Orvosi Hetilap, 1866. április (10. évfolyam, 13-17. szám)

1866-04-01 / 13. szám

Az Addison-kór ismertető lényegesb kórjelei kö­vetkezők : 1- ör. A bőrnek sötét szinesedése, s pe­dig nem azon szennyes-barna, mint nap barnitotta egyéneknél, czigányainknál előfordulni szokott; nem a sárga-kórosok s más betvegyes külemttek sárgás­barna szine, hanem egy sajátságos sötét szürkés-barna bőrszín, mely némileg hasonlít az ezüstkór (argyria­­sis) kékes-szürke bőrszínéhez, csak ho­gy az Addison­­kórban a barnás színvegyület s annak sötétsége kirí­vóbb ; ezen elváltozott bőrszín kiválóan az arczon, nyakon, s kézhátakon jelentkezik, a mennyire ezen részek ruha által kevésbé fedvék; vannak azonban esetek följegyezve, hol kisebb-nagyobb foltok a száj­­ak­ lakhártyán, az ajkakon, a nyelven, tenyéren, tal­pon, borokon s a test egyéb részein is előfordultak. 2-­or. A mellékvesék többnyire gümős, néha rákos s egyéb kóros elfajulásai; nem rég sokan ezen kórjelt esetlegességnek tartották, de újabb kori elfogulatlan megfigyelések az ellenke­zőt tanusítják, mert Meinhardt szerint találtak néha a bonczasztalon mellékvese elfajulásokat oly hullákban, melyeknél életükben a fönn leírt bőrszínesedés nem észleltetett, de górcsőileg megvizsgáltatván az arcz­­bőr alatti Malpighi-hálózat, némi kezdődő feketés fes­­teny-lerakodást lehetett észlelni.­­ Walser pedig az Addison-kór kórjeleinek csalékony változatosságát következőkép magyarázza eddigi bonczleletei nyo­mán: tudva lévő dolog az, hogy a mellékvesék arány­lag a legidegdúsabb szervei az emberi testnek, s hogy az idegtömeg a mellékvesék velős állományában van szétosztva; ha tehát a mellékvesék csak velős állo­mányukban elfajulvak, akkor csak az ideges tüne­tek, u. m. fájdalmak f elgyöngülés mutatkoznak, bőr­szinesedés nélkül; ha pedig a kéregállomány van megtámadva, akkor a bőr sajátságos színezete fejlő­dik ; ha végre mindkét állomány kóros, akkor az ideg­tünetek a bőrszinesedéssel együtt nyilvánulnak. 3- or. A gyomor- s vese­ tájon előfor­duló fájdalmak, melyeknek okául némely kar­­buvárok a bal mellékvese s függér közti kötszövet­­nek, s magoknak a mellék­veséknek ideggazdagságát tekintik. 4- er. Rendkívüli elsoványodás s el­gyengülés, mely utóbbit hasonlóan a mellékve­sék ideggazdagságából származtatják. 5- ör. A kéz körmeinek fehérsége, mint azt más vérszegénységgel párosult kórokban is lát­hatni. — Ezen említettem kórjeleken kívül vannak ugyan más kórtünetek is, de nem lévén lényegesek, azokat rövidség okáért mellőzöm. Az Addison-kór lényegét illetőleg feltűnő mindenekelőtt azon közösség, mely a mellékvesék el­fajulása s a bőr kóros szinesedése által különközik, s nem lévén még a mellékvesék élettani működése eléggé kideritve, nem csoda, hogy az Addison-kór lényege iránt még nem vagyunk tisztában. — Hírneves élet­­tanbúvárok, mint Vierordt s Harley nem tartják a mel­lékveséket egyedül ébrényi (embryonal) szerveknek, mint azt eddig az élettan tanította, hanem a mellék­vesék ideg- s véredénygazdagságából valószínűséggel következtetik, hogy élettani feladatuk a vörös vérsej­tek képezése lenne; ha ez áll, akkor nem lesz többé kimagyarázhatlan azon tény, hogy a mellékvesék el­fajulásánál némi festén­y-kiválás történik a bőr alatti Malpighi hálózatban, mint ezt Hartung már megköze­lítette, lehetőnek mondván, hogy az Addison-kór ak­ként, jön létre, miszerint a vérből szén­kiválás törté­nik a bor alatti Malpighi-hálózatba, valamint ő ezt egy oly hulla tüdőüreseiben tömegesen találta, mely­nél életében egy pár évvel az­előtt Romberg-ga­l együtt Addison-kórt észlelt. A Fauvel konstantinápolyi tnr. pedig a lázvegy gyanítványos magyarázatát hiszi ala­posan alkalmazhatónak a feketevérűségre (melanae­­mia), így okoskodván: A. fekete fösteny-rögcséknek jelenléte a vesékben teszi a feketevérüséget, egy ré­sze ezen lépben készült föstenynek a keringő vérrel az egész testben széthordatván, itt-ott erecstömülése­ket okoz a hajszáledényekben, mi azután a szervek sötétebb föltenyzését idézi elő, különösen a lép, máj, agy, vese s k a­­ b­őrben; ezen föltevényét a fekete vérűségnek talán jogosan lehetne alkalmazni az Ad­dison kór kifejlődésére is, miszerint t. i. a mellékve­sék elfajulásából támadható erecstömülések idézik elő a föstenylerakodást s így a sötétebb bőrszint; a jövő­nek van tehát még az Addison-kór kiderítése fön­­tartva, habár az egyben mindnyájan megegyeznek is, hogy a sötétebb bőrszin a Malpighi-hálózatban tör­tént fösteny­lerakodás által hozatik létre * * * Tisztelt egylet! hogy az itt bemutatott betegem­nél az Addison-kórral jelzett kórismém nem fictio, azt a fölemlített kórjelek részletes ismertetéséből hiszem bebizonyithatónak, s pedig : 1­­ör meg van betegemnél a sötét szürkés barna szine az egész arczbőrnek, s azt nem lehet napbarni­­tásnak tulajdonítani, mert ezen egyén nyáron s ősz­szel rendes arezszin­ volt, s most télen, midőn ezen sötét arezszin fejlődött, mint beteg mindig a szobát őrzötte, de különben is napbarnitásnál a fejhajak alatti homlokszél haloványabb szokott lenni, betegemnél pedig épen itt láthatják uraim a legsötétebb bőrszint; továbbá nem tulajdonítható ezen sötét arezszin a hangyhalyag s beléndekolaj kenésnek sem, mert el­lenpróbául naponkint kétszer kenettem ugyanezen keverékkel a beteg fájós vesetáját, s tessék uraim megtekinteni ott a bőrt, s rendes színét fogják találni; ezen sötét arezszint ezüst-kórtól sem lehet származ­tatni, mert a beteg légsavas ezüstöt soha sem vett be; végre ezen kóros arezszin fejlődését megelőzte a fen­­nebb emlitett arezviszbetegség, melyet Oppolzer­s Back is észleltek bécsi betegüknél; 2- or meg van betegemben a bal mellékvese gü­mős elfajulása, mire a beteg bal vese-táji éles fájdal­mából, a terjedtebb üres kopogatási hangból, s a tü­dők gümősödéséből alaposan szabad következtetni; 3- or meg voltak a gyomor-táji kínos fájások, mit tessék uraim a betegtől magától megkérdezni, de ezt Popper A. Jr. kortársunk is bizonyíthatja, ki a beteget gyógykezelésem kezdetén megkeresésemre szíves volt

Next