Orvosi Hetilap, 1866. március (10. évfolyam, 9-12. szám)

1866-03-04 / 9. szám

t­r­i­s­é­­a 150­ 6) Na. A 4-ik pont szerint a chlorégvények összege volt = 4,3117, ebből levonva a talált chlorkaliumot =0,0233, marad 4,2884, mely a konyhasó és chlorlithium összege. 1000 rész vízben ezen összeg NaCl+LiCl = 41,5776 ugyanannyi vízben a chlorlithium = 0,1468 marad konyhasó 1000 r. vízben : 41,4288 Ennek megfelel....................................... 7) Fe. 10274,5 gr. sósavval szárazra pároltatott ezü­st csészében, a visszamaradt sótömeg só­savval megnedvesitve feloldatott, leszűretett, a vas és mangán ammóniák és kénammonium­­mal leválasztatott. A leszűrt csapadék ki­rály vízzel kezelve beszárittatott. A feloldott maradék ammonia, eczetsavavas nátron és borostyánsavas ammoniummal kezeltetett a vas leválasztása végett. A nyert csapadék ammóniával kimosva és azután kiizzitva nyo­mott 0,1575 grammot (Fe.., 04). Ennek megf. 8) Mn. A borostyánsavas vasról leszűrt folya­dék kénam­moniummal kiüttetett. A csapadék sósavban oldatott és a kénköneny elűzése után szénsavas nátriummal kiüttetett. A csapadék megszáritva, kiizzittatott. A magánélecseleg súlya volt : 0,008 gr. Ennek megfelel . . B) A nemleges alkatrészek meghatározása. 9) 1. 10274,5 gr. víz tiszta sziksóval beszáritta­tott és a sótömeg a jód vegyületek teljes felol­dásáig 90 °/o borszeszszel vonatott ki. A bor­oldat kailing hozzáadása után beszárittatott és a maradék vízmentes borszeszszel vonatott ki Ezen oldat hasonló módon beszárítva, gyengén b­evittetett a szerves anyag elpusz­títása végett. A vízben feloldott sótömeg meg­születvén, kevés sósavval megsavanyitva, chlorpalladiummal kiüttetett. A csapadék le­­szüretvén, a jód elűzéséig bevittetett. A nyert palladium súlya volt : 0,0968. Ennek megf. 10) Br. A jód palládiumról leszűrt folyadék kén­­könenynyel lecsapatott, a leszűrt folyadék pedig a kénköneny teljes szétbontása vé­gett kénsavas vaséleggel kezeltetett. Ekkor a broin és a jelenlévő chlor légenysavas ezüst­tel teljesen kiüttettek. A csapadék súlya volt 5,952 gr. Ebből 5,8526 gr. teke­csőben chlor­­gázzal 3-szor kezeltetett, a midőn a chlorezüst változatlan súlya volt , 5,469. A súlykü­­lönbség tehát = 0,3836. Ennek megfelel 11) Cl. 34,293 gr. víz legénysavval megsava­­ranyitva, ezüst oldattal 3,650 gr. csapadékot adott. 16,377 gr. hasonlóan kezelve 1,741 gr. csapadékot származtatott. 1000 r. víznek megfelel közép­ér­ték szerint.........................■ = 106,436 ebből levonva a megfelelő jód­ezüstöt...................................= 0,041 = 106,395ebből levonva a megfelelő bróm­ezüstöt...................................= 0,160 marad 1000 víznek megfel. chlor­ezüst .......................................= 106,171 Ennek megfelel............................................ 1000 r. vízben Na = 16,2882 Fe = 0,0105 Mn = 0,0006 J = 0,0220 Br = 0,0683 31 = 26,2653 n a 1000 r. vízben 12) Az összes szénsav, 2399,03 gr. víz felesleges chlorbarium és ammóniával ele­gyítve 4 napig állott légmentesen bezárt lom­bikban. A keletkezett csapadék leszűrve és forró vízzel gyorsan kimosva, a Geiszler-féle szénsav készülékben, sósavval elbontatott. A készülék súly vesztesége (CCb) volt 1,4240 gr. Ennek megfelel.......................................C,0,1619 C) Ellenőrző kísérletek. 13) A főzésnél kiválótt mészeny .........................0,1476 Az oldatban maradott „ ......................... 0,4339 Összesen 0,5815 A közvetlenül talált összes mészeny .... 0,5756 14) A főzésnél kiválótt magnesium mennyisége . 0,0070 Az oldatban maradott „ „ . 0,1377 Összesen 0,1447 A közvetlenül talált összes magnesium . . . 0,1511 15) A nem illő szilárd részek mennyisége : a) 103,382 gr. viz tiszta sziksával platin tégely­ben beszárítva és 180°-nál a súly megállapodá­­dásáig hevítve, adott­­ 4,5745 gr. maradékot. b) A második kísérletnél ugyanazon vízmennyi­ség hasonlóan kezelve adott 4,5790 maradékot, a) és b) középértéke szerint a nem illő szilárd részeknek közvetlenül talált összege .... 44,2703 A meghatározott egyes alkatrészek összege . . 44,1503 16) A szervi anyagok mennyiségének közelítőleges meghatározása végett 51,7155 gram, víz tiszta sziksával beszárittatott és gyönge vörös izzásnál a levegő hozzájárultával bevittetett. A kiégett sótömeg súlya volt 2,267 gr. 1000 s.­r. víz ha­sonló kezelés mellett adott volna 43,834 sót. Hozzá adván ehhez a szénsavas magnesiumból elillant szénsavat 0,277 gr. lesz a szerves anyag­tól megmentett sós részek összege 1000 r. vízben 44,111. Ezt levonván a 180°-nál szárított mara­dékból, a különbség adja közelítőleg a szervi anyagok mennyiségét 44,2703 —44,1110 . . 1­0,1593 17) A fémek meghatározásának ellenőrzése. 103,219 gr. kénsavval beszárittatott és addig be­vittetett, míg a kénsav fölöslege teljesen elüze­­tett. A kénsavsók összege kitett 5,509 grammot. Ez megfelel...................................................... 53,3719 Az egyes fémek mennyiségéből kiszámított kén­savsók összege................................................. 53,4628 Az elemezés eredménye, az általam más alkalommal *) kifejtett elvek szerint összeállítva, a követ, táblából vehető ki. A polhorai sós forrás vegyalkata. egyenértékek százaléka u m............................ 16,2882 93,62 Na­­­mészeny . .... 0,5756 3,81 Ca­f *) Lásd az OHL. 1865-ik évi 1, 3, 6 és 7-ik számait. 1000 r. vízben z­ v­a (mint é­le­c­s m­a­g­n­e­s­iu­m........................0,1511 1,66 M­g­­­ . TM k a l i u m ............................ 0,1184 0,40 K í l i h i u m ............................. 0,0251 0,46 L i I ) .... 0,0105 0,05 (Fe, Mn)/ mangan „ .... 0,0006

Next