Orvosi Hetilap, 1866. augusztus (10. évfolyam, 31-34. szám)

1866-08-05 / 31. szám

SB JL. «9E. Augustus 5. ORVOSI HETILAP. Pest, ISUC. Előfizetési ár : helyben egész évre 9 frt., félévre 4 frt. 10 kr., vidéken égési évre 10 frt., félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesitendők. Hirdetésekért soronkint 15 ujkr. Meg-jelen minden vasárnap. Megrendelhető minden cs. kir. postahivatalnál, a szerkesztő­­ségnél, ujtér 10. sz., és Kilián­y ny. könyvkereskedésében váczi utcaa Parkfrieder-féle házban.­­ Honi s külföldi gyógyászat és kórh­avárlat közlönye. V iaedik é-vr£dly»*wu Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. Tartalom : Altstädter Mór tr. A műleges koraszülésnek egy sikerrel véghezvitt esete — A posvér (septicaemia) lőtt sebeknél. Roser trtól. — Könyvismertetés: Seideler tr. A Galitzin herczegek kórháza Moszkovában és annak összehasonlitása a többi európai kórházakkal. — Lapszemle: A térdalj­i ütér és visszér szétszakadása, csonkítás, vérzés, c­omb-és külső csípő ütér lekötése, gyó­­gyulás. — Á­latok a viszk­­eg gyógyításához. — A betegek és betegesek életbiztosítása. Tárcza: Mik legszükségesebb teendőink cholera-járvány esetében ? — A tébolyodottak számának növekedése műveit országokban Egressy Gábor holtteste bonczolatának eredménye. — Vegyesek. Melléklet: A „Közegészségügy és törvényszéki orvostan“ 4-ik száma. A műleges koraszü­lésnek egy, sikerrel véghez vitt, esete. Altstädter Mór tudortól Szegeden. Mióta a koraszülésnek műleges előidézése nincs többé összekötve azon veszélyekkel, melyeknek az az illető műtett nőket gyakran kitette akkor, midőn az — a kevésbé biztos és ennélfogva kevésbé is használt módokat nem emlitve, — Kivisch szerint, a hüvelybe, Kohen szerint pedig magába a méh­be tett meleg befecs­kendezésekkel , illetőleg zuhanyokkal vitetett végbe; vagy midőn az az anya, de különösen a gyermek éle­tét veszélyeztetve Scheel és Meissner módja szerint, a magzathólyag-szúrás, vagy repesztés által történt, mióta mondom ezen veszélyes műtéti módok elhagyat­tak s a koraszülés a Krause-tól ajánlt méhcsapolások, ruganyos csapok, vagy bélhur- és viasz­szálacsokkal vagy Braun szerint, laminaria digitata páczi­­kákkal eszközöltetik, azóta ezen, sok esetekben üdvöt hozó és gyakran életmentő kis műtét, igen számos és igen különböző esetekben, a legjobb sikerrel lön alkal­mazva; azóta könnyebben is határozhatja el magát az orvos és a szülész ezen műtét foganatosítására; azóta a műtét javalati köre mindig tágabbá és na­gyobbá válik. Az általam észlelt és sikerrel műtett esettel, úgy hiszem, ezen javalati kör ismét egy kis nagyobbodást nyerhet; ennélfogva közlése, e becses lapok tisztelt olvasóira nézve nem leend talán érdektelen. * * * 186­6-iki mártius 7-én reggel 8 órakor sürgetősen hivat­tam FI. Sarolta helybeli kereskedőnőhöz, a­hová azonnal el is menvén, következőt találtam : A beteg 30 éves, meglehetős erős testalkatú, második terhességének hetedik hónapjában levő nő, kit mint beteget ekkor láttam először. A légzési nekély legnagyobb fokán, kékes arc­c­al és még inkább kékes ajkakkal találtam a beteg nőt; egy-egy néha hangoztatott jaj­kiáltást kivéve, képtelen egy szót szólani, a messziről hallható