Orvosi Hetilap, 1866. július (10. évfolyam, 26-30. szám)

1866-07-01 / 26. szám

461 462 nyelvalatti idegnek h­üdése is forgott fenn, tehát oly idegé, mely eredetét a nyul­agyból veszi, s mely a koponyából igen rövid pályafutás után közel eredési helyéhez lép ki. A betegnél észlelt im ezen hüdési tüneményeken túl, találkoztunk még más idegterületek izgatottsági tüneteivel. Ide kell számítanunk a jobb oldali csuklyás és mellkulcscsecsizom összehúzódási állapotát,mely sokkal erélyesebb és tartósabb volt, sem mint egyszerűen az ellenműködő izmok hüdéséből volna kimagyarázható, hanem a Willis idegének izgalmi állapotára utal. És ide tartozik a légvétel és szívlökés azon sajátságos volta és még sajátságosabb összetalálkozása, melyben a bolygideg izgatás ép élettanilag hű képére kellett ismernünk, különösen azért, mert ezen izgatásnak két irányban, a légvétel és szívműködésre vonatkozó hatását láttuk együttesen föllépni, melyek Rosenthal és Bezold classicus munkáik által, mint a légvételek számának gyarapodása nélkül, más oldalon mint a szívműködésnek számra és értékre nézve egy iránt mutatkozó csökkenése kísérletileg be lön bizonyítva. * * * Összefoglalván a fejtegetett kórtüneményeket, és ezeknek a bántalmi hely kórisméjére vonatkozó jelen­tőségét, nyilvános volt, hogy a test bal oldalának oly nagy mérvű mozgatag mint érzeteg hüdését, az agy jobb felének bántalmára kelljen visszavinni. A szinte bal oldali arczh­üdés kiterjedése és foka pedig oly nyo­matékosan utalt környi arczb­üdés gondolatára, hogy egy a bal arczidegtörzsre ható, bal oldali gócz jelen­létét legalább is tekintetbe kellett venni, mely eszme elfogadása mellett az ugyancsak bal oldali szemtávo­­lító ideg h­üdése is könnyen magyarázhatóvá vált volna. És valóban semmi körülmény nem létezett, mely ily fölvétel egyenes c­áfolatául lett volna tekinthető, ha csak nem az, hogy a baj minden agyi előzmények nélkül rögtöni föllépte, alig engedhetett más hüdési okra gyanítani mint vérömlenyre, mely ha egy na­gyobb góczban,­­­a jobb és bal agyfélre roncsolólag hatóban jelenik meg; mindenesetre nehezen érthető, hogy a bal arczidegtörzs és mozgatag központok kö­zött elhelyezett Város-h­íd és bal agyszár ne szenve­dett volna, melynek pedig semmi jele észlelhető nem volt. K­é­t elkülönzött vérömlenygócznak egy időbeni támadása, oly körülírt alapi területen, egy egyénen, kinél a körzeti literek vizsgálata azérfal elváltozáso­kat nem jelzett, sőt ki koránál fogva nem is tartozott az agyvérömlenyekre kiválólag előkészített egyének közé, — ez még a bal szívtúltengés jelenléte mellett is annyi megalapíthatlan fölvétel jóhiszemű elfogadá­sát igényelte volna, hogy ezen kórisme csakis jobbnak hiányában bírt volna csak valószínűségi értékkel is. Ezen felül még mindig hátra maradandott a nyúlt­­agyra vonatkozó tüneményeknek igen kényszerített indokolása. Meg kell, tehát kisérteni váljon nem található-e oly helyiség az agyban, melyben létre jött egy ömlenygócz, a tünemények kielégítő okát tüntet­­heté föl? Első pillanatra ilyennek látszott lenni azon terü­let, mely a nyultagy és Város-híd jobb felének szom­szédos részeit foglalja magában. A lobos keresztező­dés (Pyramiden Kreutzung) az arczidegnek a