszélési szervek központi helyéről. — A meningitis cerebro­spinalis epidemica. A kénkö­peny-ség befo­lyása a szervezetre. — Linimentum belladonnae. Teroza: A sebészi tanfolyam megszüntetése tárgyában. I. — Zempléni levél. — Budapesti k. orvosegylet. — Vegyesek . Melléklet: A „Közegészségügy és törvényszéki orvostan“ 2-ik száma. ДОХеисявД u­r é'vrf’oly'xam. Az átalános elzsírosodás a vilanymérgezésnél, Balogh Kálmán tanártól. Christison szerint Angolországban az 1837 és 1838-iki években 540 mérgezés jutott köztudomásra, s közöttük egy sem volt vilany általi; hasonlókép a Francziaországban 1841-től 1844-ig nyilvánosság elé jött 201 mérgezési eset közül egyik sem történt vilány következtében, s Lewin említi­), hogy Németország­ban 1843-ig összesen 4 olyan eset lett ismeretessé, melyek hárma a 40-es években fordult elő. Az első esetet Brerau­ hozta nyilvánosságra, s ezután hosszú időn keresztül csak gyéren, itt ott lehetett a szóban­­levő anyag által történt mérgezésekről hallani egé­szen az 50-es évekig, midőn gyakoriabbakká lettek, s a 60-as években valóságos divattá váltak, még­pe­dig ezen mérgezési járvány a polgárosodásnak nyu­gatról kelet felé való haladtával hasonló irányt látszik követni. Itt Kolozsvárott 1864 és 1865-ben valami 16 hasonló esetről van tudomásom, kik közül tíznél töb­bet bonczolni alkalmam volt, s ezen bonczolások ered­ményét, valamint a belőlök vonható folyományokat akarom itten közölni, midőn egyszersmind az életben mutatkozó kórtünetekre szinte figyelmet fordítandók. A vilany által meghaltaknál a bőrt sokszor sár­gásnak észleljük, de korántsem mindig, s még rit­kábban találtam, hogy a köthártya sárga lett volna, a sárga színezéssel pedig fokozatos viszonyban és egyenes arányban áll a bőr elemi alakjainak zsírszertí átváltozása, a zsírcseppek legnagyobb számmal a verí­­tékmirigyek hámsejteiben, míg a többiekben cseké­lyebb mennyiségben mutatkozván. A bőr színét a zsírszertí átváltozással megjelenő zsírcseppekből szár­maztatom, s Lewin nézetét­) elfogadhatónak nem tekin­tem , hogy a bőr sárga színe akként származnék, mi­szerint a vilany élenyülése által a vér élenyének nagy részét megkötve, ennélfogva a vérben levő eperészek el nem éghetnek. Mérgezéskor a szervezetbe oly ke­vés vilany jut, s ennek teljes élenytílésére annyira kevés éleny kell, hogy ezt a szervezet élénykészlete meg nem érezheti, míg ellenben tény, hogy az em­beri zsír sárgás árnyalatú, a bőr sárga színe pedig annál teltebb, minél jelentékenyebb az elemi alakok zsírszert­ átváltozása, nemkülönben annál halaványabb, minél kevesebb zsírcsepp foglaltatik azokban. Megvizsgáltam olyan mérgezett vérét, ki vilany vétele után 36 óra elteltével már kimúlt, valamint olyanokéra is figyelmet fordítottam, kik később hal­tak meg, s a színes vérsejteket mindannyiszor szokott szintieknek találtam, csak összetartásukban lévén vál­tozás, mennyiben ha górcső alatti útjukban akadályra, például valamely elemi alakra találva ebbe ütközve megakadtak, időrajukat az akadály értelmében leg­­különbfélekép megváltoztatták, midőn pedig egymás­mellé és egymásután sorakoztak, egyikük a másikat kölcsönösen szögletesre nyomta. Ezen lágyság mel­lett azonban a színes vérsejtek a víz, vagy aluganyos oldatok, nemkülönben megszárítva a tömény hamany­­lúg irányában ellenállási képességöket soha el nem ve­szítették. A vér folyadékban szabad, akár feloldott, akár szemcsék alakjában levő festenyre egyszer sem akadhat­tam. A mondottakból kiindulva se Casper*) se Zeidlers) le­letét meg nem erősíthetem, kiknek elseje szerint vilany­­mérgezés után a vérsejtek festenynélküliek és áttet­szők voltak, míg a vérfesteny a meg nem alvadt vér­folyadékban feloldva foglalt helyet; második pedig mondja, hogy az üvegtiszta vérsejtek látszó közepetti benyomás nélkül a vörös vérfolyadékban úszkáltak. Nem találtam ezen leletet 35 házi nyúlnál sem, me­lyeket vilany által végeztem ki. Elfogadva, hogy a szerzők helyesen vizsgáltak, szabatosan észleltek, köz­lésüknek a vilanymérgezés jelzésénél igen csekély jelentősége van, a vérsejtek színtelen megjelenése igen nagy ritkasága következtében. Egyébként maga Cas­per legutolsó munkájában­­ mondja, hogy a színtele­­nedés nem mindig fordul elő, hanem azon állítását ismét nem igen fogadhatni el, miszerint a vilanymér­­gezettek vérében általa látott csillagalakú szines vér­ .) Studien über Phosphorvergiftung Ar. f. path. A. Phys. u. f. kl. M. XXI. k. 1861 . — !) Kifless soll’ uso int. del fosforo. Pavia 1798. — *) Idézett helyen 641 1. *) Leiehendiagnostik, 402 és 441 1. — s) Annalen der Charité. 1861. I. — *) Klinische Novellen zur gerichtlichen Medicin, 410—411 1. 1863. 23

Next