Orvosi Hetilap, 1866. január (10. évfolyam, 1-4. szám)

imm. Szám Altstädter Mór tr. Szegeden : A mű­- jeges szülésnek egy sikerrel véghezvitt esete .... 31 Am­bró János tr. főorvos Kisújszál­láson : A heveny csúz folyamá­ban fellépő idegjelenségek 16, 17, 18 „ A galandócz-ellenes szerek tár­gyában .........................................24 „ Orvosi vélemény egy nehézkó­ros elmeállapota felett. Orv. tör­vényszéki melléklet ... 1 Balassa János tanár Pesten: Ada­tok az agysértések bírálatához 46, 47 Balogh Kálmán tanár Kolozsvárott: Adat az emészdékek gyógyérté­kéhez...................................5 „ Kórbonczolási közlemények 10, 15, 20 „ Tanulmányok a bujakórtan kö­réből. Bujakóri növedékek a vér- és nyirkmirigyekben 34, 35, 36, 38, 50, 51 „ Orvos - törvényszéki közlemé­nyek. Melléklet . . . 2, 4, 5 „ Könyvismertetések. Lapszem­­léks a­t. Batizfalvi Sámuel, tr. egy. tanító Pesten : A módosított Bühring­­féle ágy és Valerius támkészü­­léke scoliosisnál . . . . 10 „ Évi kimutatás orthopaediai gyógyintézetéből .... 24 „ A gyógy-testgyakorlat jótékony hatása zsenge gyermekkorban 44 Beszedits Ede tr. Tapolczán: Atro­pin bőr alá fecskendése görcsös szülfájdalmaknál .... 14 Bókas János tr. gyermekk. főorvos Pesten: A szemérem-hasadék sejtes zára kisded leánykáknál 1 „ Jelentés a Pesten uralgó kanya­ró-járványról ........................21 Beke Gyula tr. fülorvos Pesten : A genyei dobüzláb . . . 41, 42 Szám Brenner Adolf tr. Siklóson : A me­­dencze viszonylagos és a hüvely valódi szűkülete szülőnél . . 50 Chor­in Zsigmond tr. fürdőorvos: Észleletek a mehádiai fürdőben 1865-ben. Közegészs. mellékl. 2 Czifra Ferencz tanár Kolozsvárott: A műtő­sebészet körébe eső ne­vezetesebb üterek rendellenes viszonyai és változatai 39, 40, 41, 42 Duka Tivadar tr. Keletindiában : Megjegyzések a cholera táma­dása és gyógykezelése körül . 43 Faludi Géza tr. Pesten : Adatok a szegykulcs-csecsizom vérdagjá­­hoz gyermekeknél .... 49 Fhér Nándor tr. Dobsinán: Kopo­nyatörés repedékekkel s az agy egy részének elmállásával, ha­lál 20 nap után........................8 Fülöp Ferencz tanszéki segéd Ko­lozsvárott : A szívbeli idegköz­pontokról ..................................47 Gábriely Kálmán tr. Pesten: A lőtt­sebekről, Billroth munkájából 26, 27 Genersich A. tr. tanszéki segéd Pes­ten . Egressy Gábor holt­teste bonczvizsgálatának eredménye 31 Grósz Albert tr.: Jelentés a nagy­váradi szemgyógyintézet műkö­déséről 1865-ben .... 6 Grósz Lipót tr. helyt. titkár Budán : Közegészségügyi közlemények. Hajnal Albert tr.: Méhhabarcz gal­­vanéteszszeli műtétének esete 2 Hamary Dániel tr. Tatán: Esetek a magán gyakorlatból 21, 22, 23, 25 Hasenfeld Manó tr. fürdőorvos: Az ásványvizek szerves vegyele­meiről ........................12, 13 „ A méh mögötti vérsérvről . 19, 20 Hirschler Ignácz tr. szemorvos Pes­ten : Szemészeti melléklet. Ixél Soma tr. Miskolczon: A vena saphena megrepedésének két esete terhes állapotban . . 15 Szám Joffe Antal tr. törv. orvos Pesten : Halva talált új­szülött, szándé­kos megfulasztás vagy véletlen halál ? Orv. törv. mell. . . 4 Kátai Gábor tr. Pesten : Jelentések a m. k. természettudományi tár­sulat üléseiről. „ Cholera-szabályzat, Griesinger, Pettenkofer és Wunderlich ta­nároktól. Közeg, ügyi mell. . 5 Kaczánder Áron tr. Miskolczon : A gégemetszés, meg egyéb gyógy­szerek értéke torokgyíknál . 7 „ A vékonybél elzárása, átalános vértelenség, szerecsendiómáj, szívtúltengés........................18 „ Kari­pocz-fekvés , Braun-féle horoggali lefejezés, gyógyulás 29 Kelen József tr. Tamásiban: Bár­kony-gamóczok a májban . . 28 Koller Gyula tr. Pesten: Az idült szlobokról gyermekeknél, Guer­sant után........................16, 17 „ A bélhurut gyógykezelése gyer­mekeknél, Steiner és Neureu­ther után..............................48 Korányi Frigyes tanár Pesten : Az ízlési érzék tanához . . . 3, 4 „ Közlemények a Sz. Rókuskór­­ház idegkorosztályáról 24, 25, 26, 27, 28, 30 Kövér K. Pesten : Sebesültek körül tett tapasztalatok, különös te­kintettel a gipszkötésre . . 51 Kovács József tr. egy. m. tanító Pes­ten : Kizárt sérvműtéti esetek 2 „ Jelző golyófogó villámcsenge­­tyü-készlettel .... 28, 37 Krampliny István tr. Győrött: Az Addison-kór egy esete . . 13 . Jelentések a győri és győrvi­­déki orvos-gyógyszerész-egylet üléseiről több számban. Kán Tamás tr. Miskolczon : Kivonat Borsod megye főorvosa 1865-ik évi jelentéséből .... 10 * Névjegyzéke azon t­ez. uraknak, kik az „Orvosi Hetilap“ 1866-dik évi folyamát munkáikkal gyarapították.

Next