Város­­hídbani kereszteződése, a távolító és nyelvalatti ide­geké, megnyugtató alapot nyújtott arra, hogy ezen jobb oldali terület bántalmából a bal oldali hüdési tüneményeket származtathassuk, s ezen felül még a bolyg és jobb oldali Willis idegnek izgatását is meg­­foghatóvá tette volna. De nehézséggel járt volna a bal oldali három­osztatú ideg értetlenségének megfejtése, melynek nyúltagybeli kereszteződése nincs elfogadva, és épen nem érthető, hogy ily esetben a büdés csak a bal oldalra korlátozódjék, midőn a nyultagy és Város-hídbeli sűrű és fokozatos kereszteződések foly­tán a test bal és jobb oldalának idegpályái oly válto­zatos szomszédságban fordulnak elő, s ezen agyrészek bántalmai tapasztalatszerűen is tüneményeikben ritkán szorítkoznak a test egyik oldalára! Ez volt az eszmemenet, melyre vezettetém midőn a beteg fölvétele napján hallgatóim előtt a kóresetet tár­gyalás alá vettem, s mely oda vezetett, hogy miután a kór föllépési módja kizárja a hosszabb idő alatt keletkező agybajokat: a rögtön támadók között az agy­vérömlenyen kivül még másra is kiterjeszszük figyel­münket, olyanra, melynek eszméjét a keringési köz­pont vizsgálata úgy is felkelti: az agy ütereinek lehető tömeszülési folyamatára. (Folyt. köv.) A lőtt­ sebekről.*) Mutatvány Billroth sebészi kór- és gyógytanából. Fordítja a magyar orvosi könyvkiadó társulat tagjai számára Gabriely Kálmán Jr. [Történelmi jegyzetek. — Nehéz lövegek által okozott sértések. — A puskagolyó által ejtett lő­tt­ sebek különböző alakja — A sebesü­lek elszállítása és ápolása a táb­orban. Kezelés: — Szövetkezett lőtt- törések (Sehussfracturen)]. A háborúban nagy számú oly sértések fordulnak elő, me­lyek az’egyszerű metszett, vágott, szúrt, vagy zúzott-sebekhez sorozandók; a lőtt-sebeket magukat a zúzott-sebekhez kell számítanunk; némi sajátszerűséggel bírnak mégis e sebek, mely azokat érdemessé teszi, hogy külön tárgyaltassanak, mi­közben, ha csak rövid átalánosságban is, a tábori sebészet kö­rét is érintenünk kell. Mióta a háborúban lőfegyverek hasz­náltatnak, a lőtt­ sebek mindig elkülönítve tárgyaltattak a sebészektől, úgy hogy e tárgy irodalma igen jelentékeny ter­jedelmet nyert; sőt legújabb időben mint a sebészet külön ága, majdnem önállóvá lett a tábori sebészet az által, hogy a katonákróli gondoskodást, úgy béke mint háború idején, a tüzetes egészségi (hygieinisch) és életrendi (diätetisch) sza­bályokat , melyek a laktanyákban, a rendes- és tábori kórhá­zakban, a katonák öltözéke és ellátása körül nem fontosság nélküli szerepet játszanak, körébe vonta. — Daczára, hogy — mint a bevezetésben megemlítők, már a rómaiaknál voltak a hadseregnél az államtól alkalmazott orvosok: a középkorban inkább szokássá vált, hogy minden kisebb csapat vezére vitt magával egy magán­orvost, ki aztán a csata után egy vagy több segédjével bekötött, ha mindjárt igen tökéletlenül is, a sebesült katonákat, azontúl pedig közönségesen a hadsereggel tovább vonult s a sebesülteket résztvevő emberek gondjára bizta, a nélkül, hogy az állam vagy hadvezér érték kezességet vállalt volna. Csak az állandó hadseregek felállításával lőnek az egyes zászlóaljak és századokhoz orvosok állandóan be­*­ XIX-ik előadás VIII-ik fejezet.

Next