Orvosi Hetilap, 1866. június (10. évfolyam, 22-25. szám)

1866-06-03 / 22. szám

Pest, 1866. már* J­uni­us 3. ORVOSI HETILAP. Honi s külföldi gyógyászat és kórüavázlat közlönye. rM^ B *«­«■ I évfolyam. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. Tartalom : Bókai J. tr . Jelentés a jelenleg Pesten uralgó kanyaró-járványról. (Vége). — Hamary D. tr. Magán-gyakorlati naplómból. II. Petroleum égetés által okozott nagy terjedelmű sebek és fekélyek. Gyógyulás. III. Függölyök a czombokon. IV. Idegen testek az orrlikakban és fülben. — Könyvismertetés: A gégebajok. Irta Navratil Imre tr. — Lapszemle. Lágyéktáji ütér­­tágulat; a külső csipő­üzér lekötése ; gyógyulás. — Az Addison-féle kórról. — A végbél hő­mérséke az ázsiai choleránál. — Beszólás! képtelenség egy esete. T á r­d Z a: A háború és az orvosi hivatás. — Torday Ferencz tr. január—ápril havi kimutatás a pesti szegény-gyermekkórházból. — Győri orvos-gyógyszerészi egylet. (Vége). — Vegyesek. Előfizetési kr . helyben egész évre 9 frt., félévre 4 frt. 50 kr., vidéken egész évre 10 frt., félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesitendők. Hirdetésekért soronkint 10 ujkr. Meg­jelen minden vasárnap. Megrendelhető minden cs. kir. postahivatalnál, a szerkesztő­ségnél, ujlér 10. sz., és Kilián Gy. könyvkereskedésében váczi­­utcza Parkfrieder-féle házban. Jelentés a jelenleg Pesten uralgó kanyaró-járványról. Bókai János tr., gyermekkórházi igazgató fő­orvostól. (Vége) A járvány kezdetén a kanyaró a legtöbb esetben szövődések nélkül folyt le, április közepe óta azonban ezeket gyakrabban észleltem. A befolyás, melyet a szövődések a kórlefolyásra gyakoroltak, leginkább azok természetétől és kiterjedésétől, nemkülönben a gyermek korától függött, mert míg egyszerű körgláb, vagy körülírt tüdőláb, vagy csekélyebb bélhurut a lefolyást nagyobb gyermekeknél nem zavaró, addig hasonló természetű és kiterjedésű bántalmak képesek valának a kisebb korú gyermekek életét veszélyez­tetni ; ugyanazon természetű szövődések pedig, ha tovább terjedtek, nagyobbaknál is okoztak veszélyes rendellenességet a lefolyásban. Részletezve a különféle szövődéseket, eddig követ­kezőt tapasztaltam: Az idegrendszer részéről azon eseteken kívül, melyekre a kezdeti és kitörési időszak tárgyalásánál hivatkoztam, csak még­ néhány gyermeknél fejlődtek az elősoroltakhoz némileg hasonló kórtünetek, a­nél­kül azonban, hogy mindig bizonyos önálló agybán­­talmi szövődésig emelkedtek volna. Magán­gyakorla­tomban észleltem egy 4 éves fiúcskát, kinél a virág­­zási időszakban a gyorsan fellépett tünetek összege a lágy agykézláb fejlődését kétségen kívülivé tette; a gyermek 2 nap alatt meghalt, de nem bonczol­­tathatott. Több ily esetet nem észleltem, s átalá­­ban mondhatni, hogy ezen szövődések a ritkák közé tartoznak. A külérzéki szervek közt leggyakrabban találkoztam szembántalmakkal, melyek sok esetben nagyobb fokú hurutos köthártya-, egyesekben szem­héjmirigy- és néhányban hártyás köthártyaláb alakjá­ban léptek fel. Fültakarokat csak kivételesen észlel­tem. Gyakrabban láttam, hogy az orrlakhártya elvá­lasztása rendellenesen növekedett s a különben híg váladék sűrűbb jön. Száj és garat t­­r­­bánjai mák szövődéské­­pen május kezdetéig ugyan ritkán fordultak elő, de azóta igen számos esetben van alkalmam ezek észlelésére és azon kedvezőtlen tapasztalásra, hogy a kanyaró rendes enyhülése és eltűnése után is a beteg üdülését fölötte késleltetik, minthogy a gyógykeze­lésnek makacsul ellentállanak s az elgyengült szerve­zet igenis szükséges táplálását gátolják. Ezen bántal­mak közé nem számítom az egyszerű hurutos száj­­vagy garat­obot, melynek jelei néha már a kezdeti időszakban — mint fenn említettem — találhatók, — hanem sorolom ide azon roncsoló természetű fekélyeket, melyek nevezetesen az ajkakat lepik el s itten a belfelületről igen gyorsan a külfelület felé terjednek. Fejlődésük kezdetén a sötét-vörös duzzadt ajkakon vagy szennyes fehéres réteggel bevont s köny­­nyen vérző repedéseket találunk, vagy pedig az ajkak pírját szennyes fehéres foltok fedik, melyek csakha­mar tömöttebb s kiterjedt réteggé válnak; mindkét esetben a rétegek oly hártyává alakulnak, mely a takhártya szövetével szorosan összefügg s róla le nem válik, vagyis a hártyás réteggé alakult rostonyás izzadmány a takhártya szövetébe szűrődött. A további lefolyás alatt azt látjuk, hogy a hártyás réteg szétmál­lik s az illető felület szétroncsoltatik, hogy ezen ron­csolás az ajkak pirját egész hosszában, leggyakrabban a szájzugokban és kifelé túlhaladja, miáltal az ajkak kirágódott nyers csupasz kü­lemet nyernek. Befelé a folyamat az ajkakról a foghúsra szokott terjedni; sok­szor a nyelven, a pofák belfelületén, a szájpadon, a lágyínyen, mondolákon és a garat fajzatán is kisebb­­nagyobb kiterjedésben találtatik s akkor a kórjóslatot igen kétessé teszi. Én ezen kórállapotot tisztán diph­­­theriticus természetűnek tartom és diph­­theriticus száj­loknak nevezem, eltérvén a stomatitis ulcero-membranacea elnevezés­től, mely hasonló bántalmak jellegzésére sok gyer­mekorvos által használtatik, de tág fogalma miatt sok másnemű szájbántalomra is alkalmaztatik. Különbözik a vörhenynél fellépő diphtheriticus torokbántalomtól észleléseim szerint az által, hogy az utóbbinál az 22

Next