szercsege zörej, — kö­zelről mind a két tüdőszárnyra elterjedtnek bizonyul; néha egy-egy véres habos nyálkkiköpéssel, az ágyon ülve, kezeivel mindenféle erőszakos, lég után kapkodó mozgásokat visz véghez; szívlökése erélyes és sebes. Körülötte levő testvéreitől annyit hallottam, hogy e roham két órával ezelőtt kezdődött, és hogy e féle, jól­lehet nem ily fokú rohamokban, mint mon­dák, szívbaj következtében gyakrabban szenved. A kórtünetek sürgős mivoltánál fogva, jól­lehet már első rátekintésre legkevésbé sem kételkedtem a tüdővize­nyő jelenlétéről, mégis a szívbajra mondottakról is siettem meggyőződni. Ez azonban a légutakban jelenlevő nagyon han­gos zörejek miatt lehetlen lévén, a már előttem a beteget láto­gató és a zörej keletkezése helyének kipuhatolásával hossza­sabban foglalkozó K. kartársamat a gyors segély szükséges­ségére figyelmeztettem, mit ezen esetben szerintem csak a rögtön alkalmazott érvágás nyújthatott. K. ügyfél ebbe bele­egyezvén, az azonnal 10 obonnyi mennyiségben eszközöltetett. E mellett gyenge hánytató-gyökér-forrázatot rendeltem, 4 sze­mért 4 obon vízre , óránként egy evőkanállal, részint mint elvezető szert, részint pedig hogy , ha netalán betegünk már ettől is egyszer, vagy kétszer hányna, az óhajtásunkkal csak találkoznék, a­mennyiben kívánatosnak mutatkozott, hogy a tüdőutak a nagy mennyiségben jelenlevő habos nyálkáról a legrövidebb úton szabaduljanak meg. Fél órával a végbevitt érvágás után a beteg már­is nagyon észrevehető könnyebbülést érzett; ez alatt C. tr. ügy­felünk is, ki e beteget már gyakrabban gyógykezelte, de gyen­gélkedvén előbb meg nem jelenhetett, megérkezett, és a szer­ves szívbaj jelenlétét, melyet a folytonosan tartó nagy fokú zörejek miatt szabatosan még mindig vizsgálni nem lehetett, megerősítette. A beteg, bár könnyebben, de mégis még min­dig veszélyben lévén, indítványomra C. és K. tudor urak orvosi tanácskozmányomra ugyanaz­nap déli 12 órára meghivattak, midőn a beteget minden tekintetben könnyebben és jóval job­ban találták . Ipecacuanha forrázattal két ízben egy keveset csakugyan hányt; helyette most gyüszünk e forrázatba és kínaiba történt megállapodás, mely előbbit azonban minthogy ez is gyakran émelygést okozott, és másrészt a szívbajnak azóta lehetővé lett tüzetes vizsgálata is ellenjavalni látszott, alig két napi használat után elhagytam. A szívbaj a három évvel ezelőtt szenvedett heveny szüretésűz és evvel valószínű­­leg együtt jelen volt szívbelleb okozta kéthegyű billen­tyű-elégtelenség, valamint j­o­b­b gyomrocs­k­i tá­gul a­t— és túltengésnek bizonyult. A szívcsúcs tája fölött ugyanis a szív összehúzódása közben egy fúvó, sima, hosszasabban tartó áttörejt lehet­ hallani a rendes hang he­lyett, különben pedig, valamint a szívcsúcson a második han­got, úgy a szívalap, a függér és a tüdőütér fölött a hangok tisztán , ez utóbbiak közül a második eltelten vala hallható. E mellett a szív teriméje mind szélességében, mind hosszában egy erős hüvelykkel nagyobbnak mutatkozott. Szemlélés és tapintás által pedig a mellkasnak elegendő nagy rázódása vala még most is tapasztalható. Ily állapotban, a gyüszünke inga­dozó javalatai daczára szívbetegségeknél lehetett volna ugyan

Next