Orvosi Hetilap, 1865. augusztus (9. évfolyam, 32-35. szám)

1865-08-06 / 32. szám

•£35« тж~ Pest, 1865. Augustus 6. Előfizetési ár: helyben egész évre 9 frt., félévre 4 frt. 50 fcr., vidéken egész évre 10 frt., félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesitendők. Hirdetésekért soronként b ujk. Megfelelt minden vasárnap Megrendelhető minden cs. kir. postahivatalnál, a szerkesztő­ségnél, ujtér 10. sz., és Kilián Gy. könyvkereskedésében, vácz­­utcza Parkfrieder-féle házban. ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. Zid ■ жш 1 Ke e­rfolyamu.. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tr. Tartalom : Korányi Frigyes tr. Közlemények a sz. Rókus kórház idegkórosztályról. I. Idült agyvízkór, hagymáz , heveny Brightkór. — Balogh K. t­r. Kórbonczolási közlemények. IX. X. — Könyvismertetés. Santlus zur Psychologie der Triebe. Baruch tr.­­tér. — Lapszemle. Az érlökés elkésési tünetének bebizonyítása és észlelési módja békánál. Czermak tar-tól. Billharzia capen­­sis mint járványos vérhugyozás. Curara-al. A bonne-i és az eaux-chaudes-i kénes vizek villamos hatásáról. T­árcza: A magyar orvosi könyvkiadó társulat első kiadványához. — Előrajza a magyar orvosok és természetvizsgálók el-ik, P­osonyban tartandó nagy­gyülésének. — Vegyesek. Pályázat. Szerk. levelezés. Mell­é­k­­­e­t : A «Közegészségügy és törvényszéki orvostan 1* 3-ik száma.__________________________________________ Kövítmények a sz. Rókus-kórház idegkórosztályáról. Korányi Fr. tr. és egyet. m­. tanártól. I. Idült agyviskór, hagymáz, heveny Bright-i­ór. Azon homály, melybe a központi idegrendszer egyes részeinek boncztani, működési és táplálkozási összefüggése burkolva van, daczára az óriási nehéz­ségeknek, melyek a megoldási kísérlet minden pont­ján felhalmozva állanak, mégis lassan kint egyes vilá­gító sugarak hatása alatt oszladozik. A­mit a gerincz- és nyúltagy szerkezetére nézve Stilling, Schweden van der Kolk, Lenhossék, van Dean emlékezetes munkáik által nyert a tudomány: most már a nagy agyra nézve is gyümölcsözni kezd, s egy tekintet a Leidesdorf épen most sajtó alól kikerült elmekórtanára azon meggyőződést szüli, hogy az agyszerkezet tömkelegének áthatolása sem tartozik a lehetetlenségek közé. Azon adatok, melyeket Leidesdorf mint Meinert folyamatban levő munkálkodásának eredményeit a lélekkórtan eddig oly laza alapjába beleilleszt, talán egy új korszakot igtatnak be ezen téren, melynek ép úgy meglehetnek túlcsapongásai, csalódásai, mint valamennyi másnak, de mely, most helyesnek bizonyult módszerre támaszkodik, mindig a ténylegesre kell hogy visszatérjen s azért valódi haladás korszaka leend. Ezen boncz- és épélettani haladás mellett a kór­tanra is szebb jövő vár s kétségtelenül a gyógytannak is gyümölcsözend. Amannak egyik feladata kutatni, váljon az együtt megbetegedve találtatott idegrend­szeri részek közös okból, együttesen betegedtek-e meg, avagy egy agyszervből indult ki péld­­a megbe­tegedés, s folyamatosság vagy működési összeköttetés lítján vonta maga után a másikat? A dolog természe­tében fekszik, hogy ezen kérdésekre gyakran épen nem, máskor csak némi valószínűséggel lehet felelni; de épen ezért, ha valahol, az idegrendszer betegségei körül kívánatos az esetek pontos, fáradhatatlan észle­lése és feljegyzése, valamint hogy semmi tudományo­san értékesíthető anyag használatlanul el ne veszszen. 1 . Az itt közlendő kóreset több rendű érdeket nyújt. Egyrészt a kórtünemények már sajátságoknál fogva felötlők, másrészt a többszerű megbetegedések cso­portosulása által okozott halál egybevetést enged az élettani tünemények és kórfolyamatok közt. Mi neve­zetesen az oly feltűnő visszahajlási görcsöket illeti, azok sokszorosan észleltettek beható gerinczagybán­­talmaknál Budd, Marshal Hall és Bamberg által. Hason­­nemű minden kikutatható ok nélkül támadó és gyó­gyulással végződő két esetet írt le újabban Bamberger spasmus saltatorius nevezett alatt; az általam észlelt jelen esetben azonban aligha lehet e tüneményt azon rovatok bármelyikébe egyszerűen beilleszteni; való­­színűleg több mozzanat együvehatása hozta azt létre. A 46 éves beteg, Freund Joachim, szabó mester, állítása szerint sohasem szenvedett más bajban mint hurutban, váltó­lázban és aranyérben két év előttig, ez utóbbi régebben gyakran vérzett és fájt. Két év óta csaknem állandóan fejelfogultságot érez, kedélye búskomoly és izgékony , a szükség, melylyel ez­előtt türelmesen küzdött, most öngyilkossági vágyat ébreszt benne. Kinézése ezen időtől egyre roszabb. Mintegy hat hónaptól észleli környezete, hogy beszéde lassúbb, vontatott, egyes szavakban dadogó, emellett emlékező tehetsége is gyöngült, kezei reszketegek lettek, járás vagy munka hamar kifárasztó, s újévtől — kivált hidegben — nem birt járni, tagjainak ino­­gása miatt. Néha szédülésről panaszkodottt. Egy hónap óta többnyire fekszik és kevés beszédű lett. Felvétetett a közkór­házba i. é. mártius 19-én, megfigyelésem alá jött 27-én. A beteg középtermetű, jól kifejlett csontvázzal bír, egé­szen ősz, bőrszíne sáppadt, a bőr fonnyadt, az izomzat eléggé kifejlett, de elernyedett, ilyenek az arczvonások is, a szemte­kék megállapodás nélküliek. A beszéd lassú, némely szavakat akadozva vontat, az érzéki felfogás helyes gondolkozása bizonyos lassúsággal foly és emlékezete is nehézkes. A nyelv lapos, kinyújtáskor resz­­keteg, de minden irányban egész terjedelemben mozdítható. A láták mérsékelten kitágultak, a fénybehatásra valameny­­nyire tompán válaszolnak. Az ágyban fekvő beteg minden mozgást képes végbevinni, de mind reszketéssel, erélytelenül. Az érzékenység az arezon, törzsökön és felső végtagokon rendes, ellenben a czomb külső lapján a nagy tompor alatt, mintegy négy hüvelyknyire jobboldalt egy fél tenyérnyi, bal­oldalt valamivel nagyobb érzéketlen hely, melyen csak mé­lyebb tőszúrást tompán érez a beteg, az alszár mindkét olda­lon rendes érzékenységű, a balláb belső szélén, az öregujj első * * *

Next